แปลของ "วาล วน รภ ย" ภาษาสโลวัก:


  พจนานุกรม ไทย-สโลวาเกีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

วาล!
Val!
วาล...
Val...
เต มข อความให สมบ รณ วนComment
Doplnenie textu rotáciaComment
ม . .
Jún
ก. .
Sep
พ. .
Nov
เขาหมาความว าชกต อ... ...
Chcel povedať, že sa bi... jeme.
แต หน เก ดเด อนพ..
Narodila som sa v novembri.
ช า..
Áno!
ม า..
Nie!
วาล ก อนท เธอจะป อนลงไป ชาคนน นไม ได บอกเรานะ ว าเขาเป นเบาหวาน
Val, kým to zaeviduješ, ten chlap nám nepovedal, že je diabetik.
ม . . July
júnJuly
ก. . October
sepOctober
พ. . December
novDecember
ช างเหม อน.. ... คกลางเหล อเก นนะ
Hohohotový stredovek.
เม. . May short
aprMay short
เม. . May short
AprMay short
บทท 4 การร กษาหา
KAPITOLA 4 ABSENCIA LIEČBA
ฉ นจะแต งงานว นท 6 ม ..
Prekvapená?
เขาค อนข าง ถ อ
Je dosť nepríjemný.
ต วหน งส อค อศ ตร เขา ท เต นรำตรงหน าเขา เคล อนไหว วน และกระโดดโลดเต น ทำให เขาลำบากใจมากๆ
Písmená boli jeho nepriateľmi, tancovali mu pred očami hýbali sa a vrteli, skákali a poskakovali, robili mu zle.
ของ ม . . of July
júnof July
ของ ก. . of October
sepof October
ของ พ. . of December
novof December
ท กคนเปล นไป เด อน ม .. เขาถ กส งไปต างประเทศ
A v júni ho poslali za more. Vrátil sa?
แองเจลาจำว นส บสน ค ณท งค ม กำหนดแต งงานว นท 6 ม ..
Povedzte nám, kto je tá druhá nevesta... a nikomu sa nič nestane.
ฉ นจะแต งงานว นท 6 ม .. ไม ต องกระแทกแป นพ มพ ก ได
Je to trápne.
ว นเสาร ท 6 ม .. ห าโมงเ
Je to platené?
ว นเสาร ท 6 ม .. ห าโมงเ
Nie, je to len pocta.
ห าโมงเ นว นเสาร 6 ม .. เร บร อ
To je skvelý nápad.
ว นท 2 พ.. 1983
Druhého novembra 1983.
ของ เม. . of May short
aprof May short
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
SegEthiopian weekday 2 ShortDayName
ว นท 6 ม ..ท พลาซาก บร ปหน า ม ต อไปจะใส ร ปห วใจท จ ดต วไอร ไง
Nebudem ťa obviňovať z toho, že si mäkká, Liv.
แม จะเก ดเร องมากมา แต เม อถ งเช าว นท 6 ม .. ม นก เป นว นท เพอร เฟคสำหร บพ ธ ว วาห
Dobrý deň, pán Allen.
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
EpepCoptic month 12 LongNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 ShortNamePossessive
SenEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 LongNamePossessive
SeneEthiopian month 11 LongNamePossessive
เอาล ะ เราจะเร งเวลามาจน 25 ม ..1950 ในเกาหล เหน อ
Takže posuňme do 25. júna 1950.
และ งขาดไปเก อบ 8 หม นล าน ของป งบประมาณน ท จะหมดใน 30 ก..
Máme schodok takmer 80 miliónov dolárov v tomto rozpočtovom roku ktorý končí 30. septembra.
ของ เม. . Indian National month 10 ShortNamePossessive
AgrIndian National month 10 ShortNamePossessive
ฮ ลล Brister แต ถ กฆ าตาในความาวต งแต ออกโดต นสน pitch, กเว นตอไม ก ท เก าแก งคงรากป า ห นของต นไม หลาหม บ านตระหน
Brister kopec, ale bol dávno zabitý zo strany ihriska borovíc, okrem pár pňov, ktorého staré korene poskytne ešte vo voľnej prírode zásoby mnohých šetrné dediny strom.
ว นท 2 พ.. อ กแค 3 อาท ต เองนะ โธ เธอ
Som len pod veľkým tlakom kvôli tej svadbe.
อน ญาต ให ใส หมวกก นหนาว ในช วงเด อน พ.. ถ ง ก.พ. เท าน น และต องเก บไว ในล อกเกอร
Iba zimné klobúky budú povolené v zime od novembra... do februára a budú uzamknuté vo vašich skrinkách.
แต เพราะ แม ม า คน น มาก วน เรา ให ลำบาก เรา จะ แก แค น ให เขา เพ อ ม ให นาง มาร บก วน บ อๆ ให เรา รำคาญ ใจ '
ale preto, že mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, nech mi tu nechodí naveky a netrápi ma.