แปลของ "ค ณต องการทานอะไรบ างไหม" ภาษารัสเซีย:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

С
..
Дорис...
..
Так это ты?
.
С
ธ. .
Дек
ม . .
Мар
ม. .
Янв
พ. .
Май
พ. .
май
ม. .
янв
ม . .
мар
ก. .
июл
ส. .
авг
ต. .
окт
ธ. .
дек
แต ม นจะเก ดอะไรข นถ าเก ดผมตอบข อ . ?
Но что было бы, если бы я ответил C?
.อ
КА
ว.
УК
..
Да...
หย บกระเป าแล วตามช นมา! ะ ร นพ
Бери вещи и пошли! а......да сонбэ.
ของ ธ. .
дек
ม. . February
ЯнвFebruary
ม . . April
МарApril
ก. . August
ИюлAugust
ส. . September
АвгSeptember
ต. . November
ОктNovember
ของ ม . .
мар
อา ..ร บ
А... Да...
ข ามไปถ งป .ศ.
Перематываем события вперёд
ว. ผมอยากสร างก งห นลมร บ
УК Мне хотелось сделать ветряную мельницу.
.อ ก งห นลมเหรอ?
КА Ветряную мельницу?
ว. ใช ร บ
УК Именно.
ว. ใช แล วร บ
УК Да.
.อ แล วย งไงร บ?
Фактически, план ветряной мельницы, который был в книге, там было четыре а три лопасти, а у моей четыре лопасти.
ว. ร บ
УК Точно.