แปลของ "กลายเป น" ภาษาสโลวัก:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
h
. ส.
Slečna
... ไม ไม ใช ส กห อย
To nie!
.ร.?
Hws?
ฉ ... .
Ja, ale ty,
ฟ. ผมหลงไหลยาพาหะทางเล อกมาตลอด
FN Vždy som vášnivo zbožňoval alternatívne dopravné prostriedky.
ฟ. ผมย งสใจใส งประด ษฐ ท อ ตรายด วย
FN Tiež ma zaujímali nebezpečné vynálezy.
ฟ. และผมำเอาความชอบเหล า
FN Dal som to celé dohromady, tú vášeň pre alternatívne energie.
ฟ. ช วยเอาล กของเราออกมาอวดห อยคร บ
FN Mohli by ste ho sem priviezť?
อ ะงงง .. ะ...
Aye... Tec... To je...
14.38 . เราได ร บแจ งจากสารว ตรหล ว
16 38... sme dostali správu od Inšpektora Lau'a.
แล วม เซอร ไพรส ตอ 18.15 .
Máme bábätká. Jasné, ja mám dvojčatá.
ด ค ณสามารถเล อกเขาข เวลา 8.30 ?
Môžete si ho na 8.30 zajtra?
แปลว าเธออย จถ ง 19.11 .
Bola tu do 7.11
อ..? อะไร ะ?
PI?
อ.. อบร ซซ
P.I., Abruzzi.
ถ ง 08.00 .
Našli sme jednu spiatočnú letenku na zajtra do Turína!
ออก 12.05.
Odlet v 8 00 a prílet v 12 00.
อย แถว 3.
Je v tretej uličke.
เราจะถ งชายหาดตอ 3.25 .
Na pláži budeme okolo 15 25.
ไมเค ลจะออกมาตอ 3.13 .
Michael ujde 3 13.
เราจะเจอก ท จ ดแลกเปล ยตอ 3.45 .
Stretneme sa na dohodnutom mieste 3 45.
เหต เก ดเม อเวลา 8.14 .
Stala sa nehoda o 8 14 ráno.
ต องข เคร องเท ยว 10.30 .
Mala som chytiť lietadlo o 10 30.
อาหารค ำตอ 1.00 .
Jedlo sa podáva o jednej.
17 00 .
O piatej popoludní.
อ สสาคาร เศบ ล และ เบ ยา ม
Izachár, Zabulon a Benjamin,
เอ ()ข าพระองค ได กระทำส งท ย ต ธรรมและเท ยงธรรม ขออย าทรงละข าพระองค แก ผ บ บบ งค บข าพระองค
Ajin. Činím súd a spravedlivosť nevydaj ma mojim utlačovateľom.
แค ตรงพ .ศ. อย
Len poschodie s izbami.
แต เธอส ญเส ยศร ทธาต อต วเอง .ส. ซ งเกอร !
Do riti!
.ส.ซ ซา เดลาคอร ท
Prišla som do Wellesley, pretože som chcela niečo zmeniť.
เธอมาแล ว เธอเข าไปท ตอ 18.05 .
Tu je!
ย งไงายก ไม ได แตะงา อ.. หรอก
By som nedostal nadšený, aj keď, keby som bol tebou, ryby.
อบร ซซ ฉ อยากให ายร บฉ ทำงา อ..
Abruzzi, potrebujem, aby si mi požičať infúzii
ผ หญ งได ย เส ยงระเบ ด เลยโทรมาแจ งเวลา 11.45.
Hovor bol uskutočnený 11 45. Potom čo žena počula explóziu.