แปลของ "บ ลแกเร ย" ภาษาลัตเวีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ม . .
Jūnijs
ม . . July
JūnJuly
ก. . October
SepOctober
พ. . December
NovDecember
อ. ท ทำเอาแม ผมผวาเหม อนก น
Ī.B.
อ. แล วเราก ได ล กร กของเรา
Ī.B. Un mēs radījām mazulīti.
อ. ขอค ณคร
Ī.B. Paldies!
เม. . May short
AprMay short
เม. . May short
Aprīlis
ทท 4 การร กษาหา
NODAĻA 4 prombūtnē ĀRSTĒŠANA
อ. ส งประด ษฐ น เป นส วนผสมของว นเซ ร ฟและสก คร
Ī.B. Šis izgudrojums apvieno vindsērfingu un slēpošanu.
ของ ม . . of July
jūnof July
ของ ก. . of October
sepof October
ของ พ. . of December
novof December
อ.. (FDA) อน ญาตให ผ ผล ตอ างได ว า ผล ตภ ณฑ ของพวกเขาน นม
FDA ļauj ražotājiem apgalvot, ka viņu produktu sastāvā ir 0 grami transtauku, pat ja patiesībā tajā ir līdz pat pusgramam uz vienu porciju.
คนท ไม เคร จ ก สถานะการณ อ างท เก ดข นน พ ดได คำเด ว ค.. !
Viss ir pakaļā.
อ. พล งงานลม พล งงานแสงอาท ต เราค เร องน ก นเอะเล
Ī.B. Vēja enerģija, saules enerģija, mums bija daudz par ko parunāt.
กอร ดอนค ณคงไม ร เร องน หรอกนะ แต เช อผมเถอะว า ผ. ตำรวจก งใจจากการข ฆ า
Diez vai jūs pats to kādreiz uzzināsiet, bet policijas komisāram bieži draud.
ผ. โล อ ท ศท งช ว ตเพ อภาระหน าท และช มชนของท านเอง
Komisārs Lobs veltīja savu dzīvi tiesiskuma sargāšanai... un sabiedrības aizstāvēšanai.
ของ เม. . of May short
aprof May short
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
SepEthiopian weekday 2 ShortDayName
คนไข หมาเลข 617 แพททร เช 23 พ..
Paciente Nr. 617 Patrišija
คนไข หมาเลข 617 เฮดว ก 23 ก..
Pacients Nr. 617 Hedvigs
ไม ม ข าวแทแมน แม อ ในช วงพ ธ ศพ ผ. โร ตำรวจ งสงส ว าโจ กเกอร จะทำตามคำข ไหม
Komisāra Loba bērēs no Betmena ne vēsts, bet policisti prāto, vai Džokers īstenos draudus... nogalēt mēru, kā teikts nekrologā.
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
sepCoptic month 12 LongNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 ShortNamePossessive
sepEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 LongNamePossessive
sepEthiopian month 11 LongNamePossessive
งเป นว นท 18 ก.. 2014 อ ใช ไหม
Joprojām ir 2014. gada 18. septembis?
สว สด ค ะ ฉ นซาร า เอลล ส จากสเตอร งค อชค ะ .ประก นภ
Ceru, ka Nīls nav sevi ievilcis vēl kādās nepatikšanās.
ของ เม. . Indian National month 10 ShortNamePossessive
aprIndian National month 10 ShortNamePossessive
ฮ ลล Brister แต ถ กฆ าตาในความาวต งแต ออกโดต นสน pitch, กเว นตอไม ก ท เก าแก งคงรากป า ห นของต นไม หลาหม านตระหน
Brister kalns, bet tas bija sen nogalināts veic piķis priedes, izņemot dažus celmi, kuru vecās saknes sagādāt vēl savvaļā krājumu daudzi zeļošs ciematā koku.
แต ว า ศ.สล กฮอร น นด เต มท ท จะร น กเร น ส.พ..ส.ท ได เก นความคาดหมา
Tikmēr Profesors Gliemjrags pieņem studentus arī ar Labāk Nekā Cerēts.
แล วในท ส ด พ.ร.. แก ไขปร ปร ง FDA ก ผ านออกมา ได สองป มาแล ว กล าวว า ท กคนท ทำการศ กษาทดลอง ต องประกาศผลการศ กษาน น ภาในหน งป
Tad beidzot pirms pāris gadiem tika apstiprināts FDA Labojumu akts, kas noteica, ka visiem, kas veic pētījumu, gada laikā jāpublicē tā rezultāti.
รา ฮ มให กำเน ด ตร ช อ อ สอ ค อ ส อ คให กำเน ด ตร ช อ า โค า โค ให กำเน ด ตร ช อ ดาห และ พ น อง ของ เขา
Ābrahams dzemdināja Īzāku. Un Īzāks dzemdināja Jēkabu. Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus.
อ ส อ คและ า โค โด ความ เช อ อ ส อ คได อวพร แก า โค และ เอ ซาว ค อ เก ว ก เหต การณ ซ ง จะ งเก ด ภาหน า น น
Ticībā Īzāks svētīja nākotnei Jēkabu un Ezavu.
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
N a v H T M L V ē s t u l e
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
N a v H T M L V ē s t u l e message encoding type
า โค ได ลง ไป ง ประเทศ อ ปต แล ว ท าน ก พวก รรพ ร ษ ของ เรา ได ส นช พ
Un Jēkabs pārgāja uz Ēģipti, un nomira viņš un mūsu tēvi.
และ ท าน จะ ครอครอง วงศ วาน ของ า โค ไป เป นน ต และ อาณาจ กร ของ ท าน จะ ไม ร จ ก ส นส ด เล
Un Viņa valstībai nebūs gala.
ตาม ท ม คำ เข น ไว แล ว ว า เรา ก ง ร ก า โค แต เรา ได เกล ด เอ ซาว '
Kā rakstīts Jēkabu es mīlēju, bet Ezavu es ienīdu.
ฝ า า โค เม อ ได น ว า ม ข าว อ ใน ประเทศ อ ปต จ ง ใช รรพ ร ษ ของ เรา ไป เป น คร ง แรก
Kad Jēkabs dzirdēja, ka Ēģiptē ir labība, viņš sūtīja mūsu tēvus pirmo reizi.
ฝ า เซ ฟจ ง ได เช ญ า โค ดา ก รรดา ญาต ของ ตน เจ ด ส ห า คน ให มา หา
Tad Jāzeps sūtīja un aicināja pie sevis savu tēvu Jēkabu un visus savus radus, septiņdesmit piecas dvēseles.
เอ ล อ ด ให กำเน ด ตร ช อ เอ เลอาซาร เอ เลอาซา ร ให กำเน ด ตร ช อ ม ทธาน ม ทธาน ให กำเน ด ตร ช อ า โค
Un Eliuds dzemdināja Eleazaru un Eleazars dzemdināja Matanu un Matans dzemdināja Jēkabu
ซ ง เป น ตร า โค ซ ง เป น ตร อ สอ ค ซ ง เป น ตร อ ราฮ ม ซ ง เป น ตร เทราห ซ ง เป น ตร นา โฮร
Tas bija Jēkaba, tas Īzāka, tas Ābrahama, tas Taras, tas Nahora dēls.
ดา ว ด น น ม ค วาม ชอ จำเพาะ พระ พ กตร พระเจ า และ ม ใจ ปรารถนา ท จะ หา พระ น เวศ สำหร พระเจ า ของ า โค
Tas iemantoja žēlastību pie Dieva un lūdza, lai viņš atrastu mājokli Jēkaba Dievam.