แปลของ "สถ ต โลก" ภาษาเยอรมัน:


  พจนานุกรม ไทย-เยอรมัน

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

....ายหรอ??
S s sterben??
. ค.
Okt
โลก
Welt.
. ค. November
OktNovember
ผมม พรรคพวกอย ใน .ม.
Also zogen einige britische Büchsenmacher in die USA.
โลก เขาหย ดท ม นจะมองหาหนอน
Erde. Er hielt sie auf, für einen Wurm zu suchen.
ม นก จะใหญ เป นขนาดเด ยวก บ โลก
Sie hätte dieselbe Größe wie die Erde. Verrückt!
ดาวดวงน ค อ โลก
Das hier ist die Erde.
บางส วนท เหล อท งหมดมาพร อมในด านหล งของนเทศน นำไปส โลก
Teil, der Rest kommt in seiner hinteren, die Kanzel ist weltweit führend.
เพราะภาษาอ งกฤษเป นภาษาแรกใน โลก
Ja, weil Englisch erste Fremdsprache der ganzen Welt.
โลก ท จะให ท กคนม โอกาสทำงาน
Eine gute Welt, die allen Arbeit gibt.
อเมร กาจะ องการผม โลก
Nach der Explosion wird die Stadt mich brauchen, Ma.
ค ณซาลวาโเร .ม. องส มภาษณ พวกเรา
Salvatore, ich heirate Sie nicht aus Liebe.
ผมค ยก บพวกส อให เองนะ ส..อ.
Ich kümmere mich um die Presse, Sergeant.
โลก เธอม ความส ขมากท เธอแทบจะไม กล าท จะ หายใจ
Sie war so glücklich, dass sie kaum wagte, atmen.
ท กคนน าจะทราบก นด ว า ดาวดวงน ค อ โลก
Nun gut, ich denke, dass die Meisten, die dieses Video schauen, wissen, dass das hier die Erde ist.
พลเม อง วงจร โลก
Bürger schematisch um den Globus und ich dachte, sie hatte nichts zu cindy pyrotechnische Material Gefährten, kann komplett auf eine demokratische nakshatra don Danke Michael
ช อว ก พ เด ย แล วพ มพ ว า โลก
Wikipedia, und gab den Begriff Erde ein.
โลก MONTGOMERY'S ก อนน ำท วม
Montgomery Welt vor der Flut.
ลาเมด ()โอ ข าแ พระเยโฮวาห พระวจนะของพระองค ป กแน นอย ในสวรรค เป นน
HERR, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel ist
ของ . ค. of November
Oktof November
เร ยก .ม.มาจ บยายน ไปซะท เธอทำหน าทำาได เก งจร งๆ
Stattet einem Beamten namens Douglas mal einen Besuch ab.
ฉ นบอกไปแล ว ฉ นเส ยใจ
Abber ich habe geredet. Es tut mir leid.
ใครวะไอ .ม. น นน ะ ข โม ช บหาย
Und ob einige von den Burschen tolle Schützen waren. Ich glaube, Ihnen geht langsam der Arsch auf Grundeis.
ช นไม สนว าแกหร อ ไอ พวก .ม. เด กป ญญาน มของแกจะค ดย งไง
Ganz egal, was Sie und Ihre sesselfurzenden zugewanderten Pappnasen davon halten.
ประว ช มน มบนเร อไปย งบ านของ Commodore PREBLE. โดย REV .
BIOGRAFIE, auf dem Heimweg CRUISE des Commodore Preble versammelt. BY REV.
ไม ม เขาไม ได บอกว า บ เขากล าวว า ชก ม ความแ างเป น
Nein, er sagte nicht ohrfeigte . Er sagte schlug . Das ist ein Unterschied.
ส..อ.แอ งแจล หว ดด ขอค ยก นหน อยได ไหม
Sergeant Angel, hallihallo. Äh, ein Kommentar.
กล าวก ค อ ส..อ.ง เง า ก บพลำรวจไม ได เร อง
Als da wären Sergeant Nikolaus Arschbacke und Constable Fanny Butterblum.
geo มาจากคำกร ก แปลว า โลก
Geo kommt aus dem griechischen für Erde .
ค ณจะไม สามารถมองเห นเศษฝ น (โลก) ช นน ! เศษอ นน ท กำล งโคจรรอบดวงอาท
Dann würde man diesen Punkte nichtmal wahrnehmen! Es ist nur ein bisschen Staub der um die Sonne fliegt.
ไม ใช แค ในประเทศน นะคร บแ ว าท วท ง โลก ส งกว าสาเห อ นใดท งหมด อย างไรก ด
Menschen um nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt als alles andere zusammen.
และเม อใดท ค ณมองไปรอบๆ โลก ค ณจะพบว าว ฒนธรรมเหล าน ไม ควรท จะส ญหายไป
Und wo auch immer man sich in der Welt umsieht, man wird entdecken, dass diese Kulturen nicht dem Untergang geweiht sind.
แล วเม อความหว งจวนจะด บส ญ ก ม ข าวถ งการค นพบใหม นำเรามาย งดาวเคราะห ท ม ช อว า... โลก
Und als wir jede Hoffnung schon aufgeben wollten, rief uns die Nachricht einer neuen Entdeckung zu einem unbekannten Planeten namens Erde.
โลกก สลาย ส นเช ง แล ว โลกก เป น เส ยง ๆ โลก ถ ก เขย า อย าง ร นแรง
Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen.