แปลของ "เง นเด อนส งส ด" ภาษารัสเซีย:


  พจนานุกรม ไทย-รัสเซีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

... ..
Демаршели?
. ช.
мл.
. ช.
ст.
..เ ยว
Эй...
.. อร ส?
Доктор!
.. !
Ди, ты пойдёшь в душ?
.. เ ยวก อน!
Так это был ты?
มาก . . .
Хорошо, отлично.
ข! !
УП!
.. เ กก ย
Маленькая негодница ?
และน ค อ (s s s) อย างท เห น
Так что это SSS, как вы видите.
ร นพ ช นม บางอย จะพ ...
Сонбэ, я хочу кое что сказ...
... เ นข นน ท..
Вон туда, налево.
ป.จ..?
П.М.С.?
เธอจะไปร อะไรเร องป.จ..?
Что ты знаешь о П.М.С.?
อะไรค อ ข ?
Что такое УП?
Im sorry, maam.
Простите, мэм.
คาฟ ()จ ตใจของข าพระองค อ อนระโหยคอยความรอของพระองค แต ข าพระองค หว งในพระวจนะของพระองค
(118 81) Истаевает душа моя о спасении Твоем уповаю на слово Твое.
Isnt it?
Это так?
Maam, pIease.
Мэм пожалуйста.
อา โร คน ครอบคร ว อา โร อาเรล คน ครอบคร ว อาเรล
от Арода поколение Ародово, от Арелия поколение Арелиево
ฉ นร ว าผ ชายท กต ว ไม ว าจะเกย หร อเปล า หร อแม แต จอร จ . บ ช ก กล วโมะก นท งน นแหละ
Я знаю, что любой мужик, будь он нормальным, гомиком или самим Бушем, боится женской киски.
ช มมาห ชาว เม อง ฮา โร เอ ล คา ชาว เม อง ฮา โร
Шамма Хародитянин, Елика Хародитянин,
MAN (WHISPERING) Its a travesty.
МУЖЧИНА (ШЕПЧЕТ) Это пародия
ต วพ หยาบๆน ะเค าร บไม ไ นะ เ ย แ ม ง!
Так, все глубоко вздохнули.
ฟ ล ป จ ง ไป บอก อ น ร ว และ อ น ร ว ก บ ฟ ล ป จ ง ไป ท ล พระ เยซ
Филипп идет и говорит о том Андрею и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.
เบเชอร โฮ ช มมา ช ลชาห อ ธราน และ เบโอ รา
Бецер, Год, Шамма, Шилша, Ифран и Беера.
ช มโมท ชาว เม อง ฮา โร เฮ เลสคน เปโลน
Шамма Гародитянин Херец Пелонитянин
คงราว ๆ ส บโมงคร ง ย งไม ช วร พ .บ .เร ยกพบค ณ..ท.ส.
Да, примерно, в 10. 30, но надо уточнить.
MAN ON PA. Train number 14, now boarding on track...
Продолжается посадка на поезд номер 14
ฟ ล ป มา จาก เบธไซ า เม อง ของ อ น ร ว และ เปโตร
Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром.
แต เม อ ว น ฉลอง ว น กำเน ของ เฮ โร มา ถ ง บ ตร สาว นาง เฮ โรเ ยสก เต นรำ ต อหน า เขา ท งหลาย ทำให เฮ โร ชอบใจ
Во время же празднования дня рождения Ирода дочьИродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,
หน ง แกะ ต วผ ย อม ส แง หน ง ของ แบ เจอร และ ไม กระถ น เทศ
кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситтим,
ไ ม ใ ช จ ห ม า ย H T M L
Н е т H T M L
ไ ม ใ ช จ ห ม า ย H T M L
НетHTML
ไ ม ใ ช จ ห ม า ย H T M L
Н е т H T M L message encoding type
ทำ ห ห า ส บ ห ต ก บ ขอบ ม าน าน นอก ส ท หน ง และ ห ห า ส บ ห ต ก บ ขอบ ม าน าน นอก ส ท สอง
Сделай пятьдесят петлей на краю крайнего покрывала, для соединения его с другим , и пятьдесят петлей на краю другого покрывала, для соединения с ним
จง ร องเพลง บท ใหม ถวาย พระองค จง สาย อย าง แคล วคล อง พร อม ก บ โห ร อง
(32 3) пойте Ему новую песнь пойте Ему стройно, свосклицанием,
กษ ตร ย เฮ โร ฆ า ยาก อบ และ ต งใจ ท จะ ประหาร เปโตร แล ว คราว น น กษ ตร ย เฮ โร เหย ย พระ ห ตถ ออก ทำร าย บาง คนใน ค ร สต จ กร
В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло,
บรรา กษ ตร ย เหล า น รวม ท พ ก น ณ ท ห บเขา ส มซ ง ค อ ทะเล เกล อ
Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море Соленое.
และ เขา ทำ ห ห า ส บ ห ต ก บ ม าน าน นอก ส ท หน ง และ เขา ทำ ห ห า ส บ ห ต ก บ ขอบ ม าน าน นอก ส ท สอง
И сделал пятьдесят петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и пятьдесят петлей сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим
เม อ ทราบ แล ว ว า พระองค ทรง เป น คน อย ใน ท องท ของ เฮ โร ท าน จ ง ส ง พระองค ไป หา เฮ โร ผ กำล ง อย ใน กร ง เยร ซา เล ม ใน เวลา น น
И, узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме.
เอา หน ง ของ แบ เจอร ห อ ตะเก ยง และ เคร อง ประกอบ ท งหม แล ว ใส ไว บน โครง หาม
и покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки
แล ว เอา ผ า ส แง คล ม บน น เอา หน ง ของ แบ เจอร คล มอ ก แล ว สอ คานหาม
и возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его
เฮ โร จ ง ส ญญา โย ปฏ ญาณ ว า เธอ จะ ขอ ส ง ใๆ ก จะ ให ส ง น น
посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.