แปลของ "ผด ง" ภาษาภาษาฮินดี:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ดาเลธ ()จ ตใจขอข าพระอค ต ดผคล ขอทรวนช ว ตขอข าพระอค ตามพระวจนะขอพระอ
म ध ल म पड ह त अपन वचन क अन स र म झ क ज ल !
อย า ให ตาขอ เจ า หล บ ล อย า ให หน ตาขอ เจ า ปร อ ไป
त न त अपन आख म न द, और न अपन पलक म झपक आन द
ต วพ ดหยาบๆน ะเค าร บไม ได นะ เ ย ด แ ม !
त म ह र ह म मत क स ह ई. वह एक अच छ औरत ह .
ม ค น ช ว อาย หน โอ ตาขอ เขา ส จร หนอ และ หน ตาขอ เขา ส
एक प ढ क ल ग ऐस ह उनक द ष ट क य ह घमण ड स भर रहत ह , और उनक आ ख क स चढ ह ई रहत ह
ให ตาขอ เจ า มอ ตร ไป ข า หน า และ ให หน ตาขอ เจ า มอ ตร ไป ข า หน า เจ า
त र आ ख स म हन ह क ओर लग रह , और त र पलक आग क ओर ख ल रह
เจ า จ ต ด บ ว เพราะ คำ จาก ปากขอ เจ า และ เจ า ต ด ก บ เพราะ คำ พ ด จาก ปากขอ เจ า
त त अपन ह म ह क वचन स फ स , और अपन ह म ह क ब त स पकड गय
คำแสด ความ น บถ อ น เป น ลายม อ ขอ ข าพเจ า เปาโล
म झ प ल स क अपन ह थ क ल ख ह आ नमस क र यद क ई प रभ स प र म न रख त वह स त र प त ह
พระ ว หาร และ สถาน บร ส ทธ ม ประต ค แห ละ ค
और मन द र और पव त र स थ न क द व र क द द क व ड थ
ปากขอ เขา เต ม ด วย คำ แช ด า และ คำ ขมข น
और उन क म ह श र प और कड व हट स भर ह
ใน แวว ตาขอ เขา ไม ม ค วาม เกร กล ว พระเจ า '
उन क आ ख क स म हन परम श वर क भय नह
คบเพล ออก มา จาก ปากขอ ม น ประกาย ไฟ กระโดด ออก มา
उसक म ह स जलत ह ए पल त न कलत ह , और आग क च नग र य छ टत ह
เพราะว า ตาขอ ข าพระ อค ได เห น ความ รอด ขอ พระอค แล ว
क य क म र आ ख न त र उद ध र क द ख ल य ह
เหต น เขา จ กระทำ ให เส ย ร อขอ คน ยากจน มา ถ พระอค และ พระอค ทร เส ย ร อขอ ผ ร บ ความ ท กข ใจ
यह तक क उनक क रण क ग ल क द ह ई उस तक पह च और उस न द न ल ग क द ह ई स न
เพราะ ปากขอ คน ช ว และ ปากขอ คน หลอกลว อ า ใส ข าพระ อค อย แล ว พวก เขา ได พ ด ปร กปรำ ข าพระ อค ด วย ล น ม สา
क य क द ष ट और कपट मन ष य न म र व र द ध म ह ख ल ह , व म र व षय म झ ठ ब लत ह
ให เขา ร บ ส เส ย คร ำครวญ เพ อ เรา ท หลาย เพ อ น ำตา จะ อาบ ตาขอ เรา และ หน ตาขอ เรา จะ ม น ำตา พ ออก มา
व फ त करक हम ल ग क ल य श क क ग त ग ए क हम र आ ख स आ स बह चल और हम र पलक जल बह ए
ด เถ ด บ ดน ข าพเจ า ได อ า ปาก ล น ภายใน ปากขอ ข าพเจ า ก พ ด
म न त अपन म ह ख ल ह , और म र ज भ म ह म च लब ल रह ह
ปากขอ คน ชอบธรรม เปล สต ป ญญา และ ล น ขอ เขา พ ด ความ ย ต ธรรม
धर म अपन म ह स ब द ध क ब त करत , और न य य क वचन कहत ह
เม อ ป า พ ทลาย ล กเห บ จะ ตก และ เม อ จะ ย บล ท เด ยว
और वन क व न श क समय ओल ग र ग , और नगर प र र त स च पट ह ज एग
เขา ท หลาย จ ถาม เขา ว า ตาขอ เจ า หาย บอด ได อย าไร
तब व उस स प छन लग , त र आ ख क य कर ख ल गई?
เพ อน ขอ ข า ด หม น ข า แต ตาขอ ข า เท น ำตา ออก ถวาย พระเจ า
म र म त र म झ स घ ण करत ह , परन त म ईश वर क स म हन आ स बह त ह ,
ปากขอ ข าพเจ า จะ เผย ป ญญา การ รำพ ขอ จ ตใจ ข าพเจ า ค อ ความ เข าใจ
म र म ह स ब द ध क ब त न कल ग और म र ह दय क ब त समझ क ह ग
ตาขอ เขา พอ ด วย ความ อ วน พ เขา ม ส ขอ เหล อเฟ อ ตามใจ ปรารถนา
उनक आ ख चर ब स झलकत ह , उनक मन क भवन ए उमण डत ह
คำ ปากขอ คน เรา เป นน ำ ล ก น ำพ แห ป ญญา เหม อน ลำธาร น ำ เช ยว
मन ष य क म ह क वचन गह र जल, व उमण डन व ल नद व ब द ध क स त ह
ผ ท ไม ร ก เรา ก ไม ร กษา คำขอ เรา และ คำ ซ ท าน ได ย น น ไม ใช คำขอ เรา แต เป น ขอ พระ บ ดา ผ ทร ใช เรา มา
ज म झ स प र म नह रखत , वह म र वचन नह म नत , और ज वचन त म स नत ह , वह म र नह वरन प त क ह , ज स न म झ भ ज
เม อ ข าพเจ า ได ย น เส ย ร อขอ เขา และ ถ อยคำ ขอ เขา ข าพเจ า ก โกรธ มาก
यह च ल ल हट ओर य ब त स नकर म बह त क र ध त ह आ
หน า ขอ ข า แด ด วย การ ร ำไห เา ม จจ ราช อย ท หน ตาขอ ข า
र त र त म र म ह स ज गय ह , और म र आ ख पर घ र अन धक र छ गय ह
ม น ส าย หา เหย อ จาก ท น น ตาขอ ม น เห น เหย อ ได แต ไกล
वह अपन आ ख स द र तक द खत ह , वह स वह अपन अह र क त क ल त ह
ลม หายใจ ขอ ม น จ ด ถ าน ล ก เปลว เพล ออก มา จาก ปากขอ ม น
उसक स स स क यल स लगत , और उसक म ह स आग क ल न कलत ह
เพราะ เจ า เกล ยด คำส สอน และ เจ า เหว ย คำขอ เรา ไว ข า หล เจ า
त त श क ष स ब र करत , और म र वचन क त च छ ज तन ह
เจ า ปล อย ปากขอ เจ า ให พ ด ช ว และ ล น ขอ เจ า ประกอบ การ หลอกลว
त न अपन म ह ब र ई करन क ल य ख ल , और त र ज भ छल क ब त गढ त ह
ตาขอ เจ า จะ มอ ด หญ ช ว และ ใจ ขอ เจ า จะ พ ด ตลบตะแล
त व च त र वस त ए द ख ग , और उल ट स ध ब त बकत रह ग
เพราะ คำขอ ศาสดา พยากรณ ท หลาย และ พระราชบ ญญ ต ได พยากรณ มา จนถ ยอ ห น น
य हन न तक स र भव ष यद वक त और व यवस थ भव ष यद वव ण करत रह
พวก เขา ท ล พระอค ว า พระอค เจ า ข า ขอ ให ตาขอ ข าพระ อค มอ เห น
त म क य च हत ह क म त म ह र ल य कर ? उन ह न उस स कह , ह प रभ यह क हम र आ ख ख ल ज ए
หร อ เหต ไฉน ท าน จะ กล าว แก พ น อ ขอ ท าน ว า ให เรา เข ย ผ ออก จาก ตาขอ ท าน ' แต ด เถ ด ไม ท ท อน ก อย ใน ตาขอ ท าน เอ
ह कपट , पहल अपन आ ख म स लट ठ न क ल ल , तक त अपन भ ई क आ ख क त नक भल भ त द खकर न क ल सक ग
ท าน จ ต ด ม อ ขอ นา เส ย อย า ให ตาขอ ท าน สสาร นา เลย
त उस स त र क ह थ क ट ड लन उस पर तरस न ख न
แต กษ ตร ย ขอ คน อ ม โมน ม ได เช อฟ ใน คำขอ เยฟธาห ซ ท าน ส ไป ให
त भ अम म न य क र ज न य प तह क य ब त न म न ज नक उस न कहल भ ज थ
ฝ าย เอ ล ม อาย เก า ส บ แปด ป ตาขอ ท าน ม ดม ว มอ อะไร ไม เห น
एल त अट ठ नव वर ष क थ , और उसक आ ख ध न धल पड गई थ , और उस क छ स झत न थ
ดา ว ด ก เสด จ ข น ไป ตาม คำขอ กาด ตาม ท พระ เยโฮ วาห ทร บ ญชา
स द ऊद यह व क आज ञ क अन स र ग द क वह वचन म नकर वह गय
ปากขอ ท าน กล าวโทษ ท าน เอ ไม ใช ข าพเจ า และ ร มฝ ปาก ขอ ท าน ปร กปรำ ท าน เอ
म त नह परन त त र म ह ह त झ द ष ठहर त ह और त र ह वचन त र व र द ध स क ष द त ह
แม เขา ไม อยาก จะ ปล อย และ ไม ละท แต อม ไว ใน ปากขอ เขา
और वह उस बच रख और न छ ड , वरन उस अपन त ल क ब च दब रख ,
พระเจ า จะ ทร เส ย ร อขอ เขา หร อ เม อ ความ ยาก ลำบาก มา ส เขา
जब वह स कट म पड , तब क य ईश वर उसक द ह ई स न ग ?
เขา ข ด ลำ รา ไว ใน ห น และ ตาขอ เขา เห น ขอ ประเสร ฐ ท ก อย า
वह चट ट न ख दकर न ल य बन त , और उसक आ ख क हर एक अनम ल वस त द ख ई पड त ह
การ จาม ขอ ม น ปล อย แสสว า ออก มา ตาขอ ม น เหม อน อย า แส อร ณ ร เช า
फ र उसक छ कन स उज य ल चमक उठत ह , और उसक आ ख भ र क पलक क सम न ह
ข าพระ อค เคย ได ย น ถ พระอค ด วย ห แต บ ดน ตาขอ ข าพระ อค เห น พระอ
म क न स त र सम च र स न थ , परन त अब म र आ ख त झ द खत ह
แต ก อน ท เขา จะ หาย อยาก ขณะ ท อาหาร ย อย ใน ปากขอ เขา
उनक क मन बन ह रह , उनक भ जन उनक म ह ह म थ ,