แปลของ "ท ปลอดภ ย" ภาษาลัตเวีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ม . .
Jūnijs
ม . . July
JūnJuly
ก. . October
SepOctober
พ. . December
NovDecember
หน งในสามส บเมตร. 39 ออกมาจาก ส ด.
130 m. 39 m līdz optimālajam attālumam.
เม. . May short
AprMay short
เม. . May short
Aprīlis
4 การร กษาหา
NODAĻA 4 prombūtnē ĀRSTĒŠANA
ของ ม . . of July
jūnof July
ของ ก. . of October
sepof October
ของ พ. . of December
novof December
อ.. (FDA) อน ญาตให ผ ผล ตอ างได ว า ผล ตภ ณฑ ของพวกเขาน นม
FDA ļauj ražotājiem apgalvot, ka viņu produktu sastāvā ir 0 grami transtauku, pat ja patiesībā tajā ir līdz pat pusgramam uz vienu porciju.
คน ไม เคร จ ก สถานะการณ อ าง เก ดข นน พ ดได คำเด ว ค.. !
Viss ir pakaļā.
ของ เม. . of May short
aprof May short
ก. . Ethiopian weekday 2 ShortDayName
SepEthiopian weekday 2 ShortDayName
คนไข หมาเลข 617 แพร เช 23 พ..
Paciente Nr. 617 Patrišija
คนไข หมาเลข 617 เฮดว ก 23 ก..
Pacients Nr. 617 Hedvigs
ของ ก. . Coptic month 12 LongNamePossessive
sepCoptic month 12 LongNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 ShortNamePossessive
sepEthiopian month 11 ShortNamePossessive
ของ ก. . Ethiopian month 11 LongNamePossessive
sepEthiopian month 11 LongNamePossessive
งเป นว น 18 ก.. 2014 อ ใช ไหม
Joprojām ir 2014. gada 18. septembis?
ของ เม. . Indian National month 10 ShortNamePossessive
aprIndian National month 10 ShortNamePossessive
ฮ ลล Brister แต ถ กฆ าตาในความาวต งแต ออกโดต นสน pitch, กเว นตอไม ก เก าแก งคงรากป า ห นของต นไม หลาหม บ านตระหน
Brister kalns, bet tas bija sen nogalināts veic piķis priedes, izņemot dažus celmi, kuru vecās saknes sagādāt vēl savvaļā krājumu daudzi zeļošs ciematā koku.
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
N a v H T M L V ē s t u l e
ไ ม ใ ช จ ด ห ม า H T M L
N a v H T M L V ē s t u l e message encoding type
จง สวม ธภ ณฑ ง ช ด ของ พระเจ า เพ อ จะ ต อต าน ธ อ บา ของ พญา มาร ได
Tērpieties Dieva bruņās, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām!
ซ โมน ชาว คา นา อ น และ ดา ส อ ส คา ร โอ ได ศ พระองค น น
Sīmanis Kanānietis un Jūdass Iskariots, kas Viņu nodeva.
และ ดา ส อ ส คา ร โอ ได ศ พระองค น น พระองค และ พวก สาวก จ ง เข าไป ใน เร อน
Un Jūdasu Iskariotu, kas Viņu arī nodeva.
ดา ส น อง ชา ของ าก อบ และ ดา ส อ ส คา ร โอ เป น ผ ศ พระองค ด ว
Un Jūdu, Jēkaba dēlu, un Jūdasu Iskariotu, kas kļuva nodevējs.
ซ ง เป น บ ตร มา อา ซ ง เป น บ ตร ม ธาธ อ ส ซ ง เป น บ ตร เส เม อ น ซ ง เป น บ ตร โ เซฟ ซ ง เป น บ ตร ดาห
Tas bija Maata, tas Matatija, tas Semeja, tas Jāzepa, tas Jūdas dēls,
ฝ า ซา ตาน เข า ดลใจ ดา ส เร ก ว า อ ส คา ร โอ น บ เข า ใน พวก สาวก ส บ สอง คน
Bet sātans bija iegājis Jūdasā, ko sauca par Iskariotu, vienā no tiem divpadsmit.
แต สาวก คน หน ง ของ พระองค ช อ ดา ส อ ส คา ร โอ บ ตร ชา ของ ซ โมน ค อ คน จะ ศ พระองค พ ด ว า
Tad Jūdass Iskariots, viens no Viņa mācekļiem, kas Viņu vēlāk nodeva, sacīja
พระองค รง หมา ถ ง ดา ส อ ส คา ร โอ บ ตร ชา ซ โมน เพราะว า เขา เป น ผ จะ ศ พระองค ค อ คน หน ง ใน อ ครสาวก ส บ สอง คน
Jēzus atbildēja viņiem Vai ne divpadsmit es jūs esmu izredzējis? Bet viens no jums ir velns.
ดา ส ม ใช อ ส คา ร โอ ล พระองค ว า พระองค เจ า ข า เหต ใด พระองค จ ง จะ สำแดง พระองค แก พวก ข าพระ องค และ ไม รง สำแดง แก โลก
Jūda, ne Iskariots, sacīja Viņam Kungs, kas noticis, ka Tu gribi mums sevi atklāt, bet ne pasaulei?
รง ล าง เ า ของ พวก สาวก ขณะ เม อ ร บประาน อาหาร เ น เสร จ แล ว พญา มาร ได ดลใจ ดา ส อ ส คา ร โอ บ ตร ชา ของ ซ โมน ให ศ พระองค
Un, vakariņas ēdot, kad velns Jūdasam, Sīmaņa Iskariota dēlam, sirdī jau bija iedvesmojis Viņu nodot,
พระ เซ ใน สวน เก เสมน ( มธ 26 36 46 มก 14 32 42 น 18 1 ) ฝ า พระองค เสด จ ออก ไป ง ภ เขา มะกอก เศ ตาม เค และ เหล า สาวก ของ พระองค ก ตาม พระองค ไป ด ว
Un izgājis, Viņš pēc ieraduma gāja uz Olīvkalnu un mācekļi sekoja Viņam.
ดา สตก ลง จะ ศ พระองค ( มก 14 10 11 ลก 22 3 6 ) คร ง น น คน หน ง ใน พวก สาวก ส บ สอง คน ช อ ดา ส อ ส คา ร โอ ได ไป หา พวก ป โรห ต ใหญ
Tad viens no tiem divpadsmit, kuram vārds Jūdass Iskariots, aizgāja pie augstajiem priesteriem