แปลของ "จะสามารถเปล ยนว นท จองได หร อไม " ภาษาฟินแลนด์:


  พจนานุกรม ไทย-ฟินแลนด์

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

กษ ตร ย ซา โลม อ นท รง ใช คน ให นำ ฮ รามมาจาก เม อง ไท ระ
Ja kuningas Salomo lähetti noutamaan Hiiramin Tyyrosta.
ซา โลม อ นท รง ครอบครอง ใน กร ง เยร ซา เล ม เหน อ อ ส รา เอลท ง ปวง ส ส บ ป
Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia neljäkymmentä vuotta.
ซา โลม อ นท รง ทำ เคร อง ใช ท งส น น เป น จำนวน มาก จ ง ม ได หา น ำหน ก ของ ทองเหล อง
Ja Salomo teetti kaikkia näitä kaluja ylen paljon, sillä vasken painoa ei määrätty.
เพ อ ท าน จะ ได ร แน นอน อ น เก ยว ก บ เร องราว เหล า น น ซ ง ม ผ แจ ง ให ท า นท ราบ แล ว
että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu.
ข าพเจ า อยาก จะ ขอ ให ท า นท น ฟ ง ความ เขลา ของ ข าพเจ า ส ก หน อย หน ง และ ให ทน ก บ ข าพเจ า จร งๆ
Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin.
กษ ตร ย ซา โลม อ นท รง สร าง โล ใหญ สอง ร อย อ น ด วย ทองคำ ท บ โล อ น หน ง ใช ทองคำ หก ร อยเชเขล
Ja kuningas Salomo teetti pakotetusta kullasta kaksisataa suurta kilpeä ja käytti jokaiseen kilpeen kuusisataa sekeliä kultaa
และ เวลา ท ซา โลม อ นท รง ครอบครอง ใน เยร ซา เล ม เหน อ อ ส รา เอลท ง ส น น น เป น ส ส บ ป
Ja aika, minkä Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia, oli neljäkymmentä vuotta.
ท าน ท งหลาย จำ ไม ได หร อ ว า เม อ ข าพเจ า ย ง อย ก บ ท าน ข าพเจ า ได บอก เร อง น ให ท า นท ราบ แล ว
Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille?
กษ ตร ย ซา โลม อ นท รง สร าง โล ใหญ สอง ร อย อ น ด วย ทองคำ ท บ โล อ น หน ง ใช ทองคำ ท บ หก ร อยเชเขล
Ja kuningas Salomo teetti kaksisataa suurta kilpeä pakotetusta kullasta ja käytti jokaiseen kilpeen kuusisataa sekeliä pakotettua kultaa
ซา โลม อ นท รง หา ได ช ง เคร อง ใช ท งหมด น ไม เพราะว า ม มาก ด วย ก น จ ง ม ได หา น ำหน ก ของ ทองเหล อง
Ja Salomo jätti kaikki kalut punnitsematta, koska niitä oli ylen paljon vasken painoa ei määrätty.
แล ว ซา โลม อ นท รง ถวาย เคร อง เผา บ ชา แด พระ เยโฮ วาห บน แท น บ ชา ของ พระ เยโฮวาห ซ ง พระองค ทรง สร าง ไว ท หน าม ข
Siihen aikaan Salomo uhrasi polttouhreja Herralle Herran alttarilla, jonka hän oli rakentanut eteisen eteen.
เพราะ ซา โลม อ นท รง ดำเน น ตาม พระ อ ชโทเรท พระ แม เจ า ของ คน ไซ ดอน และ ตาม พระ ม ลโคม ส ง ท น า สะอ ดสะเอ ยน ของ คน อ ม โมน
Niin Salomo lähti seuraamaan Astartea, siidonilaisten jumalatarta, ja Milkomia, ammonilais iljetystä.
และ ซา โลม อ นท รง บ ข าง ใน พระ น เวศ ด วย ทองคำ บร ส ทธ และ พระองค ทรง ลาก โซ ทองคำ ข าม ข าง หน า ห อง หล ง และ บ ด วย ทองคำ
Ja Salomo päällysti temppelin sisäpuolelta puhtaalla kullalla. Ja hän sulki kultavitjoilla kaikkeinpyhimmän, jonka oli päällystänyt kullalla.
กษ ตร ย ซา โลม อ นท รง สร าง กอง เร อ กำป น ท เอ ซ โอน เก เบอร ซ ง อย ใกล เอ โลท บน ฝ ง ทะเล แดง ใน แผ นด น เอ โดม
Kuningas Salomo rakensi myös laivaston Esjon Geberissä, joka on lähellä Eelatia Kaislameren rannalla Edomin maassa.
และ โย ฮา น นให กำเน ดบ ตร ช อ อา ซา ร ยาห ( ท าน น แหละ ท ทำ หน าท ป โรห ต อย ใน พระ ว หาร ซ ง ซา โลม อ นท รง สร าง ใน เยร ซา เล ม )
Ja Joohananille syntyi Asarja, hän joka toimitti papinvirkaa temppelissä, jonka Salomo rakennutti Jerusalemiin.
พวก กรรมกร เพ อ สร าง พระ ว หาร กษ ตร ย ซา โลม อ นท รง เกณฑ แรงงาน จาก ชน อ ส รา เอลท ง ปวง คน ท ถ ก เกณฑ แรง น บ ได สาม หม น คน
Ja kuningas Salomo otti verotyöläisiä koko Israelista, ja verotyöläisiä oli kolmekymmentä tuhatta miestä.
การ พรรณนา ถ ง พระ ว หาร พระ น เวศ ซ ง กษ ตร ย ซา โลม อ นท รง สร าง สำหร บ พระ เยโฮ วาห น น ยาว หก ส บ ศอก กว าง ย ส บ ศอก และ ส ง สาม ส บ ศอก
Temppeli, jonka kuningas Salomo Herralle rakensi, oli kuuttakymmentä kyynärää pitkä, kahtakymmentä kyynärää leveä ja kolmeakymmentä kyynärää korkea.
ต อ ไป น เป น สาเหต ท ท าน ยกม อ ข น ต อส กษ ตร ย ค อ ซา โลม อ นท รง สร าง ป อมม ลโล และ อ ด ช อง กำแพง นคร ของ ดา ว ด ราช บ ดา ของ พระองค
Hän joutui kohottamaan kätensä kuningasta vastaan seuraavalla tavalla. Salomo rakensi Milloa ja sulki siten aukon isänsä Daavidin kaupungissa.
จง ไป หา คน เลว ซ ง เป น ป โรห ต และ ไป หา ผ พ พากษา ประจำการ ใน สม ย น น ท าน จง ปร กษา หาร อ ก บ เขา และ เขา จะ ช แจง ให ท า นท ราบ ถ ง คำ ต ดส น
ja mene leeviläisten pappien luo ja sen luo, joka siihen aikaan on tuomarina kysy heiltä, ja he ilmoittavat sinulle tuomion.
ซา โลม อ นท รง กล าว ก บ ช มน มชน ( 1 พกษ 8 12 21 ) แล ว ซา โลม อ น ตร ส ว า พระ เยโฮ วาห ได ตร ส ว า พระองค จะ ประท บ ใน ความ ม ด ท บ
Silloin Salomo sanoi Herra on sanonut tahtovansa asua pimeässä.
และ ซา โลม อ นท รง กำหนด ให เจ ด หม น คน เป น คน ขน ของ และ ให แปด หม น คน สก ด ห น ท ถ น เท อกเขา และ ให คน สาม พ น หก ร อย คน ด แล เขา ท งหลาย
Ja Salomo määräsi seitsemänkymmentä tuhatta miestä taakankantajiksi ja kahdeksankymmentä tuhatta miestä kivenhakkaajiksi vuoristoon ja niille kolmetuhatta kuusisataa työnjohtajaa.