แปลของ "สล ด" ภาษาโครเอเชีย:


  พจนานุกรม ไทย-โครเอเชีย

คำหลัก : Poginut Ravni Svađamo Spuštamo Pojase

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

... ..
Demarchelier?
..
D...
. ช.
Mlađi
. ช.
St.
.. น ส !
Pogledaj ovo!
ค ณหมอ! ..
Doktore!
เป นแกเองเหรอ? ..
To si bio ti?
... เ ยวคร บ
c...cekajte...
ค ณจะอาบน ำม ย? ..
D, hoćeš li se istuširati?
ยว ม นราคาเท าไหร
Stani, koliko je bilo?
... เ นข นน ท..
Oh, odmah ovdje, lijevo.
ให พรพวกเขา...
Tto je dobro. Blagoslovljeni bili...
๔เหม อนม นไ อะไรไปหร อเปล า
Jel izgleda da ti nešto nedostaje?
คาฟ ()จ ตใจของข าพระองค อ อนระโหยคอยความรอของพระองค แต ข าพระองค หว งในพระวจนะของพระองค
KAF Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam.
อา โร คน ครอบคร ว อา โร อาเรล คน ครอบคร ว อาเรล
od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.
พ .บ .เร ยกพบค ณ..ท.ส.
Nisam sigurna. P. B. te želi smjesta vidjeti.
ฉ นร ว าผ ชายท กต ว ไม ว าจะเกย หร อเปล า หร อแม แต จอร จ . บ ช ก กล วโมะก นท งน นแหละ
Šta god bio razlog drago mi je što ste ovde.
ช มมาห ชาว เม อง ฮา โร เอ ล คา ชาว เม อง ฮา โร
Šama iz Haroda Elika iz Haroda
ฟ ล ป จ ง ไป บอก อ น ร ว และ อ น ร ว ก บ ฟ ล ป จ ง ไป ท ล พระ เยซ
Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu.
เบเชอร โฮ ช มมา ช ลชาห อ ธราน และ เบโอ รา
Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.
ช มโมท ชาว เม อง ฮา โร เฮ เลสคน เปโลน
Haroranin Šamot, Pelonjanin Heles
ฟ ล ป มา จาก เบธไซ า เม อง ของ อ น ร ว และ เปโตร
Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.
แต เม อ ว น ฉลอง ว น กำเน ของ เฮ โร มา ถ ง บ ตร สาว นาง เฮ โรเ ยสก เต นรำ ต อหน า เขา ท งหลาย ทำให เฮ โร ชอบใจ
Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu.
หน ง แกะ ต วผ ย อม ส แง หน ง ของ แบ เจอร และ ไม กระถ น เทศ
učinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva,
ไ ม ใ ช จ ห ม า ย H T M L
H T M L p o r u k a
ทำ ห ห า ส บ ห ต ก บ ขอบ ม าน าน นอก ส ท หน ง และ ห ห า ส บ ห ต ก บ ขอบ ม าน าน นอก ส ท สอง
Ušij pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset na rubu drugoga.
จง ร องเพลง บท ใหม ถวาย พระองค จง สาย อย าง แคล วคล อง พร อม ก บ โห ร อง
Pjesmu novu zapjevajte njemu i glazbala skladna popratite poklicima.
กษ ตร ย เฮ โร ฆ า ยาก อบ และ ต งใจ ท จะ ประหาร เปโตร แล ว คราว น น กษ ตร ย เฮ โร เหย ย พระ ห ตถ ออก ทำร าย บาง คนใน ค ร สต จ กร
U to vrijeme uze Herod zlostavljati neke od Crkve.
บรรา กษ ตร ย เหล า น รวม ท พ ก น ณ ท ห บเขา ส มซ ง ค อ ทะเล เกล อ
I vojske se sliju u dolinu Sidim, gdje je danas Slano more.
และ เขา ทำ ห ห า ส บ ห ต ก บ ม าน าน นอก ส ท หน ง และ เขา ทำ ห ห า ส บ ห ต ก บ ขอบ ม าน าน นอก ส ท สอง
Naprave pedeset petlji na rubu zavjese jednoga komada, a pedeset načine na rubu drugoga komada.
เม อ ทราบ แล ว ว า พระองค ทรง เป น คน อย ใน ท องท ของ เฮ โร ท าน จ ง ส ง พระองค ไป หา เฮ โร ผ กำล ง อย ใน กร ง เยร ซา เล ม ใน เวลา น น
Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.
เอา หน ง ของ แบ เจอร ห อ ตะเก ยง และ เคร อง ประกอบ ท งหม แล ว ใส ไว บน โครง หาม
Neka ga stave sa svim njegovim priborom na pokrivalo od fine kože pa polože na nosiljku.
แล ว เอา ผ า ส แง คล ม บน น เอา หน ง ของ แบ เจอร คล มอ ก แล ว สอ คานหาม
To neka prekriju tamnocrvenim platnom, a preko njega neka prebace pokrivalo od fine kože. Potom neka stolu namjeste motke.
เฮ โร จ ง ส ญญา โย ปฏ ญาณ ว า เธอ จะ ขอ ส ง ใๆ ก จะ ให ส ง น น
Zato se zakle dati joj što god zaište.
สาวก คน หน ง ของ พระองค ค อ อ น ร ว น อง ชาย ของ ซ โมน เปโตร ท ล พระองค ว า
Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra
เม อ เฮ โร หา ต วเปโตร ไม พบ จ ง ไต สวน พวก ทหาร ยาม และ ร บส ง ให ฆ า เส ย ฝ าย เฮ โร ก ออก จาก แคว น ย เ ย ลง ไป พ ก อย ท เม อง ซ ซา ร ยา
Herod ga stade tražiti, a kad ga ne nađe, sasluša stražare i naredi da se smaknu. Onda siđe iz Judeje u Cezareju i ondje osta.
ให เขา เอา ผ า ส ฟ า มา คล ม แท น ทองคำ เอา หน ง ของ แบ เจอร คล มไว แล ว สอ คานหาม
Po zlatnom žrtveniku neka razastru ljubičasto platno i prekriju ga pokrivalom od fine kože. Potom neka mu namjeste motke.
ลา เม ( ต ) โอ ข า แต พระ เยโฮวาห พระ วจนะ ของ พระองค ป ก แน น อย ใน สวรรค เป นน ตย
LAMED Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.
ฝ าย ป ลา ต ก บ เฮ โร ค น ก น ใน ว น น น วย แต ก อน เป น ศ ตร ก น
Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.
ล ก นอกกฎหมาย จะ มา อย ใน เม อง อ ชโ เรา จะ ต ความ หย ง ผยอง ของ คน ฟ ล ส เต ยออก เส ย
u Ašdodu stanovat će kopilad! Zatrt ću ponos Filistejaca,
เม อ ถ ง ว น น เฮ โร ทรงเคร อง กษ ตร ย เส จ ประท บ บน ราช บ ลล งก แล ว ม พระราช ำร ส แก เขา
U određeni dan sjede Herod odjeven u kraljevsko ruho na prijestol i stade im govoriti.
ม ชาย หน ม คน หน ง ว ง มาบ อก โมเสส ว า เอ ล และ เม กำล ง พยากรณ อย ใน ค าย
Neki mladić otrča te javi Mojsiju Eldad i Medad , reče, prorokuju u taboru!
จาก กร ง เอ โค รน ถ ง ทะเล และ บรรา เม อง ท อย ร ม เม อง อ ชโ ก บ ชนบท ของ เม อง น นๆ
od Ekrona pa do Mora, sve što se nalazi pokraj Ašdoda, s njihovim selima
ถ ง เฮ โร อยาก จะ ฆ า ยอ ห น ก กล ว ประชาชน วยว า เขา ท งหลาย น บถ อ ยอ ห น ว าเป น ศาสา พยากรณ
Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom.
อ น ร ว ฟ ล ป บา ร โธโลม ว ม ทธ ว โธม ส ยาก อบ บ ตร ชาย อ ลเฟอ ส ธ อ ส ซ โมน ชาว คา นา อ น
i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca