แปลของ "การล วงเก นส งศ กด ส ทธ " ภาษาสเปน:


  พจนานุกรม ไทย-สเปน

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

. น เรโนะ ...
Uzuki.
กด
Pulsar
กด!
Presiona!
บายค ณแม .จ ะ
Adiós, mamá.
กดQShortcut
ImágenesQShortcut
กดQShortcut
InalámbricaQShortcut
กด ม อว ง กด CRNT CMNDS
Presione mano JOG , presione CRNT CMNDS
.
Sab
.
HatCoptic month 4 ShortName
.
Sáb
Z.
. เซย โกะ... เซย โกะ ซาโน
Saeko Sano...
ฉ นช อ .จ น แฮม ลต นค ะ
Soy la Srta. Jean Hamilton.
..ร เซ ยจอมเป ดโปง ตำหน การคอร ร ปช น
Diputado Ruso Que Condenó La Corrupción
กด enter เพ อดำเน นการต อ
Pulse Intro para continuar.
Britannica. ม ระด บแรกของม นในท กด
No es el primer volumen de la misma en que prensa.
กด F4 เพ อข ามไปย งหน าต างถ ดไป
Pulse F4 para saltar a la siguiente ventana
ฉ นไปท โหมดแก ไข กด F1
Ir a modo de editar, presione la tecla F1
กด เปล ยน เพ อยอมร บ
Presione ALTER para aceptar
กด ALTER อ กคร ง
Y vuelva a pulsar ALTER
กด enter ลงไป
Vamos a darle a enter!! ...calculadora trabajando
กด เข ยน ป อน
Y presione escribir ENTER
ถ าค ณร ช อหน งท ค ณอยากด กด 1
Si sabe el nombre de la película que le gustaría ver, presione 1.
นช ว ตของบร การ กด 999
El servicio de salvamento.
โอเค กด 7884_LReisert
Bueno, es 7884_ LReisert.
กด 1 เพ อฟ งรายงานอากาศประจำว น
Presione 1 para el reporte del clima.
. Sunday
SábSunday
น. .
Srta.
. ค.
Ago
ต เฟ น..
Steven.
ฉ นม เบอร ..ปว ณานะ เด ยวโทรฟ องเลย
Tengo el teléfono de Al Sharpton en la memoria.
เป นเร องจร งของ .. ชาร ล ว ล น และการท เขาให ท นตาล บ นเพ อ ก บร เซ ยในอ ฟกาน ถาน
Y es la historia real del congresista Charlie Wilson y como dió fondos al Taliban, para pelear con los rusos en Afganistán.
วลาด เม ยร เ..ร เซ ย น กปฏ ร ป
Vladimir Neski, Diputado Reformista Ruso
ฆ าต วตาย ..มอโคว เก และภรรยา เ ยช ว ตท โรงแรมในเบอร ล น
Asesinato suicidio
กด, ลากมาทางซ าย, ปล อยComment
Pulse, izquierda, suelte. Comment
กด, ลากมาทางขวา, ปล อยComment
Pulse, derecha, suelte. Comment
กด เข ยน ป อน ค ย
Y oprima el escribir ENTER clave
กด เปบาร แล วก เปบาร ม นเจ งจร งๆคร บ
Pon espacio, espacio. Es absolutamente increíble.
กด ศรขวา หลายคร งเพ อไปแปร 106
Pulse la flecha derecha varias veces para llegar a variable 106
. ค. September
AgoSeptember
ไอ ... . ไปจากนามก !
Lárguense de mi jardín!
จ ดแดงๆน นค อฮ อบบ ' เอ นด
El punto rojo es Hobb's End.
ค ณกำล งลงม ครเล อกต ง .ว.
Sé que piensas postularte a senador.
ก ปต น, ท า..
Capitán. Concejal.
แน นอน ท า..
Por supuesto, Concejal.