แปลของ "ไม เป ยม" ภาษาเปอร์เซีย:


  พจนานุกรม ไทย-เปอร์เซีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ไม ไม ไม
نه! نه!
ไม!
نه!
ไม
چيكار مي كني
ไม ไมนะ ไม...
نه!
ใจเยน ไม!
واي نه! نه!
ค ณชอบท เคาเร ยกค ณวาจ ซอรใชม ย ไม
فکر مي کردم اسمت ا ره موييه
ค ณค ดวามะเรงน นเปนคำแกต วของค ณง นหร อ ? ไม
تو فکر مي کني که سرطان عذر موجهي براي کارهاييه که مي کني
ฉ นเดาวาค ณไมเคยถ กจ บมากอนหนาน ไม
فکر کنم تا حالا دستگير نشي
หย ดนะ, ไม!
نه!
ไม,โอพระเจา
اوه خداي من!
ไม ไม ใช ตอนน
هم اتاقيم مرده
ไม นายเป
تو فضايي هستي نه
ไม ๆๆๆๆ
نه! نه، نه نه!
ผมสามารถบอกได ..ไม
چي چون، بنظر من اينطوريه
ไม ไม อยาทำแบบน น เออ.. แลวควรทำย งไงละ
نه نه، اين فکر خوبي نيست
ร บรองว าเย ยม เคร องก ด ด หมด
اين ماشين خوبي. موتور خوبي هم داره
ไม ไมไดย น ล กพ ดวาไงนะ
چيه مگه صدامو نمي شنوي
ไม เคาไมแนใจ ถ งไดตองการใหค ณมาท น
اون پليس فقط با نگاه كردن بهش شناساييش كرده خوب اون مطمئن نبود براي همين خواستم بياي اينجا
ไม เคาค อไครละ เคาค อฆาตรกรโรคจ ต
اخبار رو نمي بيني نه اون کيه
ไม ขณะปฏ บ ต หนาท เจาหนาท คนไหนกออกไปไมได
اينها شرايط منه
ด ... . ไม อยาพ งพ ดก บผม
نگاه کن...
ไม ช นทำไมได ง นกตายซะ
نه من نمي تونم
เส ยใจ ไม รอกอนฟ งฉ นกอน
پس مي ميري شما ها هم همينطور
ไม, ค ณพ ดวาตองการท จะบอก แลวค ณบอกวาค ณตองการเลนเกมส
نه، تو اول گفتي که مي خواي حرف بزني
ไม,ไมเคยเก ดข น. ถ กตอง
نه، هيچ وقت نبودم
แกเขาใจม ย ไม ช นไมเขาใจ
مي فهمي نه، نمي فهمم
อ ร ค อ ร ค ไม!
اريك! اريك!
โอ,ไม, อยาท งฉ นไป
اوه نه!
ค ณต องการท จะเห นท กอย างในป 1989 ไม
مي خواي هرچيزي رو که مربوط به سال 1989رو ببيني
ไม ผมหมายถ ง ค ณ..
نه،منظورماينهكه، تو...
ไมไมใชค ก อ ม ค ณมาน นานย ง
ما تو زندانيم نه اينجا زندان نيست
ไม ไมใช เคาทดสอบพวกเรา เคาตองการใหพวกเรารอด
نه اون قاتل نيست اون مي خواد ما زنده بمونيم
ไม, เราไมม เวลาเก น15นาท เราตองหาท อย ว ด โอน น
نه ما 15 دقيقه وقت نداريم
ไม ม นไม ใช ไอ ย กษ พ เบ ม Alpha ม นแค Omega.
اين آلفا نيست ، امگا ـه
ไม ไม ไม ไม ไม ! ม นไม เป นไร
نه،نه،نه...