แปลของ "หน ง" ภาษาสเปน:


  พจนานุกรม ไทย-สเปน

คำหลัก : Haces Veces Quién Dónde Solo

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.
D
ท ผมทำ ฉ นจะส โค ชแก วท ไ หน?
Sí. Adónde envío la carroza?
ฉ นต อบ ตรเช ญกล บไปต 2 หน
Debimos enviar las invitaciones dos veces.
จำได ว าค ณเคยน ไปด วยก น 23 หน
Y recuerdo que en varias ocasiones estabas comiendo.
ด เหม อนมากเลยว ะ
Si que se parecen!
35 ป ท แอตต ก า 2 หน
Sentenciado de tres a cinco años, pasó dos en Attica.
หย า 2 หน เม ยป จจ บ นช อจ สต น
Dos divorcios. Esposa actual, Justine.
...พ ดผ ด หร อพ ดซ ำก น 300 หน
iNo me escuchas! iNo dejas pasar una!
11 ป ฐานปล น ต ดค ก 3 หน
Once por robo a mano armada, tres veces culpable.
หน ชอบไมค เพ อนเขา เท ยวด วยก น 23 หน เขาน าร กมากแต ...
Me gustaba su amigo Mike.
... น... ถ าเราร วมม อก น
Así que... si todos nos juntásemos... podríamos acabar... con los... gatos.
ร..ภาชนะเคล อบท ถนนล โพวา
Es una fábrica de utensilios de cocina en la calle Lipowa.
ต อไปน ห ามยามเข าไปในร.. ...โดยไม ได ร บอน ญาต
Y para asegurarme de eso... los guardias tendrán prohibido entrar en la fábrica... sin mi autorización.
เขาป ดร..ส เรากล บเอาซว ดซ ได
Podrían cerrar la fábrica y enviarnos a Auschwitz.
จร ๆแล ว ผ าฝ าย จะต อย อมครามถ 18 หนจะได เป นส เข มขนาดน
De hecho, para lograr un color así de oscuro hay que sumergir el algodón 18 veces en añil.
ดาเลธ ()จ ตใจขอข าพระอค ต ดผคล ขอทรวนช ว ตขอข าพระอค ตามพระวจนะขอพระอ
Mi alma está pegada al polvo vivifícame según tu palabra
ไปพ ส จน านท เธอทำไว ไปเร ยนเพ มเต ม เร ยนเก ยวก บคณ ตศาสตร ขอบเขต
Para revisar la prueba que estás haciendo y entrar en las más avanzadas matemáticas combinatorias.
ผมเป นสายให ส.น..ตำรวจแห ชาต
Soy un agente secreto,
เป น ร..เอกชนเหม อนขอค ณ ...ซ ก ควรย ายมารวมก น
Pero la industria privada, como la suya, es quien más se beneficiará... trasladándose dentro del campo
โกลเบ ร คก บช โลว คซ ... จะด แลส วนแบ จาก ร.. ในค าย
Goldberg y Chilowicz se aseguran de que reciba mi tajada... de los dueños de las fábricas en este campo.
ด เป นไ?
Qué fue ese sonido?
เด บบ เป น พ.น..ต อนร บท เดอะแบค เธอเป นคนหว
Debi es consejera del banco, es muy ambiciosa.
แล ว พวก พ อ ค า และ พวก ขาย ส นค า ท ก ชน ด ค าง อย นอก เยร ซา เล ม หน หน ง หร อ สอง หน
Los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancía permanecieron durante la noche fuera de Jerusalén una o dos veces
คน ใดๆ ท ย ให แตก น กาย ก น เม อ ได ต กเต อน เขา หน หน ง และ สอง หน แล ว ก จง ปฏ เสธ
Después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones
ม มวลเท าไหร ท กำล ข ามผ านผ วน .. ณ ขณะใด ๆ ในเวลา?
Cuanta masa esta viajando atravez de la superficie en cualquier momento de tiempo dado? y esto es realmente la misma idea que tenemos con
อย า ให ตาขอ ง เจ า หล บ ลง อย า ให หน ง ตาขอ ง เจ า ปร อ ไป
no des sueño a tus ojos ni dejes dormitar tus párpados
2 เทสต เทสต ฟ ด เป นไ?
Uno, dos. Es una prueba. Cómo suena eso?
เพราะ เหต น น เรา อยาก มา หา ท าน ท หลาย ข าพเจ า ค อ เปา โลอยาก มา หน แล ว หน เล า แต ซา ตาน ได ข ดขวา เรา ไว
Por eso quisimos ir a vosotros (yo Pablo, una y otra vez), pero Satanás nos lo impidió
ม ค น ช ว อาย หน ง โอ ตาขอ ง เขา ส ง จร ง หนอ และ หน ง ตาขอ ง เขา ส ง ย ง
Hay generación cuyos ojos son altivos y cuya vista es altanera
คำแสด ความ น บถ อ น เป น ลายม อ ขอ ข าพเจ า เปาโล
La salutación de mi mano Pablo
ให ตาขอ ง เจ า มอง ตรง ไป ข าง หน า และ ให หน ง ตาขอ ง เจ า มอง ตรง ไป ข าง หน า เจ า
Miren tus ojos lo que es recto, y diríjase tu vista a lo que está frente a ti
เจ า จ ต ด บ ว เพราะ คำ จาก ปากขอ เจ า และ เจ า ต ด ก บ เพราะ คำ พ ด จาก ปากขอ เจ า
te has enredado con tus palabras, y has quedado atrapado con los dichos de tu boca
พระ ว หาร และ สถาน บร ส ทธ ม ประต ค แห ละ ค
El lugar santo y el lugar santísimo tenían dos puertas
ปากขอ เขา เต ม ด วย คำ แช ด า และ คำ ขมข น
su boca está llena de maldiciones y amargura
ใน แวว ตาขอ เขา ไม ม ค วาม เกร กล ว พระเจ า '
no hay temor de Dios delante de sus ojos
คบเพล ออก มา จาก ปากขอ ม น ประกาย ไฟ กระโดด ออก มา
De su boca salen llamaradas escapan chispas de fuego
เพราะว า ตาขอ ข าพระ อค ได เห น ความ รอด ขอ พระอค แล ว
porque mis ojos han visto tu salvació
พระ เนตร ขอ พระ เยโฮ วาห อย ใน ท กแห หน ทร เฝ า ด คน ช ว และ คน ด
Los ojos de Jehovah están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos
เหต น เขา จ กระทำ ให เส ย ร อขอ คน ยากจน มา ถ พระอค และ พระอค ทร เส ย ร อขอ ผ ร บ ความ ท กข ใจ
haciendo que el clamor del pobre llegase ante él, y que él oyera el clamor de los afligidos
เพราะ ปากขอ คน ช ว และ ปากขอ คน หลอกลว อ า ใส ข าพระ อค อย แล ว พวก เขา ได พ ด ปร กปรำ ข าพระ อค ด วย ล น ม สา
pues la boca del impío y la del engañador se han abierto contra mí han hablado contra mí con lengua engañosa
ให เขา ร บ ส งเส ยง คร ำครวญ เพ อ เรา ท งหลาย เพ อ น ำตา จะ อาบ ตาขอ ง เรา และ หน ง ตาขอ ง เรา จะ ม น ำตา พ ออก มา
Apresúrense y prorrumpan en lamento por nosotros! Derramen lágrimas nuestros ojos fluya agua de nuestros párpados
ด เถ ด บ ดน ข าพเจ า ได อ า ปาก ล น ภายใน ปากขอ ข าพเจ า ก พ ด
He aquí, yo abro mi boca mi lengua habla en mi paladar
ปากขอ คน ชอบธรรม เปล สต ป ญญา และ ล น ขอ เขา พ ด ความ ย ต ธรรม
La boca del justo expresará sabiduría, y su lengua proferirá juicio
เม อ ป า พ ทลาย ล กเห บ จะ ตก และ เม อ จะ ย บล ท เด ยว
Aunque el bosque caiga por completo, y la ciudad sea totalmente abatida
เขา ท หลาย จ ถาม เขา ว า ตาขอ เจ า หาย บอด ได อย าไร
Entonces le decían Cómo te fueron abiertos los ojos