แปลของ "น าหน กใจ" การใช้ภาษาอังกฤษ:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
h
. ส.
Enable custom fonts
. ส.
Ms.
... ไม ไม ใช ส กห อย
Th...that's not it!
ปฏ บ ต ก บฉ เหม อท ค ณได ค ก อ?
Treat me like you did the night before
ค อฉ ไม ฉลาดด ง ก อ? ?
Was I so unwise, on the night before?
เช เด ยวก บเม อค ก อ?
Like the night before
.. าขำส ด !
R...ridiculous!
Yeeee !
Yeeeehah!
15
Okay.
30 เล กงา 5 30
I said I say 5 30, I get off at 5 30.
ผมเพ งตรวจด รายงาท ช วง 16.00 .ถ ง 24.00 .
I just reviewed the area report for 1600 hours through 2400.
ท กเกอร เห ร างกายของส ตว บ ท ไม ได ม ค ก อ
Tucker saw a body of an animal on the road that was not there the night before
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหะทางเล อกมาตลอด
FN I always had a passion for alternative vehicles.
ฟ. ผมย งสใจใส งประด ษฐ ท อ ตรายด วย
FN And I also had an interest in dangerous inventions.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
FN
ฟ. ช วยเอาล กของเราออกมาอวดห อยคร บ
FN Can you bring out our baby?
อ ะงงง .. ะ...
Aye... Tec... That's...
เวลาเส ยช ว ต 8.09 .
Time of death, 8 09.
00 . ความช ดเจ
11 00 Resolution
เราได กล าวคำอำลาของเราใ ก อ?
We said our goodbyes, on the night before
ความร กอย ใดวงตาของค ณใ ก อ?
Love was in your eyes, on the night before
00 เราต องไปทำงาแล ว
We've gotta go to work.
30 ขอบค ณ
thank you.
เช าว 02.41 .
Uh Well
14.38 . เราได ร บแจ งจากสารว ตรหล ว
At 4 38 pm we received Inspector Lau's report
ผ ม แวโ มทำผ ดกฏหมายท ศ 12.
Potential lawbreaker at 12 00!
แจ งเวลา 19.00 .
Apply 7 P.M. tonight.
แล วม เซอร ไพรส ตอ 18.15 .
Then, surprise.
. ำศ กด ส ทธ ะ ออกไปเด ยว
That's Holy Water! Leave!
15 โทรกล บหาผมด วยถ าค ณถ งบ าแล ว
Call me when you get home.
เธอเข าไปท ตอ 18.05 .
So she got in there at 6 05.
แปลว าเธออย จถ ง 19.11 .
So she was here until 7 1 1 .
อ สสาคาร เศบ ล และ เบ ยา ม
Issachar, Zebulun, and Benjamin,
ผมกำล งบอกว คเตอร ว า ผมตรวจสอบรายงาท ช วง 16.00 . ถ ง 24.00 .
I was telling Victor I reviewed the area report for 1600 hours through 2400.