แปลของ "เง นเด อน" ภาษาเบงกาลี:


  พจนานุกรม ไทย-ประเทศบังคลาเทศ

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

และม นกลายเป นผ ยผงปล วว อน
অত পর ত হয় য ব উৎক ষ প ত ধ ল কণ
และม นกลายเป นผ ยผงปล วว อน
ফল ত হয় য ব ব ক ষ প ত ধ ল কণ ,
อย ในลมร อน และน ำกำล งเด อด
ত র থ কব প রখর ব ষ প এব উত তপ ত প ন ত ,
อย ในลมร อน และน ำกำล งเด อด
উত তপ ত ব ত স ও ফ টন ত প ন ত ,
เช นการเด อดพล านของน ำร อน
য মন ফ ট প ন
( ค อ ) กล มชนจากร นก อน
ত দ র একদল হব প র ববর ত দ র মধ য থ ক
เราม ได ทำลายชนชาต ร นก อน ๆ ดอกหร อ ?
আম ক প র ববর ত দ রক ধ ব স কর ন ?
เช นการเด อดพล านของน ำร อน
ফ টন ত প ন র টগবগ কর র মত
( ค อ ) กล มชนจากร นก อน
প রথমক ল নদ র থ ক অধ ক স খ য য় ,
เราม ได ทำลายชนชาต ร นก อน ๆ ดอกหร อ ?
আমর ক প র ববর ত দ র ন ধন কর ন ?
และจงยำเกรงผ ซ งบ งเก ดพวกท าน และประชาชาต สม ยก อน
ভয় কর ত ক , য ন ত ম দ রক এব ত ম দ র প র ববর ত ল ক সম প রদ য়ক স ষ ট কর ছ ন
เป นกล มชนจำนวนมาก จากชนร นก อน
ত র একদল প র ববর ত দ র মধ য থ ক
และบรรดาภ เขาจะเป นเช นขนส ตว ท ปล วว อน
এব পর বতসম হ হব রঙ গ ন পশম র মত ,
และเราได ทำให การนอนของพวกเจ าเป นการพ กผ อน
ত ম দ র ন দ র ক কর ছ ক ল ন ত দ রক র ,
และบรรดาภ เขาจะเป นเช นขนส ตว ท ปล วว อน
এব পর বতম ল হব ধ ন ত রঙ গ ন পশম র মত
และจากความช วร ายของบรรดาผ เสกเป าในปมเง อน
গ রন থ ত ফ ৎক র দ য় জ দ ক র ন দ র অন ষ ট থ ক
และจงยำเกรงผ ซ งบ งเก ดพวกท าน และประชาชาต สม ยก อน
''আর ভয় ভক ত কর ত ক য ন ত ম দ র স ষ ট কর ছ ন এব প র ববর ত ল কদ রও
เป นกล มชนจำนวนมาก จากชนร นก อน
প রথমক ল নদ র থ ক অধ ক স খ য য় ,
และบรรดาภ เขาจะเป นเช นขนส ตว ท ปล วว อน
আর প হ ড়গ ল হব উল র মত ,
และเราได ทำให การนอนของพวกเจ าเป นการพ กผ อน
আর ত ম দ র ঘ মক কর ছ ব শ র ম ,
และบรรดาภ เขาจะเป นเช นขนส ตว ท ปล วว อน
আর প হ ড়গ ল হয় য ব ধ ন পশম র মত
และจากความช วร ายของบรรดาผ เสกเป าในปมเง อน
''আর গ থন ত ফ ৎক র ণ দ র অন ষ ট থ ক ,
และญ นน น เราได สร างม นมาก อนจากไฟของลมร อน
এব জ নক এর আগ ল এর আগ ন র দ ব র স জ ত কর ছ
ด วยต วของพวกท านเอง และบรรพบ ร ษของพวกท านแต กาลก อน
ত মর এব ত ম দ র প র ববর ত প ত প র ষ র ?
และแท จร งพระองค ทรงทำลายพวกอ าดร นก อน
ত ন ই প রথম আদ সম প রদ য়ক ধ ব স কর ছ ন ,
และญ นน น เราได สร างม นมาก อนจากไฟของลมร อน
আর আমর এর আগ জ ন স ষ ট কর ছ প রখর আগ ন দ য়
ด วยต วของพวกท านเอง และบรรพบ ร ษของพวกท านแต กาลก อน
''ত মর ও ত ম দ র প র বগ ম প ত প র ষর ?
และแท จร งพระองค ทรงทำลายพวกอ าดร นก อน
আর এই য , ত ন ই ধ ব স কর ছ ল ন প র চ নক ল র ' আদ জ ত ক ,
แล วบรรพบ ร ษของพวกเราร นก อน ๆ น นด วยหร อ ?
আম দ র প ত প র ষগণও ক ?
แล วบรรพบ ร ษของพวกเราร นก อน ๆ น นด วยหร อ ?
''আর ক প র ক ল র আম দ র প ত প র ষর ও?
โอ ความว บ ต แก ฉ น ! หากฉ นไม คบคนน นเป นเพ อน
হ য় আম র দ র ভ গ য , আম যদ অম কক বন ধ র প গ রহণ ন করত ম
ขอสาบานต อลมท พ ด ( ฝ นให ) กระจ ดกระจายอย างปล วว อน
কসম ঝঞ ঝ ব য় র
น ค อผ ต กเต อนท มาจากปวงผ ต กเต อนร นก อน
অত ত র সতর কক র দ র মধ য স ও একজন সতর কক র
เพ อให ความค นเคยแก พวกเขาในการเด นทางในฤด หนาว ( ไปเยเมน ) และฤด ร อน ( ไปชาม )
আসক ত র ক রণ ত দ র শ ত ও গ র ষ মক ল ন সফর র
โอ ความว บ ต แก ฉ น ! หากฉ นไม คบคนน นเป นเพ อน
''হ য়! ক আফস স! আম যদ এমন একজনক বন ধ র প গ রহণ ন করত ম!
ขอสาบานต อลมท พ ด ( ฝ นให ) กระจ ดกระจายอย างปล วว อน
ভ ব ব ক ষ পক র দ র ব ক ষ প র কথ ,
น ค อผ ต กเต อนท มาจากปวงผ ต กเต อนร นก อน
প র চ নক ল র সতর কক র দ র মধ য থ ক ইন হচ ছ ন একজন সতর কক র
เพ อให ความค นเคยแก พวกเขาในการเด นทางในฤด หนาว ( ไปเยเมน ) และฤด ร อน ( ไปชาม )
শ তক ল ন ও গ র ক ল ন ব দ শয ত র য় ত দ র ন র পত ত র জন য
โดยแน นอน เราได ถ กส ญญาในเร องน มาก อน ท งเราและบรรพบ ร ษของเรา เร องน ม ใช อะไรอ น นอกจากเป นน ทานโกหกสม ยก อน
এই ওয় দ প র প ত হয় ছ আমর এব প র ব থ ক ই আম দ র ব প দ দ র এট ত প র ববর ত দ র উপকথ ব ক ছ নয়
โดยแน นอน เราได ถ กส ญญาในเร องน มาก อน ท งเราและบรรพบ ร ษของเรา เร องน ม ใช อะไรอ น นอกจากเป นน ทานโกหกสม ยก อน
''অবশ যই ইত প র ব এট আম দ র ওয় দ কর হয় ছ ল আম দ র আর আগ রক ল আম দ র প ত প র ষদ রও, ন সন দ হ এট স ক ল র উপকথ ব ত নয়!
อ ลลอฮ ค อพระเจ าของพวกท านและพระเจ าของบรรพบ ร ษของพวกท านแต เก าก อน
য ন আল ল হ ত ম দ র প লনকর ত এব ত ম দ র প র বপ র ষদ র প লনকর ত ?
ว นท มน ษย จะเป นเช นแมลงเม าท กระจายว อน
য দ ন ম ন ষ হব ব ক ষ প ত পত গ র মত
อ ลลอฮ ค อพระเจ าของพวกท านและพระเจ าของบรรพบ ร ษของพวกท านแต เก าก อน
আল ল হ ক ত ম দ র প রভ এব প র বক ল ন ত ম দ র প ত প র ষদ রও প রভ ?
ว นท มน ษย จะเป นเช นแมลงเม าท กระจายว อน
স ইদ ন ম ন ষর হব ব ক ষ প ত পঙ গপ ল র মত ,
และเราได ทำลายพวกอ าด และพวกษะม ด และชาวบ อน ำ และชนชาต อ กมากมายระหว างน น
আম ধ ব স কর ছ আদ , স ম দ , কপব স এব ত দ র মধ যবর ত অন ক সম প রদ য়ক