แปลของ "คนทำอานม า" ภาษาสวีเดน:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

U
อย'..
Ett ord!
ร น'
Jag vet.
... แล วเหรอ
Är du SKlLD?
ว ว และท ว เพ ยงแค ค ณจะกร ณ
OXE och vid den bara du kommer att glädja är att namnet okej
เหล น เป นควมพยมบ กเบ กเล ก หร อค ณอจจะกร ณ นอกเฉ นหย
Dessa är unga pionjärer ansträngningar eller kan ni utanför shenyang dessa kvinnor kommer att bli stor vi förbereder mark för en öppen spis tillbaka han kommunister har gått allt för att få kvinnors intresse och deltagande i alla deras program speciellt under veckan off
กค ณเด นสะด ด จะอ ทนออกมเป น อ สระ ต วเด ยว
Om du slår tån så är det ett en A argh
คนๆน ศ กษเก ยวก บ อ ท งหลย ต งแต หน งต วจนถ งแปดต ว
Den här personen studerade alla arghs , från ett till åtta A.
แต ถ โลกกำล งจะถ กเอเล ยนโวกอนทำลย เพ อเว นควมห งระหว งดวงดว ค ณจะอ ทนเป น อ สระ 8 ต ว
Om Jorden förintas av Vogoner för att göra plats för en interstellär motorväg så är det ett åtta A aaaaaaaargh
ไม ม ประเทศไหนในโลก เม อค ณ สะกด อ เ ม ร ก ค ณสะกดคำว เสร ภ
Det finns inget bättre land.
ไ ม ใ ช จ ด ห ม ย H T M L
E j H T M L b r e v
ไ ม ใ ช จ ด ห ม ย H T M L
E j H T M L b r e v message encoding type