แปลของ "แตรเด ยว" การใช้ภาษาอังกฤษ:


  พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ

คำหลัก : Push Alive Alone Bring Myself

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

เพราะว า สวน อง น ย ส บ ห า ไร จะ ได ผล แต เพ ยง บ ทเด ยว และ เมล ด พ ช หน ง โฮ เม อร จะ ให ผล แต เอ ฟาห เด ยว
For ten acres of vineyard shall yield one bath, and a homer of seed shall yield an ephah.
เพราะว า สวน อง น ย ส บ ห า ไร จะ ได ผล แต เพ ยง บ ทเด ยว และ เมล ด พ ช หน ง โฮ เม อร จะ ให ผล แต เอ ฟาห เด ยว
Yea, ten acres of vineyard shall yield one bath, and the seed of an homer shall yield an ephah.