แปลของ "จดทะเบ ยน" ภาษาสโลวัก:


  พจนานุกรม ไทย-สโลวาเกีย

คำหลัก : Adrian Adrien Adrienovi Adriana Škorpión

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

มาร ย ชาวบ านเบธาน ชโลมพระเยซ ต อหน าคนท งหลาย (มก 14 3 9 ยน 12 1 8)ในคราวท พระเยซ ทรงประท บอย หม บ านเบธาน ในเร อนของซ โมนคนโรคเร อน
A keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného,
การเล ยงป สกา (มธ 26 20 มก 14 17 ยน 13)เม อถ งเวลาพระองค ทรงเอนพระกายลงเสวยพร อมก บอ ครสาวกส บสองคน
A keď nastala hodina, sadol si za stôl i dvanásti apoštolovia s ním.
พระเยซ ทรงถ กเยาะเย ยและโบยต (มธ 26 67 68 มก 14 65 ยน 18 22 23)ฝ ายคนท ค มพระเยซ ก เยาะเย ยโบยต พระองค
A mužovia, ktorí držali Ježiša, posmievali sa mu a bili ho.
ทรงเล ยงอาหารคนห าพ น (มธ 14 13 21 ลก 9 10 17 ยน 6 5 13)พระองค จ งเสด จลงเร อก บสาวกไปย งท เปล ยวแต ลำพ ง
A odplavili sa na lodi na pusté miesto osobitne.
พระเยซ ในสวนเกทเสมน (มธ 26 36 46 มก 14 32 42 ยน 18 1)ฝ ายพระองค เสด จออกไปย งภ เขามะกอกเทศตามเคย และเหล าสาวกของพระองค ก ตามพระองค ไปด วย
A vyjdúc išiel podľa obyčaje na Olivový vrch. A išli za ním aj jeho učeníci.
พระเยซ ต อหน าป ลาต (มธ 27 11 14 มก 15 1 5 ยน 18 28 38)เขาท งปวงจ งล กข นพาพระองค ไปหาป ลาต
A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi.
พระเยซ ทรงร บบ พต ศมาจากยอห น (มก 1 9 11 ลก 3 21 22 ยน 1 31 34)แล วพระเยซ เสด จจากแคว นกาล ล มาหายอห นท แม น ำจอร แดน เพ อจะร บบ พต ศมาจากท าน
Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jordánu, k Jánovi, aby bol pokrstený od neho.
อาหารม อแรกก อนเทศกาลป สกา (มก 14 17 21 ลก 22 14 23 ยน 13 2 30)คร นถ งเวลาพลบค ำ พระองค เอนพระกายลงร วมสำร บก บสาวกส บสองคน
A keď bol večer, sadol za stôl i s dvanástimi.
ทรงพยากรณ ว าเปโตรจะปฏ เสธพระองค (มก 14 26 31 ลก 22 31 34 ยน 13 36 38)เม อพวกเขาร องเพลงสรรเสร ญแล ว เขาก พาก นออกไปย งภ เขามะกอกเทศ
A zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch.
เปโตรจะปฏ เสธพระเยซ (มธ 26 31 35 ลก 22 31 34 ยน 13 36 38)เม อร องเพลงสรรเสร ญแล ว พระองค ก บเหล าสาวกก พาก นออกไปย งภ เขามะกอกเทศ
A zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch.
การตร งบนไม กางเขน (มธ 27 33 56 ลก 23 33 49 ยน 19 17 37)คร นเขาตร งพระองค ท กางเขนแล ว เขาก เอาฉลองพระองค จ บฉลากแบ งป นก นเพ อจะร ว าใครจะได อะไร
A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať.
การเสด จเข ามาอย างผ ม ช ย (มธ 21 1 11 มก 11 1 11 ยน 12 12 19)เม อพระองค ตร สคำเหล าน นแล ว พระองค ทรงดำเน นนำหน าเขาไปจะข นไปย งกร งเยร ซาเล ม
A keď to povedal, išiel popredku idúc hore do Jeruzalema.
ทรงชำระพระว หารอ ก (มธ 21 12 16 มก 11 15 18 ยน 2 13 17)ฝ ายพระองค เสด จเข าในพระว หาร แล วทรงเร มข บไล คนท งหลายท ซ อขายอย น น
A vošiel do chrámu a začal vyháňať predávajúcich v ňom a kupujúcich
อ ครสาวกผ หน งจะทรยศพระเยซ (มธ 26 21 25 มก 14 18 21 ยน 13 18 30)แต ด เถ ด ม อของผ ท จะทรยศเราก อย ก บเราบนโต ะ
Ale hľa, ruka môjho zradcu je so mnou za stolom!
พระเยซ ทรงถ กปร บโทษถ งตาย (มธ 27 15 26 มก 15 6 15 ยน 18 39 40)ป ลาตจ งส งพวกป โรห ตใหญ พวกข นนางและประชาชนให ประช มพร อมก น
A Pilát si svolal najvyšších kňazov i kniežatá i ľud
การตร งท กางเขน (มก 15 24 32 ลก 23 27 43 ยน 19 16 27)เม อพวกเขามาถ งสถานท แห งหน งซ งเร ยกว ากลโกธา แปลว า สถานท กะโหลกศ รษะ
A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,
พระเยซ ทรงพยากรณ ถ งการทรยศพระองค (มธ 26 20 24 ลก 22 14, 21 23 ยน 13 18 19)คร นถ งเวลาค ำแล ว พระองค จ งเสด จมาก บสาวกส บสองคน
Potom večer prišiel s dvanástimi.
พระเยซ ทรงถ กฝ งไว ในอ โมงค ฝ งศพของโยเซฟ (มธ 27 57 61 ลก 23 50 56 ยน 19 38 42)คร นถ งเวลาพลบค ำ เหต ท ว นน นเป นว นเตร ยม ค อว นก อนว นสะบาโต
A keď už bol večer, pretože bol deň pripravovania, to jest deň pred sobotou,
ยอห นผ ให ร บบ พต ศมาประกาศหล กคำสอน (มก 1 3 6 ลก 3 2 17 ยน 1 6 8, 19 28)คราวน นยอห นผ ให ร บบ พต ศมา มาประกาศในถ นท รก นดารแคว นย เด ย
V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na Judskej púšti
เปโตรปฏ เสธพระเยซ (มธ 26 69 75 ลก 22 56 62 ยน 18 16 18, 25 27)และขณะท เปโตรอย ใต คฤหาสน ข างล างน น ม หญ งคนหน งในพวกสาวใช ของท านมหาป โรห ตเด นมา
A keď bol Peter dole na dvore, prišla jedna z dievok najvyššieho kňaza
พระศพของพระเยซ ถ กฝ งในอ โมงค ฝ งศพของโยเซฟ (มธ 27 57 61 มก 15 42 47 ยน 19 38 42)และด เถ ด ม ชายคนหน งช อโยเซฟ ท านเป นสมาช กสภา เป นคนด และชอบธรรม
A hľa, nejaký muž, menom Jozef, radca, človek, dobrý a spravedlivý,
พระเยซ ทรงถ กจ บ เปโตรปฏ เสธพระองค (มธ 26 57, 69 75 มก 14 53 54, 66 72 ยน 18 12 18, 25 27)เขาก จ บพระองค พาเข าไปในบ านมหาป โรห ต เปโตรต ดตามไปห างๆ
A keď ho zajali, odviedli a voviedli ho do domu najvyššieho kňaza. A Peter išiel za ním zďaleka.
การ เล ยงป สกา ( มธ 26 20 มก 14 17 ยน 13 ) เม อ ถ ง เวลา พระองค ทรง เอน พระ กาย ลง เสวย พร อม ก บ อ ครสาวก ส บ สอง คน
A keď nastala hodina, sadol si za stôl i dvanásti apoštolovia s ním.
พระ เยซ ต อหน า ป ลา ต ( มธ 27 11 14 มก 15 1 5 ยน 18 28 38 ) เขา ท งปวง จ ง ล ก ข น พา พระองค ไป หา ป ลา ต
A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi.
ทรง เล ยง อาหาร คน ห า พ น ( มธ 14 13 21 ลก 9 10 17 ยน 6 5 13 ) พระองค จ ง เสด จ ลง เร อ ก บ สาวก ไป ย ง ท เปล ยว แต ลำพ ง
A odplavili sa na lodi na pusté miesto osobitne.
พระ เยซ ทรง ถ ก เยาะ เย ย และ โบย ต ( มธ 26 67 68 มก 14 65 ยน 18 22 23 ) ฝ าย คน ท ค ม พระ เยซ ก เยาะ เย ย โบย ต พระองค
A mužovia, ktorí držali Ježiša, posmievali sa mu a bili ho.
อาหาร ม อ แรก ก อน เทศกาลป สกา ( มก 14 17 21 ลก 22 14 23 ยน 13 2 30 ) คร น ถ ง เวลา พลบ ค ำ พระองค เอน พระ กาย ลง ร วม สำร บ ก บ สาวก ส บ สอง คน
A keď bol večer, sadol za stôl i s dvanástimi.
ทรง พยากรณ ว าเปโตร จะ ปฏ เสธ พระองค ( มก 14 26 31 ลก 22 31 34 ยน 13 36 38 ) เม อ พวก เขา ร องเพลง สรรเสร ญ แล ว เขา ก พา ก น ออก ไป ย ง ภ เขา มะกอก เทศ
A zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch.
การ ตร ง ท กางเขน ( มก 15 24 32 ลก 23 27 43 ยน 19 16 27 ) เม อ พวก เขา มา ถ ง สถาน ท แห ง หน งซ ง เร ยก ว า กลโกธา แปล ว า สถาน ท กะโหลก ศ รษะ
A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,
เปโตร จะ ปฏ เสธ พระ เยซ ( มธ 26 31 35 ลก 22 31 34 ยน 13 36 38 ) เม อ ร องเพลง สรรเสร ญ แล ว พระองค ก บ เหล า สาวก ก พา ก น ออก ไป ย ง ภ เขา มะกอก เทศ
A zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch.
อ ครสาวก ผ หน ง จะ ทรยศ พระ เยซ ( มธ 26 21 25 มก 14 18 21 ยน 13 18 30 ) แต ด เถ ด ม อ ของ ผ ท จะ ทรยศ เรา ก อย ก บ เรา บน โต ะ
Ale hľa, ruka môjho zradcu je so mnou za stolom!
พระ เยซ ทรง พยากรณ ถ ง การ ทรยศ พระองค ( มธ 26 20 24 ลก 22 14 , 21 23 ยน 13 18 19 ) คร น ถ ง เวลา ค ำ แล ว พระองค จ ง เสด จ มา ก บ สาวก ส บ สอง คน
Potom večer prišiel s dvanástimi.
ทรง ชำระ พระ ว หาร อ ก ( มธ 21 12 16 มก 11 15 18 ยน 2 13 17 ) ฝ าย พระองค เสด จ เข า ใน พระ ว หาร แล ว ทรง เร ม ข บ ไล คน ท งหลาย ท ซ อขาย อย น น
A vošiel do chrámu a začal vyháňať predávajúcich v ňom a kupujúcich
พระ เยซ ทรง ถ ก ปร บโทษ ถ ง ตาย ( มธ 27 15 26 มก 15 6 15 ยน 18 39 40 ) ป ลา ต จ ง ส ง พวก ป โรห ต ใหญ พวก ข นนาง และ ประชาชน ให ประช ม พร อม ก น
A Pilát si svolal najvyšších kňazov i kniežatá i ľud
พระ เยซ ใน สวน เก ท เสมน ( มธ 26 36 46 มก 14 32 42 ยน 18 1 ) ฝ าย พระองค เสด จ ออก ไป ย ง ภ เขา มะกอก เทศ ตาม เคย และ เหล า สาวก ของ พระองค ก ตาม พระองค ไป ด วย
A vyjdúc išiel podľa obyčaje na Olivový vrch. A išli za ním aj jeho učeníci.