แปลของ "ปลอดภ ยและเส ยง" ภาษาเวียดนาม:


  พจนานุกรม ไทย-เวียตนาม

คำหลัก : Nuôi Along Sing Hoàng_lương

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

เปา โลได โต เถ ยง ใน ธรรม ศาลา ท ก ว น สะ บา โต ได ช กชวน ท ง พวก ย วและ พวก กร ก
Hễ đến ngày Sa bát , thì Phao lô giảng luận trong nhà hội , khuyên_dỗ người Giu đa và người Gờ réc .
เปา โลได โต เถ ยง ใน ธรรม ศาลา ท ก ว น สะ บา โต ได ช กชวน ท ง พวก ย วและ พวก กร ก
Hễ đến ngày Sa bát, thì Phao lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giu đa và người Gờ réc.
โย เซ ฟเล ยง ด บ ดา และ พวก พ น อง รวม ท ง ครอบคร ว ของ บ ดา ให ม อาหาร ร บประทาน ตาม จำนวน คนใน ครอบคร ว
Giô sép , tùy theo số người , cấp lương_thực cho cha , anh_em và cả nhà cha mình .
โย เซ ฟเล ยง ด บ ดา และ พวก พ น อง รวม ท ง ครอบคร ว ของ บ ดา ให ม อาหาร ร บประทาน ตาม จำนวน คนใน ครอบคร ว
Giô sép, tùy theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình.
และ คนเลว จาก ล ก หลาน คน โค ฮา ท และ ล ก หลาน คน โคราห ได ย น ข น ถวาย สรรเสร ญ แด พระ เยโฮ วาห พระเจ า แห ง อ ส รา เอ ลด วยเส ยง อ น ด ง ใน ท ส ง
Người_Lê vi về dòng Kê hát và về dòng Cô rê đều đứng_dậy cất_tiếng lớn mà khen_ngợi Giê hô va Ðức_Chúa_Trời của Y sơ ra ên .
และ คนเลว จาก ล ก หลาน คน โค ฮา ท และ ล ก หลาน คน โคราห ได ย น ข น ถวาย สรรเสร ญ แด พระ เยโฮ วาห พระเจ า แห ง อ ส รา เอ ลด วยเส ยง อ น ด ง ใน ท ส ง
Người Lê vi về dòng Kê hát và về dòng Cô rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Giê hô va Ðức Chúa Trời của Y sơ ra ên.