แปลของ "เป นไปได " ภาษาสโลวัก:


  พจนานุกรม ไทย-สโลวาเกีย

คำหลัก : Pedro Perez Pedra Gunpeiom

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ตราบใดท ค ณชอบ. เป นว ธ การท ค ณจ ดการ?'
Ale môžete si to pre pol jeden ako dlho, ako sa ti páčila. je, že spôsob správy?
เป ลาท ยาห ฮาน น อานายาห
Pelatiáš, Chanán, Anaiáš,
เป ลา ท ยาห ฮาน น อา นายาห
Pelatiáš, Chanán, Anaiáš,
บ ตรชายของฮาน นยาห ค อ เป ลาท ยาห และเยชายาห ล กหลานของเรไฟยาห ล กหลานของอารน น ล กหลานของโอบาด ห ล กหลานของเชคาน ยาห
Synovia Chananiášovi Pelatiáš a Izaiáš. Synovia Refaiášovi, synovia Arnánovi, synovia Obadiášovi, synovia Šechaniášovi.
บ ตร ชาย ของ ฮา น นยาห ค อ เป ลา ท ยาห และเยชายาห ล ก หลาน ของเรไฟยาห ล ก หลาน ของ อา รน น ล ก หลาน ของ โอ บาด ห ล ก หลาน ของ เชคาน ยาห
Synovia Chananiášovi Pelatiáš a Izaiáš. Synovia Refaiášovi, synovia Arnánovi, synovia Obadiášovi, synovia Šechaniášovi.