แปลของ "ความทะเยอทะยาน" ภาษาเช็ก:


  พจนานุกรม ไทย-สาธารณรัฐเช็ก

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

และเพราะว าม นประหย ด เธอเลยอาศ ยอย ก บแฟนของเธอ ซ งเป นคนท ม อารมณ มากกว า ความทะเยอทะยาน
Protože to bylo levnější, žila s přítelem, který dával najevo spíše svůj vztek než své schopnosti.
ไลฟ สตร ม ได ไหลทะล กออกมาจากท กซอกท กม มบนโลก ไม ว า สงคราม, ความทะเยอทะยาน หร อแม แต ความท กข
Lifestream, proudící po celém světě... vzal boje, ambice a smutek...