แปลของ "บ จ มบ " ภาษาโรมาเนีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
Lun
.
Ith
.
Bani
JBBBBu
. Tuesday
LunTuesday
.. ร งเหรอ?
Se..serios?
... เหรอ?
S...sarut?
.ม.
El si Shelley au fost prieteni? Nu.
และ
B şi B?
.อ, .ใ ก น, . านนอก, . ดซ .แคท เร ย, . วใต ตม...
Tarfa, Bastard, Pipita, Lupta, Bordel, Bacterie, Faliment...
. วช ำน ำข น, . ดเน า!
Bum, Mila, lupta!
. Khordad short
LunKhordad short
.อ คร ผม
JA Da.
.อ พ อแม ผมเคยทำธ รก ภาพยนตร
JA
.อ ผมไม แน ใเร องเหต การณ นะคร
Nu sunt sigur despre întâmplare, însă valorile fundamentale oamenii buni, capabili, generoşi nu fac victime, ci au grijă de ele.
ร ง .ม.
Cinei acest Jeremy Melton?
ร งหรอ อ ม
Serios? Da
... อ ...
Lab...
... ร งเหรอ? เดทร งๆ ใช ไหม?
Se..Serios? Pe bune?
.อ คนเหล าน พ ดได ว า
JA
.อ เราก ได ปฏ เสธ เร องได ร โทรเลขพวกน นมา
JA Ei bine, am negat primirea acelor rapoarte.
.อ ท ผ านมาก ข อม ลท เราเป ดเผย เราก ย งไม เห นอะไรอย างน นนะคร
JA Nu, din câte am văzut cu ceea ce am publicat.
.อ คร เราถ กว าอย างน นเยอะเหม อนก น
JA De fapt, primim destule replici din acestea.
.อ อะไร ธ รก หน งน ะเหรอคร ?
JA Care, cinematografia?
.อ ตอนน น ผมเป นน กข าว
JA Ei bine, eram jurnalist.
.อ ผมก ไม แน ใเหม อนก น ว าม นะเป นแไหน
JA Nu ştiu cum o să fie.
ฉ นอ านเอใน .ม. ลาตายของแม
Am citit despre ea în biletul pe care la lăsat mama când sa sinucis.
เธอคคนมากกว าฉ นต งเยอะน ใครละ .ม.?
In regula.
...เข ยนว าเขาะฆ าฉ น และลงช อว า .ม.
Eu il caut pe Jason Marquette, si voi imi vorbiti doar acum de toate astea?
อ. ท ทำเอาแม ผมผวาเหม อนก น
Y. B.
อ. แล วเราก ได ล กร กของเรา
Y. B. Astfel am făcut un bebeluş.
อ. ขอค ณคร
Y. B. Vă mulţumim.
ส..ม.
Arată bine...
ผมม น ดก .เกเ
Da. Am o întâlnire de afaceri la Gable Enterprises.
.ก.เพล ย พ ดคร
Domnule Paley...
ช.ว..?
Un ghinionist irecuperabil.
เล กงานะแวะไป .โรกเกอร
Voi trece pe la o agenţie bursieră mai întâi.
ว และ
V şi B.
. Coptic month 13 ShortName
MeoCoptic month 13 ShortName
.อ ผมไม ร เหม อนก นคร คงะเป น ความไม เท าเท ยมก นอย างน าร งเก ยของกำล งต อส ม งคร
Nu ştiu, bănuiesc că oamenii au putut vedea disparitatea flagrantă dintre forţe.
.อ ก เพราะว า พวกของพรรค น
Ei bine, pentru că lucrurile de genul acesta relevă cum sunt, de fapt, să zicem, guvernele arabe, şi gravele încălcări ale drepturilor umane permise de aceste guverne.
.อ โอ เถอะน า ต องม คนค ด างส
JA Haideţi! Trebuie să fie câţiva!
.อ อ นน ก เป นต วอย างหน งของส งท เรา ทำก นอย ท กว น
Este o mostră din ceea ce facem cam în fiecare zi.
.อ คร ได มาเยอะเลย แต ตอนน
JA
.อ คร ใช คร และคนท เช อใได ด วย
Dap. Mda, şi oameni de încredere.