แปลของ "เพ อน" ภาษาสโลวัก:


  พจนานุกรม ไทย-สโลวาเกีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

เพราะอบ รซซ เป นคนค ม อน. น ะส
Prečo to?
ไม ม หรอก พวกเน ยจะออกมาข างนอก เฉพาะตอนว นพระสวดก บ อน.
Nie, nie. Jediný prípad, kedy tí chlapci dostať von je pre kaplnka a po infúzii
เอ เบอร ให กำเน ด บ ตร ชาย สอง คน คน หน ง ช อ เพ เลก เพราะ ใน สม ย ของ เขา แผ นด น ถ ก แบ งแยก และ น อง ชาย ของ เขา ช อ โยก ทาน
A Héberovi sa narodili dvaja synovia jednému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.
เอ เบอร ให กำเน ด บ ตร ชาย สอง คน คน หน ง ช อ เพ เลก เพราะ ใน สม ย ของ เขา แผ นด น ถ ก แบ งแยก และ น อง ชาย ของ เขา ช อ โยก ทาน
A Héberovi sa narodili dvaja synovia. Jednému bolo meno Péleg, lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán.
อย า ละเลย ของ ประทาน ท ม อย ใน ต ว ท าน ซ ง ได ทรง ประทาน แก ท าน ตาม คำ พยากรณ เม อ คณะ เพ ร สไบ เต ร ได เอา ม อ วาง บน ท าน
Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so vzkladaním rúk starších sboru.