แปลของ "อะม บา" ภาษาโปรตุเกส:


  พจนานุกรม ไทย-โปรตุเกส

คำหลัก : Barbara Barr Batiatus Barbra Bárbara

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ฉ นเปล ยนต วเองไม ได (บา บา, บา บา) ถ งแม ฉ นจะพยายามแล ว ถ งแม ฉ นอยากเท าไหร ก ตาม ฉ นก ย งเปล ยนต วเองไม ได
E eu não posso mudar Mesmo se eu tentasse Mesmo se eu quisesse
เป นการหาประสบการณ หร อไงคร บ บา
É parte da sua experiência ?
บา อา ลาห อ ย ม เอเซม
Baalá, Iim, Ezem,
ม ลล ค ฮา ร ม บา อานาห
Maluque, Harim e Baaná.
บา ยา ปา ปา ปา
Estás a ver?
ดาเน ยล ก น เนโธน บา ร ค
Daniel, Ginetom, Baruque,
ฮา ซา ร ช อาล บา ลาห เอเซม
Hazar Sual, Balá, Ezem,
คน เลบานา คน ฮา กา บา คนช ลม ย
os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai,
หน าท ของค ณก ค อข นไปตาม แม น ำน ง โดยเร อลาดตระเวน ใช เส นทางของผ พ นเค ร ทท น ม ง บา ตามไปแล วด ว าทำอะไรได บ าง
A sua missão consiste em subir o rio Nung num barco de patrulha da Marinha, seguir a pista do Coronel Kurtz em Nu Mung Ba e reunir todas as informações possíveis durante o percurso.
แล ว บา ลา อ ม ไป ก บ บา ลา ค ถ ง ตำบล ค ร ยา ท ห โซ ท
E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate Huzote.
บา ลา ค ก กระทำ ตาม คำขอ ง บา ลา อ ม บา ลา ค และ บา ลา อ ม เอา ว ว ผ ต ว หน ง แกะ ผ ต ว หน ง กระทำ บ ชา ท แท น บ ชา ท ก แท น
Fez, pois, Balaque como Balaão dissera e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar.
บ ตรชายท งหลายของค ชช อเส บา ฮาว ลาห ส บทาห ราอามาห และส บเทคา และบ ตรชายท งหลายของราอามาห ช อเชบา และเดดาน
Os filhos de Cuche Seba, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá e os filhos de Raamá são Sebá e Dedã.
บา ลา ค ก พา บา ลา อ ม ไป ถ ง ยอดเขาเปโอร ซ ง มอง ลง มา เห น เยช โมน
Então Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que dá para o deserto.
บา ลา อ ม จ ง กล บ ไป หา บา ลา ค และ ด เถ ด บา ลา ค ก บ บรรดา เจ านาย แห ง โม อ บ ย น อย ท ข าง เคร อง เผา บ ชา ของ ท าน
Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe.
แล ว บา ลา ค จ ง พ ด ก บ บา ลา อ ม อย า แช ง เขา เลย ท ง อย า อวย พร แก เขา
Então Balaque disse a Balaão Nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes
คำ อธ ษฐาน ของ ฮา บา ก ก คำ อธ ษฐาน ของ ฮา บา ก ก ผ พยากรณ ตาม ทำนอง ช ก กา โยน
Oração do profeta Habacuque, moda de sigionote.
เจ านาย โอ โฮ ล บา มาห เจ านาย เอลาห เจ านาย ป โนน
Aolíbama, Elá, Pinom,
ว น สะ บา โต พระ เยโฮ วาห ตร ส ก บ โมเสส ว า
Depois disse o Senhor a Moisés
เจ านาย โอ โฮ ล บา มาห เจ านาย เอลาห เจ านาย ป โนน
o príncipe Aolíbama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom,
อ สมาเวท คน บาฮ ร ม เอ ล ยา บา ชาว ชา อ ลโบน
Azmavete, o baarumita Eliabá, o saalbonita
ภาระ ท ฮา บา ก ก ผ พยากรณ ได เห น มา
O oráculo que o profeta Habacuque viu.
ภ เขา ของ พระเจ า เหม อน อย าง ภ เขา เม อง บา ชาน ภ เขา ท ม ยอด ส ง ก เหม อน อย าง ภ เขา เม อง บา ชาน
Monte grandíssimo é o monte de Basã monte de cimos numerosos é o monte de Basã!
คน ท งหลาย จ ง ร อง ข น อ ก ว า อย า ปล อย คน น แต จง ปล อย บา ร บบ ส บา ร บ บ สน น เป น โจร
Então todos tornaram a clamar dizendo Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador.
เม อ บา ลา ค ได ย น ว า บา ลา อ ม มา แล ว ท าน จ ง ออก ไป ร บ บา ลา อ ม ท เม อง โม อ บ ท ส ด ปลาย พรมแดน ซ ง เก ด ข น ด วย แม น ำ อา ร โนน
Tendo, pois, Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu lhe ao encontro até Ir Moabe, cidade fronteira que está margem do Arnom.
ก บ บา เสม ท บ ตร สาว อ ชมาเอลเป น น อง สาว ของ เนบาโย ท
e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote.
จง ระล ก ถ ง ว น สะ บา โต ถ อ เป น ว น บร ส ทธ
Lembra te do dia do sábado, para o santificar.
บา อา นา บ ตร ชายห ช ย ประจำ ใน อา เชอ ร และ เบอาโลท
Baaná, filho de Hasai, em Aser e em Alote
เยฮ ทรง กวาดล าง พระ บา อ ลจาก อ ส รา เอ ลด ง น แหละ
Assim Jeú exterminou de Israel a Baal.
ข าพระ องค ก กำช บ บา ร ค ต อหน า เขา ท งหลาย ว า
E dei ordem a Banique, na presença deles, dizendo
บา ร นา บ สได ไป ท เม อง ทาร ซ สเพ อ ตาม หา เซาโล
Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo
บ ตรชายท งหลายของค ช ช อ เส บา ฮาว ลาห ส บทา ราอามา และส บเทคา บ ตรชายท งหลายของราอามา ช อ เชบาและเดดาน
Os filhos de Cuche Seba, Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá e os filhos de Raamá Sebá e Dedã.
แล ว บา ลา อ ม ก ล ก ข น กล บ ไป ท อย ของ เขา และ บา ลา ค ก ไป ตาม ทาง ของ ตน ด วย
Então, tendo se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar e também Balaque se foi pelo seu caminho.
การ ศ ก ระหว าง อาสา และ บา อาชา ม ศ ก ระหว าง อาสา และ บา อาชา กษ ตร ย แห ง อ ส รา เอลตลอด สม ย ของ พระองค ท ง สอง
Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias.
ทรง ร กษา หญ ง คน หน ง ใน ว น สะ บา โต พระองค ทรง ส งสอน อย ท ธรรม ศาลา แห ง หน ง ใน ว น สะ บา โต
Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado.
เขา ท งหลาย จ ง เสนอ ช อ คน สอง คน ค อ โย เซ ฟท เร ยก ว า บา ร ซ บ บา ส ม นามสก ล ว า ย สท ส และม ทธ อ ส
E apresentaram dois José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias.
หอ บา เบลท ว แผ นด น โลก ม ภาษา เด ยว และ ม สำเน ยง เด ยวก น
Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma.
ท ง เม อง บา อา ล ทและ เม อง ท ด โมร ใน ถ น ท รก นดาร ใน แผ นด น
Baalate, Tamar no deserto daquela terra,
มา หะ ร ย ชาว เนโทฟาห เฮเลด บ ตร ชาย บา อา นาห ชาว เนโทฟาห
Maarai, o netofatita Helede, filho de Baaná, o netofatita
เอ เซอร เป น ห วหน า โอ บา ด ห ท สอง เอ ล อ บ ท สาม
Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro,
คน บา ร โข ส คน ส เส รา คน เท มาห
os filhos de Barcos, os filhos de Sísera, os filhos de Tamá,
คน ชาว รา มาห และ เก บา หก ร อย ย ส บ เอ ด คน
os homens de Ramá e Gaba, seiscentos e vinte e um
เพราะว า บ ตร มน ษย เป น เจ า เป น ใหญ เหน อ ว น สะ บา โต
Porque o Filho do homem até do sábado é o Senhor.
คราว น น พวก เขา ม น กโทษ สำค ญ คน หน ง ช อ บา ร บบ ส
Nesse tempo tinham um preso notório, chamado Barrabás.
ฉะน น จ ง ย ง ม สะ บา โต สำหร บ ชน ชาต ของ พระเจ า
Portanto resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus.
บา ลา อ ม ท ล พระเจ า ว า บา ลา ค บ ตร ชาย ศ ปโปร กษ ตร ย เม อง โม อ บ ได ใช เขา ท งหลาย มา แจ ง แก ข าพระ องค ว า
Respondeu Balaão a Deus Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, mos enviou, dizendo