แปลของ "หนอน" ภาษาลัตเวีย:


  พจนานุกรม ไทย-ลัตเวีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

Name หนอนName
TārpsName
Name หนอนName
TārpejaName
Name หนอนName
TuvināšanaName
ไม ทฤษฎ น มาจากผ เช ยวชาญ ด านเพร ยง หนอน และการส บพ นธ ของนกพ ราบ
Nē, šīs teorijas autors ir eksperts, kas pētīja sprogkājus, tārpus un baložu audzēšanu.
ใน ท น น ต ว หนอน ก ไม ตาย และ ไฟ ก ไม ด บ เลย
Un ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to labāk tev klibam ieiet mūžīgā dzīvībā, nekā tev divas kājas un tiec iemests ellē, neizdzēšamā ugunī,
ใน ท น น ต ว หนอน ก ไม ตาย และ ไฟ ก ไม ด บ เลย
Un ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to labāk tev ir kā vienacim ieiet Dieva valstībā, nekā tev divas acis un tu tiec iemests elles ugunī,
ใน ท น น ต ว หนอน ก ไม ตาย และ ไฟ ก ไม ด บ เลย
Jo ikviens ugunī taps sālīts, un katrs upuris tiks sālī sālīts.