แปลของ "น ยายเก ยวก บว รชน" ภาษาเกาหลี:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.. .. ..
...찾아야 돼
แต เราต องหาทาง เข าไปห องตรง .. .. ..
일단 저 방에 들어갈 방법을...
. ส.
여성
. ผ ปกครองล กสาวของพวกเขา
자신의 딸이 보호자입니다.
ท ค ณได ร บเม อค ก อ
당신은 전날 밤을 어디서
เราท กคตามเธอท กอย างเเต ต
여기 온 후로 다들 네 말만 따랐잖아
8.30 .
오전 8시 30분
18.30 .
필요하다면 집집마다 뒤져서라도 잡아야지
19.30 .
재클린 무슨 일로 왔나?
19.50 .
잠깐 무슨 승인 코드?
19.55 .
인화성 가스
20.00 .
세계 시민들에게 인사하시지
20.32 .
8시 32분이에요
(5.58 .
오전 5
3 ค ณ 1 ได 3 บว 5 ได 8
3 1 5 8이 되겠네요
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหะทางเล อกมาตลอด
FN 저는 항상 기존 자동차를 대신할 만한 것을 꿈꿔 왔습니다.
ฟ. ผมย งสใจใส งประด ษฐ ท อ ตรายด วย
그리고 위험한 발명품을 만드는데도 관심이 많았습니다.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
FN 이런 경험들을 어느덧 대체 에너지에 대한
ฟ. ช วยเอาล กของเราออกมาอวดห อยคร บ
FN 여기로 좀 가지고 나와 주실래요?
ป า ก ปต ย งไม ได มองข ไปท โยาห แต คท ตอก อ
그 사람이 지금 앞에 서서 불구하고 지금까지 바쁜 대위, 조나에 고개를 못했다
แล วการเข ยก ตามมาเม อเวลาประมาณ 23.07 .
글쓰기는 밤 11시 7분쯤 생겨났다고 볼 수 있습니다.
00 . ความช ดเจ
11시 해결
00 . สถาภาพเด ม
12시 현재 상태,
46 . พวกเขาฝากข อความไว ให ค ณ...
폭발 직전, 오늘 아침 7시 46분에 그러니까 당신은 나한테서...
เม อ... 9.04 .
9시 4분에 했네...
ท กเวลาตาย 1620
20.
เวลา 6.37 .
아침 6시 37분
ทะเลเอเดร ยต ก 7.12 .
아드리아 해 아침 7시 12분
สวโบโบล 8.42 .
보볼리 정원 아침 8시 42분
14.30 . ส งห ซ ายถ งแล ว
오후 2시 30분
มหาว หารเซ ต ปอล 15.00 .
협조 감사합니다
มหาว หารเวสต ม สเตอร 15.15 .
검문이 굉장히 철저합니다
จะม จ โจมเบความสใจตอ 20.35 .
교란 작전은 5분 뒤인 8시 35분에 개시돼요
ค ณจะได ร บโทรศ พท ตอ 23.07 .
23시 07분에 전화가 한 통 갈 걸세
เป าหมายมาถ ง 8.27 .
오전 8
ทหารเยอรม ท 10 . ทหารเยอรม ท 10 . เหม อผมร จ ก
10시 방향의 독일군 아는 자 같아
อ สสาคาร เศบ ล และ เบ ยา ม
잇사갈과 스불론과 베냐민과
เอ ()ข าพระองค ได กระทำส งท ย ต ธรรมและเท ยงธรรม ขออย าทรงละข าพระองค แก ผ บ บบ งค บข าพระองค
내가 공과 의를 행하였사오니 나를 압박자에게 붙이지 마옵소서
a (), i (ว)
a, i 요
1 00 . ส การผจญภ ย
1시 모험 시작
2 00 . การส บส
2시 도움
3 00 . ออกเด ทาง
3시 출발
4 00 . บททดสอบ
4시 시련
5 00 . การเข าใกล
5시 접근
6 00 . ช วงว กฤต
6시 위기