แปลของ "เพชร" ภาษาโครเอเชีย:


  พจนานุกรม ไทย-โครเอเชีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

เพชร
Dijamant
เพชร?
Dijamanti?
เพชร
Dijamanti. Dijamanti!
เพชร!
Ššš.
Shh เพชร
Dijamanti.
เพชร ถ กแล ว
Dijamant?
เพชร หร อ
Dijamantima?
ท บท ม เพชร ท กอย างท เราม
Rubini, dijamanti, sve što imamo!
เพชร พลอย ท กชน ดท ม ในโลกน มาจากท น ในอาณาจ กรใต ด นของข า
Sve dragocjeno kamenje svijeta ovdje je stvoreno u mom podzemnom carstvu.
แถว ท สอง ฝ ง มรกต ไพ ท รย และ เพชร
u drugome redu smaragd, safir i ametist
แถว ท สอง ฝ ง มรกต ไพ ท รย และ เพชร
drugi red od smaragda, safira i ametista
แก ม ท ง สอง ของ เธอ งาม ด วย อาภรณ ประด บ เพชร พลอย ลำ คอ ของ เธอ ก สวย ม สร อยทอง คำ
Lijepi su obrazi tvoji među naušnicama, vrat tvoj pod ogrlicama.
แล ว บน ราก น น ถ า ผ ใด จะ ก อ ข น ด วย ทองคำ เง น เพชร พลอย ไม หญ า แห ง หร อ ฟาง
Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom
พระองค ทรง แต ง พระ น เวศ ด วย ฝ ง เพชร พลอย ต างๆ เพ อ ความ สวย งาม ทองคำ น น เป น ทองคำ เม อง พา ร วาย ม
Optočio je potom Dvoranu blistavim draguljima zlato je bilo zlato parvajimsko.
ผ ใด ท ม เพชร พลอย ก ถวาย ไว ท คล ง พระ น เวศ ของ พระ เยโฮวาห ใน ความ ด แล ของ เยฮ เอ ลคนเก อร โชน
U koga se god našlo dragulja, svi su darivali u riznicu Jahvina Doma na ruke Jehiela Geršonovca.
ของกำน ล ก เป น เหม อน เพชร พลอย ใน สายตา ของ เจ าของ ไม ว า ม น จะ ห น ไป ทาง ไหน ก เจร ญ ร งเร อง ทาง น น
Dar je čarobni kamen u očima onoga koji ga daje kamo se god okrene, uspijeva.
เรา เอา เพชร พลอย เม ด หน ง ใส หน าผาก เจ า และ ใส ต มห ท ห ของ เจ า และ สวม มงก ฎ งาม ไว บน ศ รษะ ของ เจ า
prstenom ti nos uresih, uši naušnicama, a glavu ti ovjenčah vijencem najljepšim.
ย ง กว า น น อ ก กอง กำป น ของ ฮ รามซ ง ได นำ ทองคำ มา จาก โอฟ ร ได นำ ไม จ นทน แดง และ เพชร พลอย ต างๆ จำนวน มาก หลาย มา จาก โอฟ ร
Pa i Hiramovo brodovlje, koje je donosilo zlato iz Ofira, dovezlo je odande mnogo sandalovine i dragulja.
ย ง กว า น น อ ก ข าราชการ ของ ห รามและ ข าราชการ ของ ซา โลม อ น ผ นำ ทองคำ มา จาก โอฟ ร ได นำ ไม ประด และ เพชร พลอย ต างๆ มา
Hiramove sluge, koje su sa Salomonovim slugama donosile zlata iz Ofira, dovezle su također sandalovine i dragulja.
โอ แม ธ ดา ของ จ าว เท า สวม รองเท า ผ ก ของ เธอ น น นวยนาด น กระไร ตะโพก ของ เธอ กลมด ก ราวก บ เม ด เพชร ท ม อ ช าง ผ ชำนาญ ได เจ ยระไน ไว
(7 2) Kako su krasni koraci tvoji u sandalama, kćeri kneževska! Pregibi su bokova tvojih kao grivne stvorene rukom umjetnika.
ฐาน ของ กำแพง เม อง น น ประด บ ด วย เพชร พลอย ท ก ชน ด ฐาน ท หน ง เป น พลอย หยก ท สอง ไพ ท รย ท สาม ห น คว อ ต ซ โปร งแสง ท ส มรกต
Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda,
ท ห า โกเมน ท หก ท บท ม ท เจ ด เพชร ส เข ยว ท แปด พลอย เข ยว ท เก า บ ษราค ม ท ส บ หยก ท ส บ เอ ด พลอย ส แดง ท ส บ สอง เป น พลอย ส ม วง
peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.