แปลของ "ว วตา" ภาษาโปรตุเกส:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.ค
WK
(เส ยง .
Base para Pássaro Vermelho.
(เส ยง .
A tua encomenda está a chegar.
คร บท านส..
Sim, senador.
.ค ผมอยากสร างก งห นลมคร บ
WK Quero fazer um moinho de vento.
.ค ใช คร บ
WK Sim.
.ค ใช แล คร บ
WK Sim.
.ค คร บ
WK Sim.
.ค อ ม
WK aaa
.ค ขอบค ณคร บ
WK Obrigado.
ค ณเช อไหมล ะ.. 'าฉ นเคยด งทางซ าส
Talvez não me acredite... mas tenho a reputação de ser uma cabra.
ค ณกำล งลงสม ครเล อกต ง ส..
Eu sei que está a pensar em candidaterse a senador.
โอ ร ม ย ?
Meu deus.
ช..บ.?
T.S.S.?
และ บ
V e B.
ไม ได ขอร องละค ะท านส..
Não podemos. Por favor, senador.
บาดเจ บหน ง ท านส..
Um está ferido. O senador.
ท าน ส..
Senador.
ส..ไปไหนล ะ?
Onde está o senador?
.ค น บ านผมคร บ เป นท ท ผมอย
WK Esta é a minha casa. É aqui que eu vivo.
.ค ท จร งแล ก งห นลมแบบท อย ในหน งส อ
WK
.ค ผมทำใบพ ดส ใบ เพราะผมอยากเพ มพล งงานคร บ
WK Usei quatro lâminas só porque queria aumentar a potência.
.ค คร บ ผมทดสอบคร บ
WK Sim, testei.
.ค คร บ น นก งห นลม
WK Sim. O moinho de vento.
.ค พอลมพ ด ม นก หม นแล ก ผล ตไฟฟ าคร บ
WK Quando o vento sopra, ele roda e gera.
.ค พ อแม ผมคร บ ไปซ อ ทย
WK Estes são os meus pais a mostrar o radio.
.ค คร บ ผมอยากสร างอ กอ น
WK
(เส ยง . ) ท มหน ง เข าไป
Equipa Um a avançar.
.พ.ร.ส.
N.P.F.
ข างหล งภาพเข ยน า ค ณ . ธ.
Esta... esta é uma fotografia memorável.
ฉ นเป น ส..ผ ทรงเก ยรต นะ
Eu fui eleito.
ท านส..คะ ขอไม ก คำถามค ะ
Senador Davis. Podemos conversar?
ม ลมระย บของแสงในฮอลล ได แต ทางเข าประต การศ กษาหา ส ดำ impenetrably
Havia um brilho tênue de luz no hall, mas o porta estudo bocejou impenetravelmente negra.
ลเล ยม ค มแคมบา(.ค.) ขอบค ณคร บ
William Kamkwamba Obrigado.
.ค อ า เปล าคร บ ผมแค
WK Na verdade, o desenho do moinho de vento que estava no livro, tem quatro três lâminas, e o meu tem quatro lâminas.
.ค ผมค ด าอ นน จะผล ตไฟฟ าได มากก า 20 ตต
WK Acho que vai produzir mais do que 20 watts.
(เส ยง . ) Roger, Red Bird.
Certo, Pássaro Vermelho.
แค อยากบอก าผมร าม นเป นย งไงท ต องเป น ช..บ
Digamos que sei o que é ser T.S.S.
อะไรทำให ค ณค ด าฉ นเป น ช..บ. แค เพราะ าฉ นโปรยเกล อเม อก นะเหรอ
O que te faz pensar que sou T.S.S.? Por causa de ter atirado sal para as costas?
หร อท ร จ กก นด .พ.ร.ส.
Mais conhecidos como NPFs.
ท านส..คะ ท านดำรงตำแหน ง ท ปร กษาของ ลฟาร มา
Senador Davis, o senhor é consultor especial da Wilpharma Corporation.
ศ นย จ ยแอร โดมไม ใช ส งเด ย ท ส..เด สนำมาให ฮาร าร ด ลล
O Centro de Pesquisas Air Dome não foi a única coisa... que o Senador Davis trouxe a Harvardville.
ท าน ส..คร บ ผมขออน ญาตเสนอแนะ
Senador, posso dar uma sugestão?
ส..รอน เด ส ก ย งต ดอย ในท าอากาศยานด
O Senador Ron Davis está entre os confinados no aeroporto.
ม.ร.. บทท IV เร องราด คนโง คนแปลกหน า
CAPÍTULO IV MR. ENTREVISTAS CUSS O ESTRANHO