แปลของ "ม อสม ครเล น" ภาษาเกาหลี:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
..
그..
...
맥스
ฮ ว ... ...
오..
.. .. ..
...찾아야 돼
อล ซถา
앨리스가 물었다.
.............. .
그냥 돌볼 수없는 사람.
. . SpinBox parameter unit
mmDouble numbers. SpinBox parameter unit
. ค. February
1월February
เป จ ดเร ท จะต ข . ย ส บท โลก
이 최대 m의 갈기 시작된다 스무 그 멜로 드라마
อกจากท งห เธอใส ลงใชา กำหดอาจจะท ท และสำหร บท งห
이 이외에, 그녀는 그릇을 내려놓고 아마 한번 모두를 위해 지정
ได ท การศ กษาหล งจบ .ปลาย
저는 이곳의 대외봉사 프로그램을 통해 고등학교 전액 장학금을 받았답니다.
'อะไรค อ'อล ซถา
'저게 뭐야? 앨리스가 물었다.
ตอท ฉ เร ยจบ .ปลาย
제가 고등학교를 졸업할 때,
ท จบบร ญญาโทบร หารธ รก จจาก .ฮาวาร ด
캡틴 콘돔에게
แหละเส ห ของเด กสาว .ปลาย
여고생의 매력은 청순함이죠.
และพวกผทำแบบ ก บช เร ย.ฮาร วาร ด
하버드의 강의실에서도
เป เด ก กเร ยว ยร . ปลายค
한 십대 고등학생이 앉아 있었습니다.
การเปล ยแปลงใระยะห างเป ลบ 500 .
거리의 변화는 마이너스 500미터인 것입니다.
snatches ของการถ ายภาพเพ อย วเย า .
그래서 tantalizingly 사진의 단속 m
เพ งจบจาก .อร ธเวสเท ร
요즘 뮤지션은 대부분
แรด าเล อการซ กซ อ เร วข คร งช..
당신 음반을 만들고 싶소
.ไอว ต องสใจล กแ
아이비리그에선 벌써 널 붙잡고 싶어 안달났을거다
คงเป พวกว ยร ง ดเขฆ า วส ... ะร ะต
삽 대 애들이 맥주 마시고 연애짙하려고 숨어들었었나 봐
แพล
행성 클래스 M.
จ..เร ยกค าไถ ร ?
몸값을 요구하는건가?
ขอผลท กช วโง จากฝ ายควา คงและต..
국토안보부와 국경경비대에서 매시간 보고받게
ยาว 13 .. ช ดเข 3 8 เซอร เค ล
상자 한 개에 수십개가 들어있죠
แต เราต องหาทาง เข าไปห องตรง .. .. ..
일단 저 방에 들어갈 방법을...
กเร ย .6 ของเราควรจะร
수학교육의 올바른 목표 고등학교를 졸업했다면 누구나 알고 있어야 하는 내용 은
เด กๆเข าไปข างใและพวกเขา อาจจะทำงาร วก บ กเร ย .ปลาย
그들이 들어가면, 그들은 고등학생들과 함께
เป เล งท ผทำข าจะตอท ผอย ประาณช .1
그리고 이것은 아마 제가 7학년때쯤 만들었던 것으로
อต วผ ท ยาว 3.6 เจอต วผ อ กต ว
이 12피트 길이의 수컷 뱀이 다른 수컷 킹 코브라와 만나는 것으로였죠.
.ปลาย ฉ แข งสก ตลอด
고등학교에는 스키에 완전히 빠져있었죠
ท พยายาากๆท จะเข าโรงเร ย .ปลาย ให ได
졸업하고 싶은 사람들도 있었습니다.
ท โรงเร ย .ต ท ฉ เคยเร ย
제가 다녔던 바로 그 중학교에서 시작되었습니다,
และใฐาะโรงเร ย .ต ำร อง
바로 그 로스앤젤레스 통합 학구에 위치한
ล าส ยและ . ข ไปย งเ องของ การแบ งแยกส ผ ว
오래된 및 도시 m까지 인종 차별 정책
เธอด เหเด ก .ปลายเลยเอะ ว าไห?
여고생같이 아니?
โอ อา ฉ เข า .พาร งได แล ว
오민아야.
แหละท ฉ กำล งพ ดถ ง! แหละท เก ยวก บเด ก .ปลาย
그래 바로 저거야 고등 학교 졸업 저래야지
และท ายส ด ผเล อผ า .ปลาย
저는 마침내 고등학교를 통과해서
ย ายา ไ ...
이사요 안돼 안돼 안돼
อ กคร ง ช. าจะออกาห
30분 정도면 충분해요
เราต องด งต วเธอไว ก บท 72 ช..
72시간 동안 지켜보면서