แปลของ "เซนต จอห นส " ภาษาบัลแกเรีย:


  พจนานุกรม ไทย-บัลแกเรีย

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

นส. น เรโนะ ...
Госпожица Нирено...
นส. เซย โกะ...
Гца Саеко...
บายค ณแม นส.จ ะ บ ายบายหน
Довиждане, мамче.
ฉ นช อ นส.จ น แฮม ลต นค ะ
Мис Джийн Хамилтън.
( ค อ ) บรรดาผ แบ งแยกอ ลก รอานเป นส วน ๆ
които сториха на части Корана .
หร อว าพวกเขาม ห นส วนก บอ ลลอฮ ก จงให พวกเขานำห นส วนเหล าน นของพวกเขามา ถ าหากพวกเขาส ตย จร ง
Или имат съдружници ? Да доведат своите съдружници ако говорят истината
ด งน นส วนเด กกำพร าเจ าอย าข มข
Тъй че не огорчавай сирака !
แล วเราได พล กกล บส วนบนของม นเป นส วนล าง และได ให ห นจากนรกหล นลงมาท บพวกเขา
И преобърнахме селището надолу , и изсипахме над тях порой камъни от глина .
และในทร พย สมบ ต ของพวกเขาจ ดไว เป นส วนของผ เอ ยขอ และผ ไม เอ ยขอ
и в техните имоти имаше дял за просяка и нуждаещия се .
เจ าค ดหร อว า ชาวถ ำและแผ นจาร ก เป นส วนหน งจากส ญญาณมห ศจรรย ของเรากระน นหร อ ?
Нима смяташ , че историята на хората от пещерата и ар Раким е някакво чудо сред Нашите знамения ?
ฉะน น ผ ใดท ให เก ยรต แก พระบ ญญ ต ของอ ลลอฮ แท จร งม นเป นส วนหน งแห งการยำเกรงของจ ตใจ
Така е ! А който зачита обредите на Аллах , това е от набожността на сърцата .
พวกเขา จะให ส งท บ งเก ดอ นใดม ห นส วน ( ก บพระองค ) ท ง ๆ ท พวกม นถ กบ งเก ดข น กระน นหร อ ?
Нима съдружават с Него такива , които нищо не творят , а самите те са сътворени ?
และเราได ช แจงแก มน ษย ในอ ลกร อานน แต ละต วอย าง แต มน ษย น นชอบโต เถ ยงในเร องต างๆ เป นส วนใหญ
И вече разяснихме за хората всякакви примери в този Коран . Но най много от всичко друго човек оспорва .