แปลของ "ส เหล อง" ภาษาอิตาเลี่ยน:


  พจนานุกรม ไทย-อิตาลี

คำหลัก : Bronx Jean Hong Vuole Miei

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
sab
.
Sab
.
HatCoptic month 4 ShortName
..
Sscofield.
..ร เซ ยจอมเป ดโปง ตำหน การคอร ร ปช น
Parlamentare russo condanna la corruzione
. Sunday
sabSunday
น. .
Sig. ra
น. .
Ing.
. ค.
ago
น..
Mi scusi... .. .signorina.
ฉ นม เบอร ..ปว ณานะ เด ยวโทรฟ องเลย
Con le chiappe al vento.
เป นเร องจร งของ .. ชาร ล ว ล น และการท เขาให ท นตาล บ นเพ อ ก บร เซ ยในอ ฟกาน ถาน
La vera storia del deputato Charlie Wilson che ha finanziato i Talebani contro i Russi in Afghanistan.
วลาด เม ยร เน..ร เซ ย น กปฏ ร ป
Vladimir Neski, riformista e parlamentare.
ฆ าต วตาย ..มอโคว เนก และภรรยา เ ยช ว ตท โรงแรมในเบอร ล น
Assassinio suicidio Politico russo morto a Berlino
แน นอน ไม ม ป ญหา ..ล อย างแน นอน
Si', naturalmente. Nessun problema. NFLS.
เขาก ต องร อย ด และถ าค ณไม บอกเขาเ อง เขาต องโกรธมากแน ๆ
Lo scoprira' e se non glielo dici tu, si arrabbiera'.
. ค. September
agoSeptember
ช อท ข นต นด วย. ... ค อช อของ...
Ho letto che i nomi che iniziano con la S
ค ณกำล งลงม ครเล อกต ง .ว.
So che pensa di presentarsi per il Senato.
ก ปต น, ท าน..
Capitano. Consigliere.
แน นอน ท าน..
Certo, consigliere.
ผมค ดว าเร องน จะข นอย ก บความหว งคร บ ท าน..
lo credo che non sia una questione di speranza.
... คนเลยเหรอคร บ? แม นแล ว
C'è una quarta amica?
ปาร ต ของ..คนหน งจ ะ
Alla festa di un parlamentare.
ท าน .ว.
Senatore.
.ว.ไปไหนล ะ?
Dov'è il Senatore?
เซนต แคลร '.
Il St.Claire.
อย าให ล กช างเจอพวกป.ป.
Eh, niente DEA, per favore! Eh?
แต ห ามให ร บข อตกลงก บป.ป.
Ma niente accordi con la DEA!
ย นด ต อนร บ ฮ อบบ ' เอ นด
Grazie per aver guidato.
ฮ อบบ ' เอ นด เฮอร เรอร
Già, Orrore a Hobb's End !
น.. ซ งเกอร ! เธอค อน งป ศาจ
Aspetta un momento.
ท าน.. ฮาม นน , ท านผ บ ญชาการ
Consigliere Hamann. Comandante.
อะไรทำให ค ณม นใจถ งขนาดน น, ด จากช วงท ผ านมาคร บ ท าน..
Cosa la rende tanto sicuro? Consideri il passato, consigliere.
ใช ๆ แน นอน น น ..
Si', si', certo. E'... Si'.
ว.พ.ร..
GUFO.
ผมค ยก บพวก อให เองนะ .ต.อ.
Mi occupo io della stampa, Sergente.
เร องน ทางเราได ให ความำค ญอย างมาก หน วยงานภาคร ฐรวมท งป.ป.
Sia il dipartimento di Abington che la DEA.
ฉ นเป น .ว.ผ ทรงเก ยรต นะ
Sono un Funzionario eletto.
ป.ป.. บ กจ โจมเข าค นร งยาของ
La DEA... ha fatto una retata nel mio deposito, stamattina.
อย าให ป.ป. อบปากคำ
Non lo faccia parlare con la DEA.
ม นกล าวถ งจ ดจบของท กๆ ง ม นเร มต นท ฮ อบบ ' เอ นด น โดยป ศาจท ค นช พจะเข ามาครอบครอง ฮ อบบ ' เอ นด
Parla della fine di tutto e comincia proprio in questo posto col male che torna e si impossessa di Hobb's End, iniziando dai bambini.
อง . ค. of September
di agoof September
. Coptic month 4 ShortName
HatCoptic month 4 ShortName
อง . ค. of September
diagoof September