แปลของ "นกแก ว" ภาษาดัตช์:


Ads

  ตัวอย่าง (แหล่งภายนอกไม่ได้ตรวจสอบ)

(เส ยง .
Basis voor Rode Vogel.
จ บไ..
Rustig.
คร บท านส..
Ja, senator.
.ค ผมอยากสร างก งห นลมคร บ
WK Ik wilde een windmolen maken.
.ค ใช คร บ
WK Ja.
.ค ใช แล คร บ
WK Yeah.
.ค คร บ
WK Ja.
.ค คร บ
CA Je testte er drie en vond dat vier beter werkte?
.ค คร บ
CA En wil je hiermee verdergaan?
.ค อ ม
CA Wil je er nog eentje bouwen?
.ค ใช คร บ
CA Hoe groot?
.ค ขอบค ณคร บ
(Applaus)
ค ณเช อไหมล ะ.. 'าฉ นเคยด งทางซ าส
Dit geloof je vast niet maar ze zeggen dat ik een kreng ben.
(เส ยง . ) ส นค าค ณกำล งมา
Uw vracht komt er aan.
ค ณกำล งลงสม ครเล อกต ง ส..
Ik weet dat u er over denkt senator te worden.
ช..บ.?
Niet zo goed?
และ บ
V en B.
ไม ได ขอร องละค ะท านส..
Dat kunt u niet. Alstublieft, senator. Alstublieft.
บาดเจ บหน ง ท านส..
Eén is er gewond. De Senator.
ท าน ส..
Senator.
ส..ไปไหนล ะ?
Waar is de senator?
.ค น บ านผมคร บ เป นท ท ผมอย
William Kamkwamba Dit is mijn thuis. Dit is waar ik leef.
.ค หล งจากผมลาออกจากโรงเร ยน ผมก ไปห องสม ด
WK Toen ik met de school stopte, ging ik naar de bibliotheek.
.ค ผมทำใบพ ดส ใบ เพราะผมอยากเพ มพล งงานคร บ
WK Ik maakte vier wieken, gewoon omdat ik meer kracht wou.
.ค คร บ ผมทดสอบคร บ
CA En waaruit maakte je de windmolen?
.ค คร บ น นก งห นลม
CA De windmolen, hij werkte?
.ค พอลมพ ด ม นก หม นแล ก ผล ตไฟฟ าคร บ
CA Hoeveel electriciteit?
.ค พ อแม ผมคร บ ไปซ อ ทย
Wat dachten zij van jou toen amper 14, 15 wat dachten ze hiervan?
ยกเ น ซ.. ด ๆ
Je kan niet om een nobeler doel vragen dan dat.
(เส ยง . ) ท มหน ง เข าไป
Team een valt binnen.
(เส ยง . ) เราได ต เขาแล แต ท าทางเขาต องการหมอ
We hebben 'm, maar hij heeft 'n dokter nodig.
.พ.ร.ส.
S.L.IJ.M.B.A.L.
ค ณ . ธ. คอมพ ต น
Dit is een opmerkelijke foto.
ฉ นเป น ส..ผ ทรงเก ยรต นะ
Ik ben een gekozen beambte.
ท านส..คะ ขอไม ก คำถามค ะ
Senator Davis. Kan ik u nog even spreken?
ม ลมระย บของแสงในฮอลล ได แต ทางเข าประต การศ กษาหา ส ดำ impenetrably
Er was een vage glans van het licht in de zaal, maar de studie deuropening gaapte ondoordringbaar zwart.
ลเล ยม ค มแคมบา(.ค.) ขอบค ณคร บ
Chris Anderson William, goed je te zien.
.ค อ า เปล าคร บ ผมแค
WK Ah, nee. Ik deed
.ค ผมค ด าอ นน จะผล ตไฟฟ าได มากก า 20 ตต
CA Om heel het dorp van irrigatie te voorzien?
(เส ยง . ) Roger, Red Bird.
Akkoord, Rode Vogel.
แค อยากบอก าผมร าม นเป นย งไงท ต องเป น ช..บ
Wat zit erachter? Laten we zeggen dat ik weet hoe het is als het even niet goed gaat.
อะไรทำให ค ณค ด าฉ นเป น ช..บ. แค เพราะ าฉ นโปรยเกล อเม อก นะเหรอ
Waarom denk je dat ik geen geluk heb? Alleen maar omdat ik met zout heb geknoeid daar?
ออกเส ยง เป น บ แทน
Net alsof je een 'V' en een 'B' .
หร อท ร จ กก นด .พ.ร.ส.
Beter bekend als SLIJMBALlen.
ท านส..คะ ท านดำรงตำแหน ง ท ปร กษาของ ลฟาร มา
Senator Davis, u dient als speciale adviseur voor de WilPharma Corporatie.