แปลของ "เส ยสละ" ภาษาฟินแลนด์:


  พจนานุกรม ไทย-ฟินแลนด์

คำหลัก : Kensei Takezo Tarjoilija Procet Kensein

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

ฮาด ด เส โบอ ม เนบ ลล ท
Haadidissa, Seboimissa, Neballatissa,
เส ร ก นา โฮร เทราห
Serug, Naahor, Terah,
เส ไรอาห อา ซา ร ยาห เยเร ม ย
(10 3) Seraja, Asarja, Jeremia,
อา ซา ร ยาห ให กำเน ด บ ตร ช อ เส ไรอาห เส ไร อาห ให กำเน ดบ ตร ช อ เยโฮ ซา ด ก
Ja Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak.
เส ธ ร บ ตร ชาย ม คา เอลเป น ตระก ล อา เชอร
Daanin sukukunnasta Ammiel, Gemallin poika,
ท สาม แก ฮา ร ม ท ส แก เส โอ ร ม
kolmas Haarimille, neljäs Seoromille,
บ ตรชายท งหลายของค ช ช อ เส บา ฮาว ลาห ส บทา ราอามา และส บเทคา บ ตรชายท งหลายของราอามา ช อ เชบาและเดดาน
Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
คน บา ร โข ส คน ส เส รา คน เท มาห
Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset,
มน ส เส ห ก บ เอฟ ราอ ม เก ด แก โย เซ ฟใน แผ นด น อ ย ปต ซ ง นาง อา เส น ทบ ตร สาว ของ โปท เฟรา ป โรห ต เม อง โอน คลอด ให ท า น
Ja pojat, jotka syntyivät Joosefille Egyptin maassa, olivat Manasse ja Efraim nämä synnytti hänelle Aasenat, Oonin papin Poti Feran tytär.
เรอ ม อาย ได สาม ส บ สอง ป และ ให กำเน ด บ ตร ช อ เส ร ก
Kun Regu oli kolmenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Serug.
จำนวน คนใน ตระก ล มน ส เส ห เป น สาม หม น สอง พ น สอง ร อย คน
näitä Manassen sukukunnasta katselmuksessa olleita oli kolmekymmentäkaksi tuhatta kaksisataa.
เช อสาย ของ เส อ ร ใน แผ นด น เอ โดม ต อ ไป น เป น บ ตร ชาย ของ เส อ ร คน โฮ ร ชาว แผ นด น น น ค อ โลทาน โชบาล ศ เบ โอน อานาห
Mutta nämä olivat hoorilaisen Seirin pojat, sen maan alkuasukkaat Lootan, Soobal, Sibon, Ana,
อน ง โมเสส ได มอบ มรดก ให แก คน มน ส เส ห คร ง ตระก ล เป น ส วน แบ ง ท ได ก บ คน มน ส เส ห คร ง ตระก ล ตาม ครอบคร ว ของ เขา
Mooses antoi toiselle puolelle Manassen sukukuntaa maata, ja se tuli toiselle puolelle Manassen sukukuntaa, heidän suvuilleen
เส ร ก ม อาย ได สาม ส บ ป และ ให กำเน ด บ ตร ช อ นา โฮร
Kun Serug oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Naahor.
ตระก ล โย เซ ฟค อ ตระก ล มน ส เส ห ม ก ด ด บ ตร ชาย ส ส
Sebulonin sukukunnasta Gaddiel, Soodin poika,
และ เขา ยก เด น จาก ฮ ชโม เนาห และ ต ง ค าย ท โม เส โรท
Ja he lähtivät Hasmonasta ja leiriytyivät Mooserotiin.
และ เขา ยก เด น จาก โม เส โรท และ ต ง ค าย ท เบเนยา อะค น
Ja he lähtivät Mooserotista ja leiriytyivät Bene Jaakaniin.
เม อง ท ใน ถ น ท รก นดาร ค อ เบธอา ราบาห ม ด ด น เส คะ คาห
Ja erämaassa Beet Araba, Middin, Sekaka,
โอรส ของ มน ส เส ห ค อ อา โมน โอรส ของ อา โมน ค อ โย ส ยาห
tämän poika Aamon tämän poika Joosia.
ว น ท แปด กามา ล เอ ลบ ตร ชาย เปดาซ ร ประม ข ของ คน มน ส เส ห ถวาย ของ
Kahdeksantena päivänä Manassen jälkeläisten ruhtinas Gamliel, Pedasurin poika
บ ตร ชาย ของ นา ด บ ช อ เสเลด และอ ปปาอ ม แต เส เลดได ส นช พ ไม ม บ ตร
Ja Naadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Ja Seled kuoli lapsetonna.
พระ เยโฮ วาห ตร ส ก บ มน ส เส ห และ ประชาชน ของ พระองค แต เขา ท งหลาย ไม ฟ ง
Ja Herra puhui Manasselle ja hänen kansallensa, mutta he eivät kuunnelleet.
ภรรยา ของ เอ เส เค ยลเส ย ช ว ต พระ วจนะ ของ พระ เยโฮ วาห มาย ง ข าพเจ า อ ก ว า
Ja minulle tuli tämä Herran sana
นาง เอ อม ม อ หย บ หล ก เต นท ข าง ม อขวา ของ นาง ฉวย ตะล มพ ก นาง ตอก ส เส รา เข าท หน ง นาง บ ศ รษะ ของ ส เส รา นาง ต ทะล ขม บ ของ เขา
Hän ojensi kätensä ottamaan vaarnaa, oikean kätensä työvasaraa ja hän iski Siiseraa, löi murskaksi hänen päänsä, musersi ja lävisti hänen ohimonsa.
บ ตร ชาย ของ โย เซ ฟตามค รอบ คร ว ของ เขา ค อ มน ส เส ห และ เอฟ ราอ ม
Joosefin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat Manasse ja Efraim.
ภ เขา เส อ ร จะ เป น ท ร าง เปล า พระ วจนะ ของ พระ เยโฮ วาห มาย ง ข าพเจ า อ ก ว า
Minulle tuli tämä Herran sana
ฝ าย นาง อา ดาห คลอด บ ตร ให เอ ซาว ช อ เอ ล ฟ ส นาง บา เส ม ทคลอด บ ตร ช อเรอ เอล
Aada synnytti Eesaulle Elifaan, ja Baasemat synnytti Reguelin.
และ เส ก บ ให กำเน ด บ ตร ช อ ยาอ ร ผ ม ห วเม อง ย ส บ สาม ห วเม อง ใน แผ นด น ก เลอาด
Ja Segubille syntyi Jaair tällä oli kaksikymmentä kolme kaupunkia Gileadin maassa.
ล ก หลาน ของ โย เซฟ ค อ คน มน ส เส ห และ คน เอฟ ราอ ม ได ร บ มรดก ของ เขา
Joosefilaiset, Manasse ja Efraim, saivat perintöosakseen tämän
ดวง ดาว ก ส รบ จาก สวรรค จาก ว ถ ของ ม น ม น ท งหลาย รบ ก บ ส เส รา
Tähdet taivaalta kävivät sotaa, radoiltaan ne sotivat Siiseraa vastaan.
บ ตร ชาย ของ เคน ส ค อ โอ ทน เอล และ เส ไรอาห และ บ ตร ชาย ของ โอ ทน เอล ค อ ฮาธาท
Ja Kenaan pojat olivat Otniel ja Seraja. Ja Otnielin pojat olivat Hatat.
โยเอล เยฮ บ ตร ชาย โย ช บ ยาห ผ เป น บ ตร ชาย เส ไรอาห ผ เป น บ ตร ชาย อา ส เอล
Jooel, Jeehu, Joosibjan poika, joka oli Serajan poika, joka Asielin poika
ม แต คน อา เชอร มน ส เส ห และ เศบ ล น บาง คน ท ถ อมต ว และ มาย ง เยร ซา เล ม
Kuitenkin Asserista, Manassesta ja Sebulonista muutamat nöyrtyivät ja tulivat Jerusalemiin.
ท อย อาศ ย ของ พวก เขา เร ม จาก เม อง เม ชา ไป ทาง เส ฟาร เท อก เขา ทาง ท ศ ตะว นออก
Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti.
อา ทาโร ท ด โบ น ยาเซอร น มราห เฮ ช โบ น เอเลอาเลห เส บาม เนโบ และ เบโอ น
Atarot, Diibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Elale, Sebam, Nebo ja Beon,
ด งน น คน อ ส รา เอลจ ง ยก เด น จาก รา เม เส ส และ ต ง ค าย ท ส คค ท
Niin israelilaiset lähtivät Ramseksesta ja leiriytyivät Sukkotiin.
( หนทาง จาก โฮ เรบตาม ทาง ภ เขา เส อ ร จนถ ง คา เดช บา ร เน ยน น เป น ทาง เด น ส บ เอ ด ว น )
Hoorebista on yksitoista päivänmatkaa, Seirin vuoriston tietä, Kaades Barneaan.
แล ว โย ช วา พ ด ก บ คน ร เบน คน กาด และ คน ตระก ล มน ส เส ห คร ง หน ง ว า
Mutta ruubenilaisille, gaadilaisille ja toiselle puolelle Manassen sukukuntaa Joosua sanoi näin
จาก คน ฮา ช ม ม ม ทเธ น ย ม ทธ ตตาห ศาบาด เอ ล เฟเลท เยเร ม ย มน ส เส ห และ ช เม อ
Haasumin jälkeläisiä Mattenai, Mattatta, Saabad, Elifelet, Jeremai, Manasse ja Siimei
ประช ด ก บ เขตแดน ของ มน ส เส ห จาก ด าน ตะว นออก ไป ถ ง ด าน ตะว นตก เป น ส วน ของ คน เอฟ ราอ ม
Manassen alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti Efraim, yksi osa.
พวก ย วคน หน ง ช อ เส วา เป น ป โรห ต ใหญ ม บ ตร ชาย เจ ด คน ซ ง ได กระทำ อย าง น น
Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös erään juutalaisen ylipapin, Skeuaan, seitsemän poikaa
ชาว โฮ ร ท ภ เขา เส อ ร ซ ง เป น ของ พวก เขา จนถ ง เม อง เอ ลปาราน ซ ง อย ใกล ถ น ท รก นดาร
ja hoorilaiset heidän vuoristossaan, Seirissä, aina Eel Paaraniin asti, joka on erämaan laidassa.
และ โมเสส ยก ก เลอาด ให แก มา ค ร บ ตร ชาย มน ส เส ห และ เขา ก เข า ต ง อย ใน เม อง น น
Ja Mooses antoi Gileadin Maakirille, Manassen pojalle, ja hän asettui sinne.
โย เอ ลบ ตร ชาย ศ คร เป น ผ ด แล เขา ท งหลาย และ เหน อ เม อง น น ย ดาห บ ตร ชาย เส น อาห เป น ท สอง
Jooel, Sikrin poika, oli heidän päällysmiehenään ja Juuda, Senuan poika, toisena kaupunginpäällikkönä.
ไม เห น ผ ใด กล บ มาส ร ร เส ร ญ พระเจ า เว น ไว แต คน ต าง ชาต คน น
Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?