แปลของ "ท ซ ม" ภาษาตุรกี:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

..
Ha?
..
Haydi!
! ..
Hayır!
.. .. ..
Hayir, hayir, hayir, hayir. Canavvar , hakiki Iskandinav dilindeki telaffuzudur cannavar da ona daha yakindir.
...
T!
ต องการ จะประณาคนบางคน งคนน นก อค อค ณ
Birini suçlayacaksak, o sen olursun.
างยาวโฟก สเ ยบเ ากล องระบบ 35 . .
35mm eşdeğer odak uzunluğu
เราต องเข าไปข างใน
Onlar lanetli. İçeri girmeliyiz.
ฝน ... โโห!
Rain çıldırdı!
และพ ดด งน นอร อยเส.ต.พ.
Ve puding pek leziz.
. ค.
Oca
อล ถา
Alice sordu.
.ต น
Ortaokul.
.. นเป นอ บ ต เหต .
O bir kazaydı.
.. งหายควาว าไง?
Sen ne diyorsun be?
.. ไ ค ะ.
Hayır.
อยากค ย ยล ะ
Konuşmak ister misin? Hayır.
ช น .
Lise mi?
แล วหายควาว าย งง ย ว าน องสาวช นเป นน งสำส อนน ะ ...
Kız kardeşlerimin orospu olduğunu mu demek istiyorsun? Hayır, hayır.
...
Üzgünüm.
. . SpinBox parameter unit
mmDouble numbers. SpinBox parameter unit
รายงานแค ของหาย เป นป น 9 ..
Sonra görüşürüz.
ค ณ .
Bay Todd.
.5 งานโรงเร ยน .5 งานโรงเร ยนฉ นจะตาหลอกตาหลอนนายจนช วล กช วหลาน!
11. sınıf, okul festivali 11. sınıf, okul festivali Torununun torununa kadar seni lanetleyeceğim!
9 ..ก บ .45เอ
9 mm.
เขาำเคร องหาย ายข อพ ส จน ด วยอ กษร .ต.พ. (QED)
İspatın sonuna QED yazarmış.
น นอ ะ ข นด วย ไง อย าพ ดเช ยว
Z'yle başlayanı. Bunu söyleme. Neden peki?
. ค. February
OcaFebruary
นอกจาก งหดน เธอใส ลงในชา กำหนดอาจจะ และสำหร บ งห
Bütün bunlara ek olarak, o bir kase indirdi muhtemelen bir kez ve herkes için belirlenen
เหต ผล ำไช วง .ปลายของฉ นถ งสดใสน ะเหรอ
Lise dönemimin parlaması
ฉ นได นการศ กษาหล งจบ .ปลาย
Lise'deyken tam burs kazanmıştım.
'อะไรค อ'อล ถา
'Ne oldu?' Alice sordu.
ฉ นเข า .พาร งได แล ว
Ben Parang Üniversitesine kabul edildim.
หก . หว งว าค ณจะไ ได ออก
Keşke gitmeseydiniz.
ส.บ..
Gidelim. 3 dakikamız var.
ไปต อโ .เพน ลวาเน ย
Penn'e girdim. Master programına.
โอ วว. ผ.. ..
Birşeyim yok.
Hirose Aki .
Hirose Aki, 11. sınıf.
พวกเขาด งนายไปเล น .ฟลอร ดาได ไง
Florida State'e seni nasıl gönderdiler?
เธอร จ กหล อนาต งแต .ต นไ ใช เหรอ
Onu ortaokuldan tanımıyor musun?
จะหา .ปลายให เล น
Lise takımları bulurum.
เพ งจบจาก .นอร ธเวสเ ร น
Northwestern Evrenkenti'nden yeni mezun oldum.
แรนด าเล อนการ เร วข นคร งช..
Miranda gözden geçirmeyi yarım saat öne almış ve o hep erken gelir.
ฉ นอาจจะเร ยกนายคร งเด ยวในหน งอา ตย หร อ กๆหน งช.
Seni haftada bir ya da saat başı çağırabilirim.
เธออย ต นแล ว
Artık orta okullu oldun.