แปลของ "ความคล มเคร อ" ภาษาเดนมาร์ก:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
tir
.
Thl
.
ThoCoptic month 2 ShortName
.
TerEthiopian month 6 LongName
.
Tir
..
EXIT.
จ า! .พ ... ...
Far!
. Wednesday
Tir. Wednesday
. Wednesday
TeqEthiopian month 3 ShortName
. Tuesday
TahEthiopian month 5 ShortName
ค.
CA
. ตาเล ยนคนโปรดมาแล ว
Min italienske ynglings professor.
... . ย...
Fald tilbage!
. าง
M E S...
จ. เราก คงเผยแพร ข ความพวกน นคร บ (ค. จร งเหรคร บ?)
Så ville vi have offentliggjort dem. Ville I?
จ. จร งคร บ (ค. เพราะว า?)
Jeps! Fordi?
.บ แล วเราก ได ล กร กขงเรา
YB Og vi fik et barn.
.บ ขบค ณคร บ
YB Mange tak.
ค. ก งห นลมเหร?
CA En vindmølle?
ค. แล วย งไงคร บ?
Egenligt, det design af vindmøllen, som var i den bog, den havde fire nej tre vinger, og min har 4 vinger.
ค. แล วค ณสร างม นจากะไรคร บ?
CA Og du lavede den ud af hvad?
ค.เค
CA OK.
ค. แล วสร างก งห นลมน ข นจากะไรคร บ?
CA Og hvad lavede du vindmøllen af?
ค. ไฟฟ าขนาดไหน?
CA Hvor meget strøm?
ค. โห
CA Wow.
ค. ใหญ แค ไหน?
CA Hvor stor?
จ. คร บผม
Jep!
จ. ผมไม แน ใจเร งเหต การณ นะคร บ
Jeg er ikke sikker omkring episoden.
ค. ว าว
Wauv!
ค. ผมคงต งสะท นความเห นขงผ ฟ งท น ว า
Altså, det lader til, jeg reflekterer publikums mening, når jeg siger
ง!
Det er mig!
เธว าฉ นควรบ.ด มเบ ลดร ก บคน นม ย
Skulle jeg have fortalt Dumbledore og de andre det?
ผ..ว
Kommissær Wong?
ผ..วงเก ดเร งคร บ
Der er sket noget med Wong.
น นก ค ผ..ว
Det var kommissær Wong.
ทำไมถ งร ว าผ..วงไปท ต กน น
Ved De, hvorfor Wong tog hen til bygningen?
ผมค ดว าผ..วงไม ยากให ค ณทำผ ด
Wong ville ikke ønske, at du tog loven i dine egne hænder.
พวกค ณยากช วยผ..วงหร เปล า
Vi gør det for Wongs skyld.
ผมร ผมต งร บผ ดชบคด ผ..ว
Jeg ved, jeg er ansvarlig for Wongs død.
.ค ม ค ณก ร จ กล กสาวฉ นใช ม ยคะ
Hvorfor tror du, Anna droppede mig? Glem det.
เปล า เธร กษาการแทนผ..
Nej, hun er vicedirektør.
เท าน น .น.?
F.I. Hvad er det?
.น. บร ซซ
Et job.
พ .. .. ม ..
ENKEMAND.
ค ณค ว า เ ...
Um ... sir, er, uh ...