แปลของ "ผ ก อสร าง" ภาษาโปรตุเกส:


  พจนานุกรม ไทย-โปรตุเกส

คำหลัก : Planeia Caro Amostras Vossos Boas

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

มไม อยาจะเช อว าพ ดไปอย างน น
Não acredito que disse isso.
.. มขอโทษ.
Desculpe.
มไม เข าใจ ...
Não entendo..
มเองคร บค ณคร
Sou eu, Mr. Kreeg.
คร บ ...
Sou teu parceiro.
Diga isso. A cá...
Apenas...
.
A
.อ.วองม แฟ มข อม ล
Há um arquivo no computador do Sr. Wong... com informação sobre o nosso infiltrado no gang do Sam.
.อ.วองเป นตำรวจท ด
Merece um grande funeral.
.มว า ทางน นคร บ.
Para ali.
.. มหมายถ ง สองร อยสามส บส
Quero dizer, 234,33.
. พ.
Fev
. ค.
Jul
. ย.
Set
... . แ...
O q q... q...qqque...
พ ดส
Diga. A cá...
.อ.วองจาไป เส ยใจ
Ainda tenho assuntos por resolver.
ของอด ต .อ.โรงเร ยนตำรวจ
Chen Wingyan está agora sepultado ao lado do Sr. Wong Chishing.
.. มร ว าเราคบ นแค ไม เด อน แต ม...
Sei que passaram só alguns meses, mas eu..
ค อ .อ.OCTB .อ.วอง ช ช ง ย งไม ทราบเหต จ งใจ
A possibilidade de se tratar de vingança de gangs não está afastada.
. พ. March
FevMarch
. ค. August
JulAugust
. ย. October
SetOctober
เพราะ . เราทำให ม นง ายได
A) Podemos tornar as coisas mais fáceis, e B) talvez possamos dar às pessoas uma razão para agirem de imediato, em vez de adiarem.
. ม ข อด ตามน ม ข อเส ยตามน
A tem estas vantagens e estes riscos.
คณะ..สรรพาว ธบ นมา...
Recebemos uma queixa forte do Conselho de Armamento.
... แ... เป น...
Quem... quem é vvv...
นายเอา
Pegue a c... c....c..... a cam... a cam... a cam...
เธอโดนข อ .13
Ela violou uma regra.
นาย . คนน
Leiga.
.อ.วองเข าไปในต น นเวลา 14.15 น.
Os suspeitos entraram 20 minutos depois...
สายของ .อ.วอง บอมเอง
Esta é a nossa última oportunidade. Está disposto a arriscar?
น น ม. ช . ไม ใช ป ญหาของ
P. N. M. O problema não é meu.
3000 .ม. ต อว นาท
Nova estimativa de velocidade
พว บ..จะเอาต วเล อ
Os editores trazem ideias para as fotografias e a Miranda escolhe.
มม ฝ นโง ๆท จะ ทำงาน บบ..หน งส อพ มพ ท ย งใหญ ฉบ บหน ง
Apenas... tenho o sonho estúpido de trabalhar com um dos maiores jornalista editor do nosso tempo.
เอาให บ.. ว าคราวหน าห ดเช คแหล งภาพบาง
Mostreas ao editor. Digalhe que, para a próxima, verifique a fonte.
มม.. อยา .. ตายย...
Quero morrer... antes de ele voltar.
ธ ร จเขาล มละลายเด อน .ค. 1925
O seu negócio foi abaixo em Julho de 1925.
ศ นย ฯ ค ะ (ม สายของ .อ.มาร แชลจาแลงเลย )
Hub? O Director Marshall, de Langley.
เจ าหม ต วน ว ายตรงไปท แมวน ำ แมวน ำเครา ขนาด 800 ปอนด (360 ..) จ บแมวน ำ แล ว ว ายเอาล บมา
E este urso nadou até àquela foca uma foca barbuda de 360 kgs apanhou a, nadou de regresso e comeu a.
หล งจา น ม น อ มมา ม นอาจจะม เน อแมวน ำประมาณ 200 ปอนด (90 ..) ในท อง ม นอาจจะเค ยวเอ องจาด านหน งของปา
E à medida que comia, ficava tão cheio ele provavelmente tinha cerca de 90 kgs de carne no estômago que, conforme comia por um lado da boca, regurgitava pelo outro lado da boca.
คอฟ ()ข าพระองค ร องท ลด วยส นส ดใจของข าพระองค โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอทรงฟ งข าพระองค ข าพระองค จะร ษาฎเณฑ ของพระองค
Clamo de todo o meu coração atende me, Senhor! Eu guardarei os teus estatutos.
หล งจาหลายๆแ งได เข ามาครอบครอง บร เวณทางใต ของเาล น รรมาธ ารตำรวจ ขอแสดงความเส ยใจต อารจาไปของ .อ.วอง
O Comissário de Polícia expressou as suas condolências pela morte do Sr. Wong... e prometeu prender os responsáveis o mais rápido possível.