แปลของ "กะร ต" ภาษาโครเอเชีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

กองท พของโจรส ดเห ยมจากท ว ..
Naravno! Vojska najgoreg izmeta što je ikad zagadila Zapad!
. ค.
Lis
เซอร โวยาจเฮอร เบ ร .
Sir T.
. ค. November
lisNovember
. ค. November
LisNovember
จะได ไม ม ป ญหาก บพวก .ม.ไง
Ako zadržiš dečka i budeš imao problema sa njim... Imigraciono!
เร ยก .ม.มาจ บยายน ไปซะท
Daj bre!
เขาอย ในล ฟ ขนของด าน .อ. หย ดเขาให ได
Zapadno teretno dizalo. Morate ga zaustaviti.
ลาเมด ()โอ ข าแ พระเยโฮวาห พระวจนะของพระองค ป กแน นอย ในสวรรค เป นน
LAMED Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.
ของ . ค. of November
od lisof November
ของ . ค. of November
Lisof November
ฉ นบอกไปแล ว ฉ นเส ยใจ
AAAli sam progovorio. Žao mi je.
ประว ช มน มบนเร อไปย งบ านของ Commodore PREBLE. โดย REV .
BIOGRAFIJA, okupilo se na putu kući KRSTARENJE NA COMMODORE PREBLE. PO REV.
ไม ม เขาไม ได บอกว า บ เขากล าวว า ชก ม ความแ างเป น
Ne, nije rekao ošamario . Rekao je udario . Ima razlike.
...ไปพบฉ น 3 ไมล ทาง .อ. ของร อคร ดจ อนเท ยงค น
Nađemo se pet kilometara istočno od Rock Ridga u ponoć.
เขา ได เข าไป หา ป ลา ขอ พระ ศพ พระ เยซ ป ลา จ ง ส ง ให มอบ พระ ศพ น น ให
On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne.
บราวน เซอร . ของ SPERMA CETI และปลาวาฬ SPERMA CETI Vide VE HIS
Sir T. Browne. OF SPERMA Ceti I kita SPERMA Ceti.
ป ลา จ ง ส ง ให เป น ไป าม ท เขา ท งหลาย ปรารถนา
Pilat presudi da im bude što ištu.
ฉะน น คร น ป ลา ได ย น ด งน น ท าน ก กใจ กล ว มาก ข น
Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši
ป ลา อบ ว า ส ง ใด ท เรา เข ยน แล ว ก แล วไป
Pilat odgovori Što napisah, napisah!
ชาย คน น จ ง เข าไป หา ป ลา ขอ พระ ศพ พระ เยซ
Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
พระ เยซ อหน า ป ลา ( มธ 27 11 14 มก 15 1 5 ยน 18 28 38 ) เขา ท งปวง จ ง ล ก ข น พา พระองค ไป หา ป ลา
I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu
ว น น เจ า ท งหลาย จะ เด น ข าม ำบล อาร เข แดน ของ คน โม อ บ
'Danas prelaziš moapsku zemlju Ar.
พระ เยซ ม ได ร ส อบ ประการ ใด อ ก ป ลา จ ง อ ศจรรย ใจ
A Isus ništa više ne odgovori te se Pilat čudio.
เขา จ ง ม ด พระองค พา ไป มอบ ไว แก ปอน ท อ ส ป ลา เจ า เม อง
I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.
ฝ าย ป ลา ย ง ม น ำใจใคร จะ ปล อย พระ เยซ จ ง พ ด ก บ เขา อ ก
Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa.
พวก ป โรห ใหญ ย ยง ประชาชน ให ขอ ป ลา ปล อย บา ร บ บ สแทน พระ เยซ
Ali glavari svećenički podjare svjetinu da traži neka im radije pusti Barabu.
ใน เทศกาล เล ยง น น ป ลา เคย ปล อย น กโทษ คน หน ง ให เขา าม ท เขา ขอ
O Blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali.
ป ลา ได ถาม เขา ว า ท าน ท งหลาย ปรารถนา จะ ให เรา ปล อย กษ ร ย ของ พวก ย วหร อ
A on im odgovori Hoćete li da vam pustim kralja židovskoga?
เปา โลได สะบ ด ม อ ให ง กลง ไป ใน ไฟ และ หา เป นอ น ราย ประการ ใด ไม
Ali on otrese životinju u vatru i ne bi mu ništa
ลา เม ด ( ) โอ ข า แ พระ เยโฮวาห พระ วจนะ ของ พระองค ป ก แน น อย ใน สวรรค เป นน
LAMED Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.
ฝ าย ป ลา ก บ เฮ โร ด ค นด ก น ใน ว น น น ด วย แ ก อน เป น ศ ร ก น
Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.
เช อสาย ของ ฮาม บ ร ชาย ท งหลาย ของ ฮาม ช อ ค ช ม ส ราย ม พ และ คา นา อ น
Sinovi su Hamovi Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.
ประชาชน จ ง ได ร อง เส ยง ด ง เร ม ขอ ป ลา ให ทำ าม ท ท าน เคย ทำให เขา น น
I uziđe svjetina te poče od Pilata iskati ono što im običavaše činiti.
ป ลา จ ง ว า แก พวก ป โรห ใหญ ก บ ประชาชน ว า เรา ไม เห น ว า คน น ม ค วาม ผ ด
Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!