แปลของ "เจ าช " ภาษาตุรกี:


  พจนานุกรม ไทย-ตุรกี

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

เจ.
?
ผม, เจ.
Ben J. Hicks.
จอห น เจ
John J.
เจ.ด .
J.D.
เจ.ด .
J.D.!
เพ อนคนไหน เจ.
Aman Tanrım.
เฮ เจ!
Bak, J!
เอ ม เจ
MJ.
เอล เจ
L.J.!
เอล เจ
L.J.
เจ. _BAR_ แจ ค ค อ เจ.
Jack, J.J. mi!
เจ.อาร . เจ.อาร ., ป ดซะ แล วไปนอน
J.R! Junior, kapat şunu ve uyu!
เจ วอล คเกอร น กเศรษฐศาสตร ชอบพ ดถ ง
Jay Walker Bilirsin, ekonomistler çok sevdiği bir şey varsa o da piyango bileti alan insanların aptallığıdır.
คร บ ค ณบ เจ... .
Ne zaman açıyoruz?
เจ พ ดถ ก
Ve kendimi iyi hissettiren birine sahibim.
. ห บปากไปเลย บ เจ!
İşte orada.
เย ยมเพ อนห อง 6 เจ
6J'deki arkadaşlarıma.
เกษ ยณแบบเปร ยงปร างเลย อ .เจ.
Emekli olmadan önce ses getirmek istemez misiniz?
เจ.ด . ค ณก บเรนน ไปนำน กโทษท น และค มก นเขาไปจนถ งทางออก
J.D., sen ve Rain tutukluya burada hakim olun. Ve çıkışın güvenliğini sağlayın
เจ.ด .,เราเจอผ รอดช ว ต!
J.D., burada bir sağ kalan var!
เจ.ด .,ไม !
J.D., Hayır!
ท โอ เจ?
1aHFF Kazasker
พร งน พ ออยากให เราเป นเด กด นะ, เจ.อาร .
Babamız yarın bizden iyi iş çıkarmamızı bekliyor, J.R.
ระว งหน อยนะ เจ.อาร .
O tüfekle dikkatli ol, J.R.
เจ.อาร .,แล วท แกจะร อง
J.R, söylemek üzere olduğun her ne ise biz daha duymadık bile!
แกร ว าอะไรน , เจ.อาร
Bu ne demek biliyor musun, J.R?
เจ เจเจ
Jane. Jane.
เอล เจ ร บหน อย
L.J., acele et!
เอล เจ นายก ล กล บส น ข
L.J., seni serseri, hergele!
ข นรถมา, ข นรถ เจ.อาร . นายได ย นม ย, เจ.อาร .
Arabaya! J.R! Onları duyuyor musun, J.R?
บ .เจ. เป นหน งในอด ตเพ อนผ ต องข งหลายคน ท ม แผมการใหญ ในอนาคต
B.J., hapishanedeki çok sayıda arkadaşımdan biriydi ve gelecek için büyük planları vardı.
ไมเค ล เจ. เนลส น จากโรงภาพยนต ว ทยาศาสตร ล ล บ
Mystery Science Theater'dan Michael J. Nelson
เป นเร องราวของว ศวกรคนหน งจาก เจ อาร เวสต
Bu J.R West'teki bir mühendis ile ilgili bir hikâye.
โดยผ ว าฯ ว ลเล ยม เจ เลอเพโทเมน...
bana verilen yetkiye dayanarak...
เจ เอ ดการ ฮ เวอร ? ถ กต องแล ว
J. Edgar Hoover mı?
สว สด , บ เจ. เจอก นพร งน คร บ.
Peki, yemeğe nereye gidiyoruz?
เจ.ด .,เอาน งน ออกไปจากต วฉ น ก อนท ฉ นจะฆ าน งโง น
J.D., onu üzerimden al yoksa kıçını bıçaklayacam!
หล อนก ดฉ น,เจ.ด . หล อนก นช นเน อฉ น
Beni ısırdı. Benden kocaman bir parça aldı.
ล ยอง เจ ม ข าวฉาวอ กแล ว
Lee Youngjae'nin yeni skandalı.
ล ยอง เจ อย ไหน
Lee Youngjae nerede?
ท .โอ.เจ.เหรอ?
T.O.J?
ทำซ แกร ว าอะไรน , เจ.อาร .
Bir şeyler yapın! O radyonun ne olduğunu biliyor musun, J.R?
เจ.อาร . เอาน า ไปเหอะ
J.R, gidelim haydi!
ม ไฟแช คม น เจ.อาร . ม
Hey, ateşin var mı J.R?
ฉ นร ฉ นเคยเห นค ณท ไหน ใช เจ.
Onu gördüğümü biliyordum. Bu J.J.!