แปลของ "ต วตลก" ภาษาสวีเดน:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

....ายหรอ??
D d dö??
กองท พของโจรส ดเห ยมจากท ว ..
En armé uppgjord av det värsta slummet som går att hitta i hela Västern!
. ค.
okt
. ค. November
oktNovember
ผมม พรรคพวกอย ใน .ม.
Så vapensmederna flyttade till USA.
จะได ไม ม ป ญหาก บพวก .ม.ไง
Det ger problem vid immigrationskontoret!
3 .ค. 1973
Den 3 oktober, 1973...
ไปซะก อนท ผมจะเร ยก .ม. ด กว า
Bäst att du går innan jag ringer gränspolisen.
ผมค ยก บพวกส อให เองนะ ส..อ.
Jag tar hand om pressen, inspektören.
ลาเมด ()โอ ข าแ พระเยโฮวาห พระวจนะของพระองค ป กแน นอย ในสวรรค เป นน
Evinnerligen, HERRE, står ditt ord fast i himmelen.
ของ . ค. of November
oktof November
ฉ นบอกไปแล ว ฉ นเส ยใจ
mmmen jag gjorde det. Jag är ledsen.
ใครวะไอ .ม. น นน ะ ข โม ช บหาย
Och om några av dem var prickskyttar.
อย ก บฉ นๆ ส เ
Eric! Eric! Kom hit.
ประว ช มน มบนเร อไปย งบ านของ Commodore PREBLE. โดย REV .
Biografi, samlade på HEMÅT KRYSSNING av Commodore Preble. AV REV.
ส..อ.แอ งแจล หว ดด ขอค ยก นหน อยได ไหม
Inspektör Angel, ett uttalande?
กล าวก ค อ ส..อ.ง เง า ก บพลำรวจไม ได เร อง
Nämligen inspektör PelleNiklas Arselpiska och polisassistent Flatlus. Smörröv.
หมายความว าเธออาจ แอบทำงาน ไม ง นจะโดน .ม.ส งกล บ
Hon jobbar nära nyliga invandrare.
เซอร โวยาจเฮอร เบ ร . 'S INTO เอเช ยและแอฟร กา Coll HARRIS
Sir T. Herberts resor i Asien och Afrika.
ว าช นจะไปท ไหนก ได โว ย เพราะน ม นเม องของช น ไม ใช ของแก ช นไม สนว าแกหร อ ไอ พวก .ม. เด กป ญญาน มของแกจะค ดย งไง
Jag går vart jag vill för det här är min stad, inte din oavsett vad du och dina kontorsslavande pojkscouter tror.
บราวน เซอร . ของ SPERMA CETI และปลาวาฬ SPERMA CETI Vide VE HIS
Sir T. Browne. OF Sperma CETI OCH sperma CETI val. VIDE HANS VE
เขา ได เข าไป หา ป ลา ขอ พระ ศพ พระ เยซ ป ลา จ ง ส ง ให มอบ พระ ศพ น น ให
denne gick till Pilatus och utbad sig att få Jesu kropp. Då bjöd Pilatus att man skulle lämna ut den åt honom.
รวบรวมพวกเรา หาเศษไม ส ะป ว สด ท หาได ...ไปพบฉ น 3 ไมล ทาง .อ. ของร อคร ดจ อนเท ยงค น
Jag vill att du ska samla alla bröderna... samla ihop så mycket timmer, tältduk, färg och spikar som du kan hitta... och möt mig vid midnatt fem kilometer öster om Rock Ridge.
ป ลา จ ง ส ง ให เป น ไป าม ท เขา ท งหลาย ปรารถนา
Då dömde Pilatus att så skulle ske, som de begärde.
ฉะน น คร น ป ลา ได ย น ด งน น ท าน ก กใจ กล ว มาก ข น
När Pilatus hörde dem tala så, blev hans fruktan ännu större.
ป ลา อบ ว า ส ง ใด ท เรา เข ยน แล ว ก แล วไป
Pilatus svarade Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.
ชาย คน น จ ง เข าไป หา ป ลา ขอ พระ ศพ พระ เยซ
Denne gick till Pilatus och utbad sig att få Jesu kropp.
พระ เยซ อหน า ป ลา ( มธ 27 11 14 มก 15 1 5 ยน 18 28 38 ) เขา ท งปวง จ ง ล ก ข น พา พระองค ไป หา ป ลา
Och de stodo upp, hela hopen, och förde honom till Pilatus.
ว น น เจ า ท งหลาย จะ เด น ข าม ำบล อาร เข แดน ของ คน โม อ บ
Du drager nu över Moabs gräns, genom Ar,
พระ เยซ ม ได ร ส อบ ประการ ใด อ ก ป ลา จ ง อ ศจรรย ใจ
Men Jesus svarade intet mer, så att Pilatus förundrade sig.
เขา จ ง ม ด พระองค พา ไป มอบ ไว แก ปอน ท อ ส ป ลา เจ า เม อง
Och de läto binda honom och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus, landshövdingen.
ฝ าย ป ลา ย ง ม น ำใจใคร จะ ปล อย พระ เยซ จ ง พ ด ก บ เขา อ ก
Åter talade Pilatus till dem, ty han önskade att kunna giva Jesus lös.
พวก ป โรห ใหญ ย ยง ประชาชน ให ขอ ป ลา ปล อย บา ร บ บ สแทน พระ เยซ
Men översteprästerna uppeggade folket till att begära att han hellre skulle giva dem Barabbas lös.
ใน เทศกาล เล ยง น น ป ลา เคย ปล อย น กโทษ คน หน ง ให เขา าม ท เขา ขอ
Nu plägade han vid högtiden giva dem en fånge lös, den som de begärde.
ป ลา ได ถาม เขา ว า ท าน ท งหลาย ปรารถนา จะ ให เรา ปล อย กษ ร ย ของ พวก ย วหร อ
Pilatus svarade dem och sade Viljen I att jag skall giva eder 'judarnas konung' lös?
เปา โลได สะบ ด ม อ ให ง กลง ไป ใน ไฟ และ หา เป นอ น ราย ประการ ใด ไม
Men han skakade ormen ifrån sig i elden och led ingen skada.
ลา เม ด ( ) โอ ข า แ พระ เยโฮวาห พระ วจนะ ของ พระองค ป ก แน น อย ใน สวรรค เป นน
Evinnerligen, HERRE, står ditt ord fast i himmelen.
ฝ าย ป ลา ก บ เฮ โร ด ค นด ก น ใน ว น น น ด วย แ ก อน เป น ศ ร ก น
Och Herodes och Pilatus blevo den dagen vänner med varandra Förut hade nämligen dem emellan rått ovänskap.
เช อสาย ของ ฮาม บ ร ชาย ท งหลาย ของ ฮาม ช อ ค ช ม ส ราย ม พ และ คา นา อ น
Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
ประชาชน จ ง ได ร อง เส ยง ด ง เร ม ขอ ป ลา ให ทำ าม ท ท าน เคย ทำให เขา น น
Folket kom ditupp och begynte begära att han skulle göra åt dem såsom han plägade göra.
ป ลา จ ง ว า แก พวก ป โรห ใหญ ก บ ประชาชน ว า เรา ไม เห น ว า คน น ม ค วาม ผ ด
Men Pilatus sade till översteprästerna och till folket Jag finner intet brottsligt hos denne man.
พระ เยซ ได ร บ การ สวม มงก ฎ หนาม ขณะ น น ป ลา จ ง ให เอา พระ เยซ ไป โบย
Så tog då Pilatus Jesus och lät gissla honom.
ผ ส บสาย โลห ของ ฮาม บ ร ชาย ท งหลาย ของ ฮาม ช อ ค ช ม ส ราย ม พ และ คา นา อ น
Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.
ป ลา จ ง ถาม พระองค ว า ท าน เป น กษ ร ย ของ พวก ย วหร อ พระองค ร ส อบ ท าน ว า ท าน ว า แล ว น
Då frågade Pilatus honom Är du judarnas konung? Han svarade honom och sade Du säger det själv.
ป ลา จ ง ถาม พระองค อ ก ว า ท าน ไม อบ อะไร หร อ ด เถ ด เขา กล าว ความ ปร กปรำ ท าน หลาย ประการ ท เด ยว
Pilatus frågade honom då åter och sade Svarar du intet? Du hör ju huru mycket det är som de anklaga dig för.