แปลของ "ซ มทำร าย" ภาษาอาหรับ:


  พจนานุกรม ไทย-ภาษาอาหรับ

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

และพ ดด งน นอร อยเสมอ .ต.พ.
وطبق الحلوى لذيذ ! وهو المطلوب .
ม นเท าก บ 12 งหมายความว า อน พ นธ อ นด บหน ง
انها تساوي 12، ما يعني ان المشتقة الاولى
เขาทำเคร องหมายายข อพ ส จน ด วยอ กษร .ต.พ. (QED)
علم نهاية البرهان بالاحرف الثلاثة QED
น นอ ะ ท ข นด วย ไง อย าพ ดเช ยว
لا تقولها لم لا
เชธ ()โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระองค ทรงเป นส วนของข าพระองค ข าพระองค กล าวว าข าพระองค จะร กษาพระวจนะของพระองค
ح ـ نصيبي الرب قلت لحفظ كلامك .
และเม อบรรดาภ เขาถ กเคล อนย าย
وإذا الجبال سي رت ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا .
แท จร งหล งจากความยากลำบากก จะม ความง าย
إن مع العسر يسرا والنبي صلى الله عليه وسلم قاسى من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم .
แท จร งหล งจากความยากลำบากก จะม ความง าย
فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة فإن مع الضيق فرج ا ، إن مع الضيق فرج ا .
และเม อพวกท านทำร าย ( ผ ใด ) พวกท านกระทำอย างทาร ณโหดร าย
وإذا بطشتم بضرب أو قتل بطشتم جبارين من غير رأفة .
ข าสาบานต อดวงดาวท อนต วในเวลากลางว น
فلا أقسم لا زائدة بالخ ن س .
ฉะน นแท จร งหล งจากความยากลำบากก จะม ความง าย
فإن مع العسر الشدة يسرا سهولة .
ฉะน นแท จร งหล งจากความยากลำบากก จะม ความง าย
فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة فإن مع الضيق فرج ا ، إن مع الضيق فرج ا .
หร อว าพวกเขาต องการท จะวางแผนร าย แต ว าบรรดาผ ปฏ เสธศร ทธาน น พวกเขาต างหากท จะถ กวางแผนร าย
أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار الندوة فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلكون فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر .
หร อว าพวกเขาต องการท จะวางแผนร าย แต ว าบรรดาผ ปฏ เสธศร ทธาน น พวกเขาต างหากท จะถ กวางแผนร าย
بل يريدون برسول الله وبالمؤمنين مكر ا ، فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم .
และแ องสะด ด พระองค ท งยามเช าและยามเย น
وسبحوه بكرة وأصيلا أول النهار وآخره .
และแท จร ง เราน นเป นผ แ องสด ด อ ลลอฮ
وإنا لنحن المسبحون المنزهون الله عما لا يليق به .
และแท จร ง เราน นเป นผ แ องสด ด อ ลลอฮ
قالت الملائكة وما منا أحد إلا له مقام في السماء معلوم ، وإنا لنحن الواقفون صفوف ا في عبادة الله وطاعته ، وإنا لنحن المنز هون الله عن كل ما لا يليق به .
แก บรรดาผ ปฏ เสธศร ทธา ม ใช เป นเร องง าย
على الكافرين غير يسير فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين في عسره .
แก บรรดาผ ปฏ เสธศร ทธา ม ใช เป นเร องง าย
فإذا ن فخ في القرن نفخة البعث والنشور ، فذلك الوقت يومئذ شديد على الكافرين ، غير سهل أن يخلصوا مما هم فيه من مناقشة الحساب وغيره من الأهوال .
และกล มทาง าย ( ผ ได ร บบ นท กด วยม อ าย ) เจ าร ได อย างไรว ากล มทาง ายค อใคร ?
وأصحاب المشأمة أي الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله ما أصحاب المشأمة تحقير لشأنهم بدخولهم النار .
และกล มทาง าย ( ผ ได ร บบ นท กด วยม อ าย ) เจ าร ได อย างไรว ากล มทาง ายค อใคร ?
فأصحاب اليمين ، أهل المنزلة العالية ، ما أعظم مكانتهم ! ! وأصحاب الشمال ، أهل المنزلة الدنيئة ، ما أسوأ حالهم ! !
มวลการสรรเสร ญในช นฟ าท งหลายและแผ นด นเป นกรรมส ทธ ของพระองค และในยามพลบค ำ และเม อพวกเจ าย างเข าส ยามบ าย
وله الحمد في السموات والأرض اعتراض ومعناه يحمده أهلهما وعشيا عطف على حين وفيه صلاة العصر وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر .
นอกจากหญ งแก คนหน งเหล ออย ในหม ผ ร งท าย
إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب .
นอกจากหญ งแก คนหน งเหล ออย ในหม ผ ร งท าย
وإن عبدنا لوط ا اصطفيناه ، فجعلناه من المرسلين ، إذ نجيناه وأهله أجمعين من العذاب ، إلا عجوز ا ه ر مة ، هي زوجته ، هلكت مع الذين هلكوا من قومها لكفرها .
และกล มทาง าย ( ผ ได ร บบ นท กด วยม อ าย ) เจ าร หร อไม ว ากล มทาง ายเป นอย างไร ?
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال .
และกล มทาง าย ( ผ ได ร บบ นท กด วยม อ าย ) เจ าร หร อไม ว ากล มทาง ายเป นอย างไร ?
وأصحاب الشمال ما أسوأ حالهم جزاءهم ! ! في ريح حارة من ح ر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم ، وماء حار يغلي ، وظل من دخان شديد السواد ، لا بارد المنزل ، ولا كريم المنظر .
ส วนบรรดาผ ปฏ เสธศร ทธาต อส ญญาณต าง ๆ ของเรา พวกเขาค อพวกฝ าย าย
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال .
ส วนบรรดาผ ปฏ เสธศร ทธาต อส ญญาณต าง ๆ ของเรา พวกเขาค อพวกฝ าย าย
والذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار .
และจากส วนหน งของกลางค นก จงส ญดต อพระองค และจงแ องสด ด พระองค ในยามกลางค นอ นยาวนาน
ومن الليل فاسجد له يعني المغرب والعشاء وسبحه ليلا طويلا صل التطوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه .
จงแ องสด ด พระนามแห งพระเจ าของเจ า ผ ทรงส งส ดย ง
سبح اسم ربك أي نزه ربك عما لا يليق به واسم زائد الأعلى صفة لربك .
และจากส วนหน งของกลางค นก จงส ญดต อพระองค และจงแ องสด ด พระองค ในยามกลางค นอ นยาวนาน
ومن الليل فاخضع لربك ، وص ل له ، وتهج د له زمن ا طويلا فيه .
และบรรดาผ ท เม อพวกเขาใช จ าย พวกเขาก ไม ส ร ยส ร าย และไม ตระหน และระหว างท งสองสภาพน น พวกเขาอย สายกลาง
والذين إذا أنفقوا على عيالهم لم يسرفوا ولم يقتروا بفتح أوله وضمه أي يضيقوا وكان إنفاقهم بين ذلك الإسراف والإقتار قواما وسطا .
ด งน น มหาบร ส ทธ ย งแด อ ลลอฮ เม อพวกเจ าย างเข าส ยามเย น และพวกเจ าย างเข าส ยามเช า
فسبحان الله أي سبحوا الله بمعنى صلوا حين تمسون أي تدخلون في المساء وفيه صلاتان المغرب والعشاء وحين تصبحون تدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح .
และบรรดาผ ท เม อพวกเขาใช จ าย พวกเขาก ไม ส ร ยส ร าย และไม ตระหน และระหว างท งสองสภาพน น พวกเขาอย สายกลาง
والذين إذا أنفقوا من أموالهم لم يتجاوزوا الحد في العطاء ، ولم يضي قوا في النفقة ، وكان إنفاقهم وسط ا بين التبذير والتضييق .
หากว าเขาม ได เป นคนหน งในหม ผ แ องสด ด แล ว
( فلولا أنه كان من المسبحين ) الذاكرين بقوله كثيرا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
และส วนหน งของกลางค น ก จงแ องสด ด พระองค และเม อยามคล องล บของหม ดวงดาว
ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا وإدبار النجوم مصدر ، أي عقب غروبها سبحه أيضا ، أو صل في الأول العشاءين ، وفي الثاني الفجر وقيل الصبح .
แท จร ง เราได ทำให ภ เขาแ องสด ด พร อมก บเขา ท งในยามพลบค ำและยามร งอร ณ
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت صلاة الضحى وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوء ها .
แท จร ง เราได ทำให ภ เขาแ องสด ด พร อมก บเขา ท งในยามพลบค ำและยามร งอร ณ
إنا سخ رنا الجبال مع داود يسب حن بتسبيحه أول النهار وآخره ، وسخرنا الطير معه مجموعة تسب ح ، وتطيع تبع ا له .
เชธ ( ) โอ ข า แต พระ เยโฮวาห พระองค ทรง เป น ส วน ของ ข าพระ องค ข าพระ องค กล าว ว า ข าพระ องค จะ ร กษา พระ วจนะ ของ พระองค
ح ـ نصيبي الرب قلت لحفظ كلامك .
สำหร บผ ท ประสงค ในหม พวกเจ าจะร ดหน า ( ไปส ความด ) หร อจะร งท าย ( เพ อกระทำความช ว )
لمن شاء منكم بدل من البشر أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإيمان أو يتأخر إلى الشر أو النار بالكفر .
อ ปมาของท งสองฝ าย ด งเช นคนตาบอดและห หนวก ก บคนมองเห นและได ย น ท งสองน จะเท าเท ยมก นหร อ พวกท านม ได ไตร ตรองหร อ ?
مثل صفة الفريقين الكفار والمؤمنين كالأعمى والأصم هذا مثل الكافر والبصير والسميع هذا مثل المؤمن هل يستويان مثلا لا أفلا تذ كرون فيه إدغام التاء في الأصل في الذال تتعظون .
พระองค ทรงเป นองค แรกและองค ส ดท าย และทรงเป ดเผยและทรงเร นล บ และพระองค เป นผ ทรงรอบร ท กส งท กอย าง
هو الأول قبل كل شيء بلا بداية والآخر بعد كل شيء بلا نهاية والظاهر بالأدلة عليه والباطن عن إدراك الحواس وهو بكل شيء عليم .
แล วร อ ลของอ ลลอฮ จ งกล าวแก พวกเขาว า ( อย าทำร าย ) อ ฐของอ ลลอฮ และ ( อย าข ดขวาง ) การด มน ำของม น
فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله أي ذروها وسقياها شربها في يومها وكان لها يوم ولهم يوم .
พระองค ทรงเป นองค แรกและองค ส ดท าย และทรงเป ดเผยและทรงเร นล บ และพระองค เป นผ ทรงรอบร ท กส งท กอย าง
هو الأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ، والظاهر الذي ليس فوقه شيء ، والباطن الذي ليس دونه شيء ، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، وهو بكل شيء عليم .
เว นแต ส งท อ ลลอฮ ทรงประสงค แท จร งพระองค ทรงรอบร ส งท เป ดเผยและส งท อนเร น
سنقرئك أيها الرسول هذا القرآن قراءة لا تنساها ، إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمها . إنه سبحانه يعلم الجهر من القول والعمل ، وما يخفى منهما .