แปลของ "ค ณต องการกล บไปท เหม องหร อไม " ภาษาสเปน:


  พจนานุกรม ไทย-สเปน

คำหลัก : Emmett Medved Achmed Ahmet Pavel

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

...
K...
...
Hey!
ธ. .
Dic
ม . .
ParCoptic month 8 ShortName
ม. .
PanCoptic month 11 ShortName
พ. .
MiyEthiopian month 9 ShortName
ม . .
MakEthiopian weekday 3 ShortDayName
พ. .
May
ม. .
Ene
ม . .
Mar
ก. .
Jul
ส. .
Ago
ต. .
Oct
.ศ.
D. C.
แต ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมตอบข อ . ?
Pero, Qué hubiese pasado de haber contestado C?
.อ
CA
ว.
WK
.. ณหมอ!
No me dejes.
หร อว าท าน! ? ..
Es imposible Era tú padre el Conde Drácula?
'ะ
Sí. Así es.
...
claro!
.. ณเป นไรม ย?
Estás bien?
... ร บ...
Entiendo...
.. ร บ..
Oh está bien...
ของ ธ. .
de dic.
ม. . February
EneFebruary
ม . . April
MarApril
ก. . August
JulAugust
ส. . September
AgoSeptember
ต. . November
OctNovember
ของ ธ. .
dedic.
ของ ม . .
deParCoptic month 8 ShortNamePossessive
lol ม นจะเป นหน ง
lol sería el c juez de derecho que sí recuerdo algo por eso
ว. ผมอยากสร างก งห นลมร บ
WK Quería construir un molino de viento.
.อ ก งห นลมเหรอ?
CA Un molino de viento?