แปลของ "บาดหมางก บ" ภาษาสโลวัก:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

อ. ท ทำเอาแม ผมผวาเหม อนก น
YB
อ. แล วเราก ได ล กร กของเรา
YB A tak sme mali dieťatko.
อ. ขอค ณคร
YB Ďakujem vám.
เล กงานจะแวะไป .โรกเกอร
Ja sa po robote zastavím v jednej maklérskej firme. Kvôli čomu?
LABOUL... ลา.. ...
Laboul..elad.
น มาจา .สำรวจพ นท
Tieto sú z miestneho stavebného úradu.
.ก. ชอหน งส อเรา
Vydavateľovi sa páči naša kniha!
และ โย ว า
A tak odpovedal Job a riekol
()รรดาพระโอวาทของพระองค ประหลาดน ก เพราะฉะน นจ ตใจของข าพระองค จ งร กษาไว
Pé. Predivné sú tvoje svedoctvá, preto pozoruje moja duša na ne.
อ. ส งประด ษฐ น เป นส วนผสมของว นเซ ร ฟและสก คร
YB Tento vynález obsahuje kombináciu windsurfingu a lyžovania.
แต เช อผมเถอะว า ผ. ตำรวจกล ใจจากการข ฆ า
Nenechávajte ma o samote s týmito ľuďmi .
ผ. โล อ ท ศท งช ว ต
Je všetko v poriadku strechu?
โฮเชยา ฮาน นยาห ห ส ช
Hozeáš, Chananiáš, Chaššúb,
อ. พล งงานลม พล งงานแสงอาท ตย เราค ยเร องน ก นเยอะเลย
YB Tak, veterná energia, solárna energia, mali sme o čom rozprávať.
.ประก นภ ย จะจ ายเป น3เท า
Ak je X menšie ako náklady na stiahnutie z predaja,... ..tak ho nestiahneme.
ทางน ไป .ก. ค ณร .. ท านพลเร อ..
Admirál, najskôr by som si rád prezrel ostrov.
ไม ม ข าวแทแมน แม อย ในช วงพ ธ ศพ ผ. โร
Keď štátny telekomunikačný projekt.
โย ถ อมต ว ลง และ พระ เยโฮ วาห ตร ส ก โย ว า
A ešte odpovedal Hospodin Jobovi a riekol
โย สารภาพ ต อ พระเจ า แล ว โย ท ล พระ เยโฮ วาห ว า
Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol
ล ซ า ค กด พ.. คณด คณะแพทย
Lisa Cuddyová, MUDr. Správkyňa nemocnice
ฮาวเว ร ด สค เดอร เจ าของ .อะกร ซาว ซ งเป นร ษ ทเกษตรกรรม ใหญ ท ส ดในโลก
Howard Scuderi riadi Agrisow, čo je najväčší poľnohospodársky konglomerát na svete.
โย เซ ฟก พา ยา โค ดา ของ ท าน เข าเฝ าฟาโรห ยา โค ก ถวายพระพร แก ฟาโรห
Potom voviedol Jozef Jakoba, svojho otca, a postavil ho pred faraonom. A Jakob požehnal faraona.
ยา ช คน ครอคร ว ยา ช ช ม โร น คน ครอคร ว ช ม โร น
po Jašubovi jašubovská čeľaď, po Šimronovi šimronovská čeľaď.
ความ จร งใจ ของ โย และ โย ได กล าว กลอน ภาษ ต ของ ตน อ ก ว า
A Job pokračoval vo svojej umnej reči a riekol
คนเลานาห คน ฮา กาาห คน อ ก ข
synov Lebánahových, synov Chagabahových, synov Akkúbových,
ท อา นาโธท โน อา นา น ยาห
v Anatóte, Nóbe, v Ananii,
แล ว โย ท ล ตอ พระ เยโฮ วาห ว า
Vtedy odpovedal Job Hospodinovi a riekol
ค ณจ ด ษ โจนส .ก ท เป นคน ต พ มพ หน งส อของจ เล ย เม อก อน ผ หญ งท ร ประว ต ศาสตร จากส ตรเปล อกห วหอม
Je to Judith Jonesová, vydavateľka zodpovedná... za vydanie Juliinej kuchárskej knihy, žena, ktorá rozpoznala dejiny rukopisu na prepisovacom papieri.
โย แก คำ กล าวหา ผ ด แล ว โย ก กล าว กลอน ภาษ ต ของ ท าน อ ก ว า
A Job pokračoval vo svojej umnej reči a riekol
เจ านาย เคน ส เจ านาย เท มาน เจ านาย ม ซาร
knieža Kenaz, knieža Téman, knieža Mibcár,
เจ านาย เคน ส เจ านาย เท มาน เจ านาย ม ซาร
vojvoda Kenaz, vojvoda Téman, vojvoda Mibcár,
วา น ยาห เม เรโมท เอ ล ยา ช
Vaniáš, Meremót, Eljašib,
ไม เจอต วแทนจำหน าย ไม เจอกระท ง .ประก นภ ยส นค า ไม เจอหน าไหนท งส น ใครอกฉ นท ว าไอ ฟอร มาเวล ห าน ค ออะไรก นแน
Žiaden obchodník, ani žiadna poisťovňa, vôbec nikto netuší, čím sa Formavale zaoberá.
พระเจ า ตร ส แก อ ส รา เอลโด ยน ม ต ใน เวลา กลางค น ว า ยา โค ยา โค เอ ย ยา โค ท ล ว า ข าพระ องค อย ท น พระเจ า ข า
A Bôh povedal Izraelovi vo videní vnoci a riekol Jakobe, Jakobe! A on odpovedal Tu som.
ยา โค รา เชลแล ว ร องไห ด วย เส ยง ด ง
A Jakob bozkal Rácheľ a povýšil svoj hlas a plakal.