แปลของ "กำแพงก น" ภาษาเซอร์เบีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

. ส.
гђица
ปฏ บ ต ก บฉ เหม อท ค ณได ค ก อ?
Treat me like you did the night before
ค อฉ ไม ฉลาดด ง ก อ? ?
Was l so unwise, on the night before?
เช เด ยวก บเม อค ก อ?
Like the night before
.. าขำส ด !
G...gluposti!
แต ท าคร บ ..
Pogodili su ga u glavu.
อ..?
И.
12.00 . แล วก 10.00 .
12 00 i 10 00.
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหะทางเล อกมาตลอด
FN Uvek su me zanimala alternativna vozila.
ฟ. ผมย งสใจใส งประด ษฐ ท อ ตรายด วย
FN Takođe su me zanimali opasni pronalasci.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
FB
ฟ. ช วยเอาล กของเราออกมาอวดห อยคร บ
FN Možeš li da izneseš našu bebu?
เราได กล าวคำอำลาของเราใ ก อ?
We said our goodbyes, on the night before
ความร กอย ใดวงตาของค ณใ ก อ?
Love was in your eyes, on the night before
ปฏ บ ต ก บฉ เหม อท ค ณได ค ก อ? ใช
Treat me like you did the night before
00 เราต องไปทำงาแล ว
Moramo na posao.
30 ขอบค ณ
Hvala.
แล วม เซอร ไพรส ตอ 18.15 .
Онда изненађење!
ด ค ณสามารถเล อกเขาข เวลา 8.30 ?
Ох. Види, можеш ли га покупити у 8 30?
.ส.บ งล ย
Gðice Bingli.
เธอเข าไปท ตอ 18.05 .
Stigla je u 6 05.
แปลว าเธออย จถ ง 19.11 .
Bila je tamo do 7 11.
00 ผมม ประช มก บคณบด
Sastanak s dekanom.
8 20
8 i 20.
อ.. อบร ซซ
З. И. Абруци.
เวลาการเส ยช ว ต 10.41 .
Vrijeme smrti, 10 41 ujutro.
เวลาการเส ยช ว ต 10.41 .
Objavit æu. Vrijeme smrti, 10 41 ujutro.
ค ณแม โรคจ ตท 5.00
Psiho mama ispred tebe.
เจอแล ว 12.00 .
Имам мету. 12 00.
ท 2.00 .
jedan na 2 00,
อย แถว 3.
Prolaz tri.
เราจะไปตอ 3.13 .
Kreæemo u 15 13, to je još 3 sata i 41 minut.
เราจะถ งชายหาดตอ 3.25 .
Na plaži æemo biti do 15 25. U sred bela dana?
ไมเค ลจะออกมาตอ 3.13 .
Majkl kreæe u 15 13. Nalazimo se sa njim na mestu predaje u 15 45.
Mende
ให ค ณพ ดตอ 9.00.
Recimo u 9 00 sati.
พระอาท ตย ตกเวลา 5.47 .
Sunce zalazi u 17 47.
ผมเพ งตรวจด รายงาท ช วง 16.00 .ถ ง 24.00 .
Upravo sam pogledao izveštaj.
อ สสาคาร เศบ ล และ เบ ยา ม
Isahar, Zavulon i Venijamin,
ผมกำล งบอกว คเตอร ว า ผมตรวจสอบรายงาท ช วง 16.00 . ถ ง 24.00 .
Potvrdni govorio sam Victoru o vremenskom izveštaju... za 16 00...
ทำไมต องเวลา 8 00 ทำไมไม เวลา 8 30
Zašto ne 8 ili 8 i 30?
เอ ()ข าพระองค ได กระทำส งท ย ต ธรรมและเท ยงธรรม ขออย าทรงละข าพระองค แก ผ บ บบ งค บข าพระองค
Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone.
ว ธ ท หาวเย ก ปต เล อกซ เป พ ชายภรรยาของฉ และฉ . ผ ปกครองล กสาวของพวกเขา
Капетан Ленокс је моје жене брат и ја сам њихов ћерке старатеља.
เราจะท งระเบ ดคล งพ สด ท ไดคว ร ตอ 18.00 .
Bombardujemo fabriku deèije hrane u 18 00.
.ส. เราร ว าไม ม อะไรของค า ส งม ช ว ตเหล า
Oprostite gospoðice.