แปลของ "มาตรฐานความปลอดภ ย" ภาษาลัตเวีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ม . .
Jūnijs
ม . . July
JūnJuly
ก. . October
SepOctober
พ. . December
NovDecember
เม. . May short
AprMay short
เม. . May short
Aprīlis
บทท 4 การร กษาหา
NODAĻA 4 prombūtnē ĀRSTĒŠANA
ของ ม . . of July
jūnof July
ของ ก. . of October
sepof October
ของ พ. . of December
novof December
อ.. (FDA) อน ญาตให ผ ผล ตอ างได ว า ผล ตภ ณฑ ของพวกเขาน นม
FDA ļauj ražotājiem apgalvot, ka viņu produktu sastāvā ir 0 grami transtauku, pat ja patiesībā tajā ir līdz pat pusgramam uz vienu porciju.
คนท ไม เคร จ ก สถานะการณ อ างท เก ดข นน พ ดได คำเด ว ค.. !
Viss ir pakaļā.
ของ เม. . of May short
aprof May short
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
SepEthiopian weekday 2 ShortDayName
คนไข หมาเลข 617 แพททร เช 23 พ..
Paciente Nr. 617 Patrišija
คนไข หมาเลข 617 เฮดว ก 23 ก..
Pacients Nr. 617 Hedvigs
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
sepCoptic month 12 LongNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 ShortNamePossessive
sepEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 LongNamePossessive
sepEthiopian month 11 LongNamePossessive
งเป นว นท 18 ก.. 2014 อ ใช ไหม
Joprojām ir 2014. gada 18. septembis?
ของ เม. . Indian National month 10 ShortNamePossessive
aprIndian National month 10 ShortNamePossessive
ฮ ลล Brister แต ถ กฆ าตาในความาวต งแต ออกโดต นสน pitch, กเว นตอไม ก ท เก าแก งคงรากป า ห นของต นไม หลาหม บ านตระหน
Brister kalns, bet tas bija sen nogalināts veic piķis priedes, izņemot dažus celmi, kuru vecās saknes sagādāt vēl savvaļā krājumu daudzi zeļošs ciematā koku.
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
N a v H T M L V ē s t u l e
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
N a v H T M L V ē s t u l e message encoding type