แปลของ "ป ด" ภาษานอร์เวย์:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

.จ..?
PMS?
..สอย ตรงน นนะ
868) 963)
แต ในร านเราม แค เหล าก บแอสไพร นเท าน น .. ..
Alt... alt... alt vi har her, er brennevin og aspirin.
และไไหนมาล ะเน ย ..
Hei, skatten min.
น องสาวของเธอห หนวกหร อไง ..
Er din søstere døve? Nei.
.ล.
P.S.
เฮ ย น นเ
Der er det.
ร างกายผมย งกะเ.
E det hva du har å falle tilbake på?
..ส ง นเหรอ ห อ
957) Har hun to for en rabatten enda?
ขอโทษนะ ..ส ง นเหรอ
868) Gi Francesca nummeret ditt 962) så tar vi kontakt med deg.
ม นเก ข นอ กแล ว ..สโทรมา พวกเขา วนแจ งมา
Marie, jeg er her.
หร อแม แต จอร จ .
Jeg vil ikke høre på slik skittenprat.
หย .. !
Stans!
จ ตใจเขาเ นทาสม นถ ง 500
l 500 år forgiftet den sinnet hans.
อย .ไหนแล วนายน ?
Hvilken klasse går du i?
และก หว งว าจะจบ .โท านน ว ะ
Og jeg håper jeg kommer inn på MIT neste høst.
ม นแอบชอบม งต งแต อย .2
Hun har vært forelsket i deg helt siden hun var åtte år.
ร. .ภ
Han skal gå runden.
เอกสารน ถ กส งมาจาก..สใช ไหม
957) Hva ser det ut som?
ฉ นว าเราค ยก นแล วเร อง ต ว
Jeg trodde vi hadde diskutert Pordet.
แม ว าเราจะเล กค ยก นต งแต .5
Du sluttet å snakke til meg i 5.
นายต องโทรหา..ส.
Svogeren min fortjener ikke å dø på grunn av dette.
๔เหม อนม นไ อะไรไหร อเล า
Ser det ut som de tok noe?
เธอจะไร อะไรเร อง.จ..?
Hva vet du om PMS?
.. ามเข า วยเหล กไว ท งว นท งค น
Ikke samtidig, naturligvis.
Im sorry, maam.
Jeg håper du kommer til helvete!
ช นอย . 4 ม แฟนแล ว
Jeg går i 4. klasse, jeg har en kjæreste.
ร..ภ. ง นเหรอ?
Nattevakt?
หน ชงเหล าเ นต งแต อย .1 แล ว
Møt opp i morgen klokken seks. Les denne boka.
น ม นเหม อนเ.1 เลยนะเน ย
Det føles akkurat ut som første klasse igjen.
นายฏ บ ต หน าท ก นอย ง นเหรอ อย างเช น..สฏ บ ต หน าท ใช ไหม
jeg ser ingenting. det passer dårlig. 962)
ท กอย างท ตกไถ ง..ส เร องน โ งไท ว
956) Akkurat nå er du Fredo.
เห นไหม ฉ นม ญหาก บเส ยง แม จะร องเ นเพลง
Jeg håper Deres Majesteter er tilfredse med resultatet?
.ห.ส.อ
POTUS.
ฉ นทำไม ไ ๆ ฉ นเ นคนในครอบคร วของ..ส
Bare gi meg en time til...
คาฟ ()จ ตใจของข าพระองค อ อนระโหยคอยความรอของพระองค แต ข าพระองค หว งในพระวจนะของพระองค
Min sjel vansmekter av lengsel efter din frelse jeg venter på ditt ord.
... เ นข นน ท.. ทางซ ายม อ
Til venstre der borte.
ซา ()โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระองค ชอบธรรมและคำต ส นของพระองค ก ถ กต อง
Du er rettferdig, Herre, og dine dommer er rettvise.
พวกเราอยากหา ร..ภ. คนใหม มาแทน
De viI erstatte oss med én ny vakt.
โรงงานจ ส งสารเคม ทางใต ของเม อง พวกเขาม ร ..
De har vakter, overvåkning og ståldører.
และ .ล. นายน าจะมาคนเ ยว ฉ นมาคนเ ยว
Gjør hva du vil med meg, men min kone og datter de...
เร องน นผมเข าใจ แต ทาง..ส เข ามาเก ยวข องอะไร วยก บเร องน
869) men nevøen din er involvert
อย าให ..ส สอบากคำ ท ค ณพ ใช อย างท ผมค ไหม
869) Men la ham ikke snakke 963) med narkotikapolitiet.
ออกมาเ ยวน นะ ไม ง นฉ นจะเร ยกร..ภ. วย!
Jeg burde ikke ha spurt. Hei!
เบร ระกวงานว ทยาศาสตร .2 ใช ม ย บ บอย
Så Brady vinner en vitenskapspris.