แปลของ "การเด นทางท ปลอดภ ย" ภาษาโครเอเชีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ม . .
Lip
ก. .
Ruj
พ. .
Stu
อ... . ...
Povuci se!
ม . . July
lipJuly
ก. . October
rujOctober
พ. . December
stuDecember
ม . . July
LipJuly
ก. . October
RujOctober
พ. . December
StuDecember
ของ เม. .
Travnja
ของ ก. .
Rujna
ของ ก. .
RujnaEthiopian month 11 LongNamePossessive
ก. . March
SegEthiopian weekday 2 ShortDayName
'Susie Tomlinson... ...
Suzi Tomlinson, smeši se.
ค ณส งต..งานเข นมาให ผม
Poslala si mi svoje radove.
เม. . May short
traMay short
เม. . May short
TraMay short
บทท 4 การร กษาหา
POGLAVLJE 4 Odsutni TRETMAN
อ..ร เร องกล ว
Hej, veliki dan. Jesi li nervozan?
ล นดอนขอเป นห นส วนด ว พวกเขาจะช วหน นเร อง อ..
Lindonovi dolaze u svojstvu partnera.
ช นจะด หญ งวะ เออ ค ณพ ดอ างเง
Moram biti s jednom djevojkom?
.ห. อ าห วง บ กมาม าจ ดให ไว ใจได
Nema frke. Vel'ka Mama sve zna.
าล มเช ค อ..ให ด
Uvijek provjeri slatkiše.
ท จร งค อ อ.. ค ะ
FDA, ustvari.
ฉ นแค มาร วมงานส มนาของเขา ตอนเด อน ม ..
Bila sam na njegovom simpozijumu kod 92 ulice u lipnju.
ของ ม . . of July
od lipof July
ของ ก. . of October
od rujof October
ของ พ. . of December
od stuof December
ของ ม . . of July
Lipnjaof July
ของ ก. . of October
Rujnaof October
ของ พ. . of December
Studenogof December
ด อกเตอร เฮซ เร อง อ..ขอให โชคด นะ
Uzorci krvi i urina. Dr. Hes, srećno sa FDA.
เราเก บสะสมเอ กซ เพกเทนเผ อเวลา อ..อน ม ต ให คล น กทดลอง
Tako je. ...da uskladištimo Ekspektan kad FDA dozvoli kliničke testove.
พอทาง โรปอน ม ต ทางอ..จะอมให ทำการทดสอบ ให เราจ ดการเอง
Jednom kad dobijemo dozvolu iz Evrope, FDA će pristati na testiranje.
พวกเราไม ได พบก นเลต งแต ว นท 26 พ.. ตอนท เราเต นรำด วก นท เนเธอร ฟ ลด
Nismo se sreli od 26. studenoga, kada smo plesali u Netherfieldu.
ท กคนเปล นไป เด อน ม .. เขาถ กส งไปต างประเทศ
Svi su se promijenili. U lipnju je otišao u bitku.
ส.ป.ม..ห.
Da.
ของ เม. . of May short
od traof May short
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
SegEthiopian weekday 2 ShortDayName
ของ เม. . of May short
Travnjaof May short
ของ ก. . of Mordad short
Rujnaof Mordad short
ค ณม ห วข อแล วหร อ? ม แล ว กลางด กของค นว นท 14 พ..,
U noći 14tog Novembra... dvojica provaljuju na mirnu farmu u Kanzasu i ubijaju celu familiju.
โดม เง อนไขให เราหาอาสาสม ครลองาเอ กซ เพกเทนเอง เราทดลองาไม ได ถ า อ..ไม อน ม ต
Daće nam dodatne fondove ako nađemo dobrovoljca za protokol o Ekspektanu.
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
od EpepaCoptic month 12 LongNamePossessive