แปลของ "ความประหลาดใจ" ภาษาโปรตุเกส:


  พจนานุกรม ไทย-โปรตุเกส

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ความประหลาดใจ
Era surpresa.
ท ค อนข าง ... ความประหลาดใจ
É mesmo uma grande... surpresa.