แปลของ "ก นชน" ภาษาเซอร์เบีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

Kam...
.
A
... ... .
Boljelo je.
.. แ!
V....vi!
... . แ...
Š.. šta...
พ ดส
Kam.. Kaži.
นาย .
Prièaš neznalici.
. พ. March
феб. March
. ค. August
јул. August
. ย. October
сеп. October
. ม ข อด ตามน ม ข อเส ยตามน
Ovo prvo ima ove prednosti i ove rizike.
โชคด ท ผมสามารถตอบ . ได
Radio sam test, ali neću vam reći rezultat.
เขาเข าออ Belleview
Dolazio je i odlazio iz Belevila...
คณะ..สรรพาว ธบ นมา...
Artiljerijske, topovske granate.
... แ... เป น...
Tko... tko si t..
นายเอา
Uzmi kam... kam... k... kam...
ผมเห นค ณเม มช อค ณยาย ไว ท ต ว .
Možeš puno nauèiti o osobi iz njenog mobitela, usput.
เธอโดนข อ .13
Napuhala je 0.13 promila.
ทำงาน บบ..หน งส อพ มพ ท ย งใหญ ฉบ บหน ง
J. Joe Jamensonom.
3 .ค.
Treceg jula.
3 .ค.
Treceg jula!
พว บ..จะเอาต วเล อ
Urednici predlažu, Miranda odluèuje.
ทางน ไป บ.. ค ณร ..
Овамо су ваше одаје.
เอาให บ.. ว าคราวหน าห ดเช คแหล งภาพบาง
Pokaži ovo svom uredniku. Neka drugi put provjeri svoj izvor.
.ย.'05 ไม ม ช อง
Septembar 2005. nema prolaza a iz
ฉ นต องได เด อน .ค. เธอต องทำให ได
U Septembru.
ผมม.. อยา .. ตายย...
Ја желим да умрем... пре него што се он врати
ธ ร จเขาล มละลายเด อน .ค. 1925
Njegov posao je propao u julu 1925.
เจ าหม ต วน ว ายตรงไปท แมวน ำ แมวน ำเครา ขนาด 800 ปอนด (360 ..) จ บแมวน ำ แล ว ว ายเอาล บมา
I ovaj medved je plivao do nje bradate foka od 600 kilograma zgrabio je, otplivao nazad i pojeo je.
หล งจา น ม น อ มมา ม นอาจจะม เน อแมวน ำประมาณ 200 ปอนด (90 ..) ในท อง ม นอาจจะเค ยวเอ องจาด านหน งของปา
I dok je jeo, bio je toliko sit imao je otprilike 90 kg mesa u svom stomaku i dok je jeo na jednu stranu usta, na drugu je povraćao.
ของ . พ. of March
феб. of March
ของ . ค. of August
јул. of August
ของ . ย. of October
сеп. of October
แล วหมอ จะพ ดว า . ม ข อด ข อเส ยตามน ข. ม ข อด ข อเส ยตามน
Doktor kaže, prva opcija ima te i te prednosti i rizike, druga opcija te i te.
23 .ม.จะหย ดแล ว
Još par kilometara pa æemo se odmoriti.
หล อนเป น บ..บร หารของร นเวย และหล อนเป นตำนานด วย
Glavna urednica Runwaya, legenda.
จะได เจอ บพว บ..และน เข ยน จาน ตยสารด งๆท เล ม
Upoznat èe urednice svih modnih èasopisa.
แน ใจนะ เพราะว าม บ..จา น ตยสารน วยอร คอย ข างใน
Doista? Tu je urednik New York magazina.
ผมขอร องค ณ... ให ล บไป บ.. แล วขอำล งหน นมาช วย
Вратите се у штаб и измолите појачање.
มาร ค โทรหาบาร บาร าท ป.ม..
Marc, nazovi Barbaru.
พวม นยาว 12 ฟ ต (3.6 ม.) หน 1000 ปอนด (450 ..)
Duge su 3 i po metra, teške pola tone.
เม อง เศน น ฮาด สสาห ม ด ลาด
Sevan i Adasa i Magdal Gad,
. ย. Ethiopian weekday 2 ShortDayName
сегEthiopian weekday 2 ShortDayName
ว า . ผมไม เคยทดสอบพ นธ รรม ข. ผมเคยทดสอบ และน ค อผล
A. Nikada nisam radio genetički test B.
บ..เพล ย พ ดคร บ ค ณเพล ย น ฉ นเอง พอลล
Уредник Пејли.