แปลของ "กระเปาะ" ภาษาเซอร์เบีย:


  พจนานุกรม ไทย-เซอร์เบีย

คำหลัก : Zgloba Polomiš Naslagama Gustim Rastu

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

เจ า จง ทำ กระเปาะ ทองคำ ม ลวดลาย ละเอ ยด
I načini kopče od zlata.
เจ ยระไน พลอย ต างๆ สำหร บ ฝ ง ใน กระเปาะ และ แกะ สล ก ไม ได ค อ ประกอบ ว ชาการ ท ก อย าง
Da ume rezati kamenje i ukivati, da ume tesati drvo, i svaki posao raditi.
ก บ ทำ สร อย สอง สาย ด วย ทองคำ บร ส ทธ เป น สร อย ถ ก เกล ยว แล ว ต ด ไว ท กระเปาะ น น
I dva lanca od čistog zlata načini jednaka pletena, i obesi lance pletene o kopče.
และ เจ ยระไน พลอย ต างๆ สำหร บ ฝ ง ใน กระเปาะ และ การ แกะ สล ก ไม ค อ ให ม ฝ ม อ ด เล ศ ท ก อย าง
Da ume rezati kamenje i ukivati, da ume tesati drvo i raditi svaki posao vrlo vešto.
เขา เอา พลอย ส น ำข าว ฝ ง ไว ใน กระเปาะ ทองคำ ซ ง ม ลวดลาย ละเอ ยด และ แกะ อย าง แกะ ตรา เป น ช อ บ ตร อ ส ราเอล
I ukovaše dva kamena oniha u zlato, i izrezaše na njima imena sinova Izrailjevih, kao što se režu pečati.
แถว ท ส ฝ ง พลอย เข ยว พลอย ส น ำข าว และ หยก พลอย ท งหมด น เขา ได ฝ ง ใน กระเปาะ ลวดลาย ละเอ ยด ทำ ด วย ทองคำ
A u četvrtom redu hrisolit, onih i jaspis, sve optočeno zlatom u svojim redovima.
และ เขา ท งหลาย ทำ กระเปาะ ลวดลาย ละเอ ยด ด วย ทองคำ สอง อ น และ ห วง ทองคำ สอง ห วง ต ด ไว ท ปลาย ท ง สอง ของ ท บทรวง
I načiniše dve kopče zlatne i dve grivne zlatne, i metnuše te dve grivne na dva kraja naprsniku,
ให ช าง แกะ จาร ก ช อ เหล า บ ตร อ ส รา เอลไว ท พลอย ท ง สอง แผ น น น เช น อย าง แกะ ตรา แล ว ฝ ง ไว บน กระเปาะ ทองคำ ซ ง ม ลวดลาย ละเอ ยด
Veštinom kamenarskom, kojom se režu pečati, izrezaćeš na ta dva kamena imena sinova Izrailjevih, i optoči ih zlatom unaokolo.
และ ปลาย สร อย อ ก สอง ข าง ให ต ด ก บ กระเปาะ ท ม ลวดลาย ละเอ ยด ท ง สอง ให ต ด ไว ข าง หน าท แถบ ย ด เอ โฟดท ง สอง ข าง บน บ า
A druga dva kraja od dva lanca zapni za dve kopče, i metni na poramenice od oplećka spred.
และ ปลาย สร อย อ ก สอง ข าง น น เขา ท งหลาย ทำ ต ด ก บ กระเปาะ ลวดลาย ละเอ ยด ท ง สอง ให ต ด ไว ข าง หน าท แถบ ย ด เอ โฟดท ง สอง ข าง บน บ า
A druga dva kraja od dva lanca zapeše za dve kopče, i pritvrdiše ih za poramenice na oplećku spred.