แปลของ "คนกล าหารห วด อ" ภาษาตุรกี:


  พจนานุกรม ไทย-ตุรกี

Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

... ... .
Cücücü cüzdanını çıçıkart.
.
Sa
.
Thl
.
Sal
E
E.
... ... เา ป นกมา
S si silahı çıkart.
. Wednesday
SalWednesday
สว สด
E Merhaba.
ว ...
E Uuuu.
ส งเส ยงด งแคว ก
E fısfısfısfıs
ฮ ดช ว!
E Haapşuuuu!
ว..
E Ooo.
เส ยงยานวกาศ
E Uzay gemisi sesi
ส งเส ยงแคว ก
E Fiyu
ทำเส ยงไม พใจ
E Hrrrrrrrr
โยกห ว
E Sallanan kafa
ๆๆๆ
E Uu, uu, uu, uu, uu.
เส ยงร งโเปร า
E Opera sesi
ม ไรหร
E Sorun nedir?
าห
E Yaaah.
เบ ยร
E Bira.
เส ยงด มน ำ
E Su sesi
ฮ กๆๆ
E Gu, gu, gu.
จ บๆๆ
E Cik, cik, cik.
แคว กๆๆ
E Vır, vır, vır.
ดๆๆ
E Onk, onk, onk.
กเ
E Üü ürü üüüüüüüü.
เหม ยว
E Miyaaav.
แฮ
E Hrrrrrrrrr.
ต วเหม น
E Kötü kokulu.
ซ ปเปร สตาร
E Süperstar.
เพราะฉ นพ เศษ
E Ben özelim.
ฉ นร กค ณ
E Sizi seviyorum.
ส งเส ยงจ บ
E Öpücük sesi
ลาก
E Güle güle.
... โฮาน !
Oh Ha Ni
ค.
CA
.. ะไรนะ!
Ne?
.. ไ บ าเ ย!
Lanet olsun sana!
ครบคร วขงล จะถ กทำลาย ...
Lee ailesi yok oldu!
.น.?
O nedir?
.เล กเล ร กมาแทะโลมฉ นด วย
Evet.
จ. เราก คงเผยแพร ข ความพวกน นคร บ (ค. จร งเหรคร บ?)
JA Şimdiye kadar çoktan sızdırırdım. (CA
จ. จร งคร บ (ค. เพราะว า?)
Çünkü asıl gerçekleri anca böyle şeyler ortaya koyabiliyor, yani söz gelimi